Filtrera inlägg efter:

Visa alla

Många investerare frågar sig hur cat bonds nu påverkas av börsnedgångarna till följd av spridningen av coronaviruset. I och med att cat bonds är exponerade mot naturkatastrofrisker och inte mot aktier, så är vanliga cat bonds, precis som vid de tidigare nedgångar, i allmänhet opåverkade och utgör en attraktiv diversifiering som sänker risken i aktie-… Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Efter de värsta 18 månaderna någonsin för försäkringsrelaterade värdepapper (ILS) och cat bonds, så är det naturligt att några investerare frågar sig om marknaden underskattar risken med cat bonds sett i ljuset av klimatförändringar. Likväl, så kommer den dominerande risken för cat bonds inom den tidshorisont vi talar om inte främst från klimatförändring, utan demografi, vilket är väsentligt lättare att analysera med stor precision. Om mer opportunistiska investerare lämnar marknaden och gruppen långsiktiga investerare växer, så gynnar det återförsäkring och ILS genom att begränsa tillgången till opportunistiskt kapital efter skadehändelser och högre premier. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Värmeböljorna och skogsbränderna på norra halvklotet under sommaren 2018 har fört upp klimatförändring högt upp på medias och politikers agendor. Då vi redan sett de negativa följderna av stigande temperaturer, så är det viktigt att bedöma påverkan på försäkringsrelaterade värdepapper (insurance-linked securities, ILS). Kortfattat så innebär livslängden för en typisk cat bond på 3-5 år att priser kontinuerligt justeras för att omfatta såväl klimateffekter som en globalt ökande efterfrågan på försäkring. I och med att ILS är ett viktigt instrument för att hantera klimatrisker, så kommer vi sannolikt att se fler ILS-lösningar i framtiden. Läs vidare.

Martin Hedberg
Martin Hedberg
Chefsmeteorolog

I april skakades världen åter av nyheterna om nya utbrott av den fruktade blödarfebern Ebola. Det senaste stora utbrottet i Västafrika 2014–2016 orsakade mer än 11 000 dödsfall och blev ett förödande slag mot den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i flera av regionens länder. Omfattningen berodde till stor del på långsamma och otillräckliga åtgärder från världssamfundets sida. Denna gång verkar det dock som att lärdomarna av förra händelsen har lagt grunden för ett mycket snabbare svar, byggt på försäkringsprinciper och uppbackat av cat bonds, snarare än på beroende av bistånd. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Både cat bonds och företagsobligationer är värdepapper med fast avkastning (fixed income), vilket gör det relevant att jämföra riskpremien för cat bonds med företagsobligationer med likartad rating. För närvarande ger cat bonds en högre riskpremie jämfört med likartat ratade företagsobligationer. Läs vidare.

Oskar Schyberg
Oskar Schyberg
Underwriter

Vattnet hade just slutat forsa från orkanen Harvey när världen fick upp ögonen för orkanen Irma. Hur kan det komma sig att USA efter tolv års frid från kraftiga orkaner drabbas av två rekordstora orkaner inom loppet av en vecka? Läs vidare.

Martin Hedberg
Martin Hedberg
Chefsmeteorolog

Samtidigt som investerare attraheras av den okorrelerade avkastningen hos cat bonds, så är utgivarens syfte att få försäkringsskydd mot lågfrekventa och svåra katastrofer. Därmed kommer vi, förr eller senare, att se en händelse stor nog att orsaka omfattande förluster för försäkringsbranschen och cat bondmarknaden. En stor händelse, som en orkan kategori 4 eller 5 som går in över södra Florida tenderar dock att öka framtida avkastning för investerare, då branschen behöver attrahera nytt riskkapital. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

För att hantera hotet från klimatförändringar så krävs inte bara att vi minskar utsläppen av växthusgaser. Vi måste också kunna hantera tänkbara svåra konsekvenser av klimatförändringar. Därför bör vi i större utsträckning än i dag mobilisera de resurser som kapitalmarknaderna utgör, skriver Entropics chefsmeteorolog Martin Hedberg och förra finansmarknadsministern Peter Norman. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Syftet spelar roll

