Havsfonden

Investera i den blå ekonomin och bidra till ett friskare Östersjön.

01

Köp dina fondandelar

Havsfonden kan köpas hos vår samarbetspartner Avanza och vissa banker. Du kan mejla till havsfonden@entropics.se för kontaktuppgifter hos banker som samarbetar med Havsfonden

02

Följ våra uppdateringar och var delaktig

Vi publicerar varje månad en rapport om förvaltningen och insatser för haven och Östersjön.

03

Medverka till ett friskare Östersjön

Havsfonden utdelar årligen upp till en procent av fondförmögenheten till utvalda Östersjöstiftelser och ideella organisationer i syfte att de ska kunna bedriva och främja forskning, utbildning och information avseende haven, Östersjön, dess ekosystem och miljö.

Havsfonden

Havsfonden investerar i globalt i börsnoterade företag på utvecklade marknader som producerar produkter, tjänster och lösningar för en bättre havsmiljö och för ett hållbart nyttjande av havens resurser över hela världen. Den erbjuder privatpersoner och organisationer en möjlighet att positivt påverka jordens framtid och samtidigt investera i en sektor som förväntas ha goda avkastningsmöjligheter. Forskning av World Resources Institute finner att varje investerad dollar kan skapa globala värden på minst fem dollar.  

Varför den blå ekonomin? 

Den blå ekonomin växer kraftigt och utgör världens sjunde största ekonomi beräknat som Bruttonationalprodukt.

Havsfonden investerar i företag baserat på två megatrender och de utmaningar de skapar för haven och de lösningar de möjliggör. Dessa två globala megatrender är en ökande befolkning och ett stigande välstånd. 

Det innebär nya utmaningar för mänskligheten att förse allt fler människor och en växande global medelklass med hållbara livsmedel, rent vatten, hållbara transporter och ren energi. Många av lösningarna finns i en hållbar och ansvarsfull användning av världens hav. Därför har Förenta Nationerna utropat 2020-talet till ett årtionde för havsforskning och hållbarhet. Vi är övertygade om att den blå ekonomin är en framtidssektor.

Förvaltare 

Havsfonden förvaltas av Entropics. Portföljförvaltare är verkställande direktör Robert Lindblom, Meryem Savas och Oskar Schyberg. Robert har en MBA i finans från Cass University i London och mer än 30 års erfarenhet av ledande befattningar inom försäkring och kapitalförvaltning. Robert har varit aktiv i debatten om relevanta fond- och försäkringsavgifter, transparensfrågor och hållbarhet i Sverige. Meryem Savas har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings universitet med en master i finansiell matematik, och Oskar Schyberg har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan och teknologie licentiatexamen i tillämpad matematik. Robert, Meryem och Oskar har en bakgrund som portföljförvaltare för en obligationsfond med inriktning på klimatrisker (catastrophe bonds) med ett globalt mandat i mer än fem år.

Fondbolag är FCG Fonder och Swedbank förvaringsinstitut och administratör.

Dokument

Hållbara investeringar 

Havsfonden håller den högsta klassificeringen av hållbarhet enligt EU:s regelverk SFDR. Det innebär att fonden har hållbara investeringar som syfte. 

Havsfondens huvudfokus är Förenta Nationernas globala mål 6 Rent vatten och sanitet för alla, 14 Hav och marina resurser samt 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Fonden arbetar med tre övergripande metoder för att hantera hållbarhetsrisker: välja in, välja bort och påverka. Fonden väljer in bolag som bidrar positivt till att begränsa klimatförändringarna eller förbättra tillståndet i världens hav. 

Havsfonden utesluter bolag som är involverade i exempelvis produktion av fossila bränslen eller bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter. Den utnyttjar sin rösträtt för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

Mål och placeringsinriktning

Havsfonden förvaltas med ett havstema och är en aktivt förvaltad global aktiefond där hanteringen av hållbarbetsrisker är en integrerad del av investeringsprocessen  

Fonden väljer börsnoterade företag på utvecklade marknader med varor och tjänster som bidrar till att minska kustföroreningar, förbättra de marina ekosystemens hälsa, att utveckla en ren energi och tillhandahålla klimatförändringslösningar.  

Exempel på sektorer som kan ingå i fonden är hållbart fiske, hållbart havs- och landbaserat jordbruk, hållbara marina transporter, förebyggande av föroreningar, rening av vatten och avfallsvatten samt ren energi och energieffektivitet. 

Havsfonden förvaltas med en kvantitativ investeringsprocess och en aktiv anpassning av risknivån. Förvaltningen utnyttjar bland annat det faktum att aktiemarknadens avkastning tenderar att stiga när risken minskar och motsatt att avkastningen tenderar att sjunka när risken ökar.  

Havsfondens målsättning är att avkastningen ska överträffa MSCI World Index. Portföljoptimeringsmodellen har utvecklats av Entropics portföljförvaltare i formell samverkan med vetenskaplig expertis. Modellen är utvärderad genom att testa hur den skulle ha presterat över olika tidsperioder med hjälp av historiska data så kallad Backtesting.

Investeringar som stödjer Östersjön 

Varje år delar fonden ut upp till en procent av värdet i donationsutdelande andelsklasser. Utdelning går till godkända Östersjöstiftelser och andra ideella organisationer. Organisationerna ska ha en verksamhet som ligger i linje med fondens ändamål. 

Ideella organisationer och stiftelser kan ansöka om att bli godkända donationsmottagare. Havsfondens urvalskommitté fattar beslut om vilka organisationer som godkänns. En donationskommitté fattar varje år beslut om fördelning mellan godkända donationsmottagare av det donationsbelopp som fondbolaget beslutar ska delas ut.