2017-05-02

För Entropics är det viktigaste måttet för ansvarsfulla investeringar vilket syfte den försäkring som skyddas av en cat bond har. Det är ett förbisett mått då man tittar på ansvarsfulla försäkringsaffärer. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

En oväntad fördel

2017-03-24

Hur kan man bidra till förbättrat försäkringsskydd i utvecklingsekonomier? Parametriska cat bonds och indexbaserad försäkring erbjuder möjligheter. Kritiker menar ibland att det leder till att skador och utbetalningar inte alltid korrelerar. Men är det verkligen en nackdel? Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

En traditionell värdepappersportfölj som kompletteras med cat bonds förväntas leverera en jämnare avkastning över tid. De senaste tio åren skulle en traditionell portfölj bestående av svenska, utländska aktier och obligationer ha gett en högre avkastning och lägre volatilitet om den också bestått av cat bonds. Läs vidare.

Agne Burauskaite-Harju
Agne Burauskaite-Harju
Underwriter

En av de största fördelarna med cat bonds är att de är fundamentalt okorrelerade med andra tillgångsslag. En finanskris utlöser inga jordbävningar. Vid en analys visar det sig också att stora naturhändelser inte heller påverkar bredare marknader, även om de självfallet har en stor lokal påverkan. Läs vidare.

Meryem Savas
Meryem Savas
Underwriter

Orkansäsongen 2016 var den mest aktiva sedan 2012, med en av de kostsammaste och dödligaste orkanerna på flera år. Men inga cat bonds utlöstes till följd av en orkan under säsongen. Läs vidare.

Martin Hedberg
Martin Hedberg
Chefsmeteorolog

En större standardisering kring riskrapportering kan stärka cat bonds som tillgångsslag. Även i väntan på en omfattande standard finns det flera steg branschen kan ta för att öka transparensen kring riskvärdering. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Flera faktorer – utmaningarna för diversifiering i en lågräntemiljö, väntade emissioner och ökande utbud av nya risker på marknaden – talar för att cat bonds för närvarande är en intressant möjlighet. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

För räntebärande instrument, som cat bonds, är känsligheten för ränteförändringar betydelsefull för investerare. Alla investeringar i sådana instrument, som traditionella stats- eller företagsobligationer, eller cat bonds, bär en ränterisk. Cat bonds är dock konstruerade på ett sätt, som minimerar denna risk. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

De senaste 20 åren har cat bonds haft en totalavkastning i nivå med aktiemarknaderna. Hela cat bond-sfären, mätt genom det ofta använda indexet Swiss Re Cat Bond Total Return, har historiskt avkastat goda 8,7 % per år i genomsnitt under det senaste decenniet. Det ger en totalavkastning på 130,7 % på tio år, något över totalavkastningen på aktiemarknaden. Avkastningen beror i stor utsträckning på cat bonds okorrelerade karaktär, vilket gjort att de i huvudsak inte påverkats av ett antal nedgångar som drabbat traditionella tillgångsslag, främst finanskrisen 2007-2009. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Klimatförändring kommer att öka antalet extremväderhändelser. Paradoxalt nog kan vi ändå se färre orkaner med stor påverkan på grund av urbanisering. För försäkringsbolag innebär detta en stor utmaning, där cat bonds kan vara en del av lösningen. Ta del av vår animering som förklarar "orkanparadoxen". Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Ett brittiskt utträde ur EU kommer att få stor påverkan på de finansiella marknaderna. Även ILS och cat bonds kommer att påverkas. Under börsoron efter folkomröstningen har dock tillgångsslaget visat sin fundamentalt okorrelerade natur och gynnat sina investerare när traditionella portföljer drabbats. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Nyhetsbrevet Hållbart Kapital skriver om Entropics och cat bonds ur ett hållbarhetsperspektiv. Jag intervjuas där om varför cat bonds tillför samhällsnytta, hur vi arbetar med ESG-frågor och om varför Afrikanska Unionen gillar cat bonds. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar