En referensportfölj skulle 2007-2016 haft bättre avkastning och lägre volatilitet om den kompletterats med cat bonds.

Hur påverkas en portfölj av att ta in cat bonds?

Observera! Precis som vi informerar om på webbplatsen, så innebär inte historisk avkastning ett löfte om framtida avkastning. Det är därför viktigt att notera att exemplen i detta blogginlägg endast berör historisk avkastning under de senaste tio åren.

I och med att cat bonds är fundamentalt okorrelerade, som vår underwriter Meryem Savas tidigare skrivit om på bloggen, så förväntar man sig att en traditionell portfölj som kompletteras med positioner i cat bonds får riskspridning, vilket ger en jämnare avkastning över tid.

Vi har gjort en jämförelse mellan tre olika tillvägagångssätt för att diversifiera en referensportfölj med cat bonds. Vi har valt en referensportfölj som kan beskrivas som en traditionell portfölj (enligt Fondbolagens förenings statistik), bestående av 60 % aktier (fördelat på svenska och globala) och 40 % obligationer.

För denna portfölj har vi studerat tre olika sätt att omallokera till cat bonds, där de:

 1. Ersätter aktier
 2. Ersätter obligationer
 3. Ersätter både aktier och obligationer, och relationen mellan aktier och obligationer bibehålls.

Det finns självfallet fler möjligheter att omallokera en portfölj till viss exponering mot cat bonds, som att ersätta alternativa investeringar i en befintlig portfölj. För överskådlighetens skull i detta blogginlägg har vi valt att begränsa oss till den portfölj som beskrivits ovan.

Dataurval

I analysen har vi använt 10 års veckodata, från 2007-01-01 till och med 2016-12-31. Under den valda perioden har cat bonds visat högre avkastning och lägre volatilitet än aktier och obligationer.

Cat bond index har visat högre avkastning och lägre volatilitet än aktie- och obligationsindex 2007-2016

För cat bonds har vi utgått från Swiss Re Global Total Return (SRGLTRR). Det är ett kapitalviktat index där avkastningen återinvesteras.  Indexet är inte investeringsbart så en cat bondportfölj kan förväntas avvika något från indexutvecklingen.

Referensportföljen består av 30 % SIX RX (stockholmsbörsen inklusive utdelningar), 30 % MSCI World (världsindex inklusive utdelningar) och 40 % OMRX Treasury Bill Index.

I och med att cat bondindex haft en högre avkastning och lägre volatilitet än aktie- och obligationsindexet under perioden, så är det naturligt att en portfölj som innehållit en andel cat bonds skulle ha levererat högre avkastning och lägre volatilitet.

Som exempel kan nämnas att cat bonds haft en jämförbar utveckling med globala aktier efter 2008. Under den studerade tioårsperioden har dock den årliga volatiliteten för cat bonds varit 2,30  %, vilket kan jämföras med 18,89 % för globala aktier.

Påverkan på referensportföljen då cat bonds introduceras

1. Cat bonds ersätter aktier

Då portföljens aktieandel minskats och ersatts med cat bonds, uppstår den största sänkningen av volatilitet men en mindre ökning av avkastningen än i de övriga fallen. Om referensportföljen omallokeras till att hålla 15 % cat bonds som ersätter aktier, så minskar volatiliteten med 2,85 %-enheter (från 9,53 % till 6,68 %). Den genomsnittliga årliga avkastningen ökar samtidigt med 0,56 %-enheter (5,38 % jämfört med 4,83 %) under den studerade perioden.

En investerare kan tänkas vilja ersätta aktier i en portfölj med motiveringen att det är ”aktieliknande avkastning”, samtidigt som korrelationen med aktiemarknaderna är mycket låg. För institutionella investerare innebär också en investering i cat bonds, till skillnad från aktier, att solvenskapitalkravet (SCR) blir väsentligt lägre.

En portfölj där aktier ersatts av cat bonds skulle ha visat lägre volatilitet och något högre avkastning 2007-2016

2. Cat bonds ersätter obligationer

Om cat bonds istället ersätter obligationer i referensportföljen, så blir påverkan på avkastningen större, men påverkan på volatiliteten under den studerade perioden är i stort sett obefintlig (ökning av volatiliteten med 0,01 %-enheter). Avkastningen ökar med 0,64 %-enheter årligen till 5,47 % under perioden.

Motiven för en investerare att ersätta obligationer med cat bonds kan till exempel vara att cat bonds faktiskt är obligationer. Cat bonds har under perioden uppvisat en bättre riskjusterad avkastning och ökat diversifieringen av obligationsinnehavet på grund av den låga korrelationen.

En portfölj där obligationer ersatts av cat bonds skulle under perioden 2007-2016 ha haft högre avkastning och i stort sett oförändrad volatilitet

3. Cat bonds ersätter obligationer och aktier, med bibehållna proportioner mellan dem

Om cat bonds ersätter både obligationer och aktier proportionellt, så att förhållandet mellan aktier och obligationer bibehålls, minskar volatiliteten kraftigt, om än något mindre än då bara aktier ersätts. Påverkan på avkastningen blir mindre än om endast obligationer ersätts, men större än om aktier ersätts.  I den studerade referensportföljen innebär det att volatiliteten minskar med 1,76 %-enheter till 7,77 % och den årliga avkastningen ökar med 0,59 %-enheter till 5,42 %.

En portfölj där cat bonds ersatt aktier och obligationer proportionellt skulle ha visat något högre avkastning och lägre volatilitet 2007-2016

Påverkan på riskjusterad avkastning

I och med att cat bonds under perioden uppvisat såväl högre avkastning som lägre volatilitet än jämförelseindexen, så innebär det att den riskjusterade avkastningen, mätt som Sharpe-kvot, blir högre.

Det finns metodproblem med att använda Sharpe-kvoten för cat bonds, då risken i huvudsak är relaterad till vad som brukar beskrivas som ”tail risk”, där stora händelser med låg sannolikhet att inträffa står för en stor del av risken. I och med att tioårsperioden innehåller flera händelser som påverkat cat bonds (Lehman-kraschen 2008 innebar att fyra cat bonds förlorade hela eller delar av sin säkerhet, 2011 utlöstes tre cat bonds till följd av tornados i Kansas och jordbävningen i Tohoku och 2015 utlöstes MultiCat Mexico till följd av orkanen Patricia), så finns det fog för att använda Sharpe-kvoten, även om den ska tolkas med försiktighet.

Nedanstående ska därför bara ses som en fingervisning om hur den riskjusterade avkastningen kan påverkas. I exemplet har vi endast valt de fall där portföljen innehåller 15 % cat bonds.

Sharpe1)
Referensportfölj 0,51
15 % cat bonds ersätter aktier 0,77
15 % cat bonds ersätter obligationer 0,58
15 % cat bonds ersätter aktier och obligationer proportionellt 0,68

1) Riskfri ränta – USGG3M 30/12/2016

Den största påverkan på Sharpe-kvoten uppstår då cat bonds ersätter aktier, då volatiliteten minskar förhållandevis kraftigt, även om påverkan på avkastning är mindre än om de ersätter obligationer. Om obligationer ersätts, så ökar Sharpe-kvoten i mindre utsträckning.

Sammanfattning

För den referensportfölj vi valde, så skulle en andel cat bonds under de senaste tio åren ha inneburit såväl högre avkastning som lägre (i ett fall i princip oförändrad) volatilitet. Att byta ut obligationer mot cat bonds ger den största positiva påverkan på avkastningen, men i princip oförändrad volatilitet. Att byta ut aktier minskar volatiliteten, men ger inte lika stor påverkan på avkastningen.

En referensportfölj skulle 2007-2016 haft bättre avkastning och lägre volatilitet om den kompletterats med cat bonds.

Detta innebär också att den riskjusterade avkastningen, mätt som Sharpe-kvot, förbättras oavsett om cat bonds ersätter aktier eller obligationer eller båda delar i en portfölj. Störst påverkan på Sharpe-kvoten får den portfölj där cat bonds ersätter aktier.

Årlig avkastning Volatilitet Sharpe
Referensportfölj 4,83% 9,53% 0,51
15 % cat bonds ersätter aktier 5,38% 6,68% 0,77
15 % cat bonds ersätter obligationer 5,47% 9,55% 0,58
15 % cat bonds ersätter aktier och obligationer proportionellt 5,42% 7,77% 0,68

Sammantaget kan konstateras att referensportföljen, kompletterad med cat bonds, under de senaste tio åren skulle ha presterat bättre än referensportföljen utan cat bonds, oavsett hur man valt att göra kompletteringen.

Cat bonds – Korrelationen med traditionella tillgångar

Då värdet på cat bonds typiskt beror på specifika fördefinierade naturhändelser som orkaner och jordbävningar som är oberoende av marknaden, finner vi en låg korrelation mellan Swiss Re Cat Bond Index och index som representerar de traditionella tillgångsslagen, i matrisen nedan.

Vad är korrelation?
Vad är korrelation?

Korrelationen mellan två säkerheter visar hur de samverkar med varandra. Två säkerheter med en stark korrelation har ett värde nära 1, där 1 betyder att de följer varandra till 100 %. En siffra nära den andra extrempunkten -1, visar en motsats utveckling mellan tillgångarna. I fallet då man pratar om att det saknas korrelation mellan tillgångarna, är värdet 0, åtminstone nära 0. Två säkerheter som historiskt avkastat positivt kommer dock alltid ha en korrelation som är strikt skilt från 0. Historisk prisdata används vid beräkning av korrelation och finkornigheten bestäms av frekvensen och mängden punkter.

Cat Bond Index Aktie-index Obligations-index Hedge-fond-index Japan aktie-index
Cat Bond Index 0,13 0,21 0,17 0,13
Equity Index 0,66 0,72 0,72
Bond Index 0,64 0,52
Hedge Fund Index 0,61
Om indexen
Om indexen

Indexen är valda med tanke på tillgångar som investerare potentiellt har i sina portföljer men även med hänsyn till att de kan ha kommit att ha påverkats av de händelser vi tittar på i bloggposten.

För investerare med svenska aktier hade indexet SIX RX varit mer lämpligt. Men den har en stark korrelation till det globala aktieindexet MSCI World och eftersom den svenska marknaden sannolikt påverkats mindre av de händelser vi tittar på, så valdes SIX RX bort i jämförelsen.

 • Cat Bond Index – Swiss Re Cat Bond Total Return Index
 • Aktieindex– MSCI World
 • Obligationsindex – Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Total Return Index Value Unhedged USD
 • Hedgefondindex – HFRX Global
 • Japan aktieindex – Nikkei 225

Men hur reagerar cat bonds vid en finanskris och vad händer med de traditionella investeringsslagen vid naturkatastrofer?

Påverkar finanskriser cat bonds?

Att finansiella kriser inte orsakar naturhändelser och därmed triggar cat bonds är självklart. Den möjliga effekten handlar istället om hur instrumenten som sådana kan påverkas. För att se hur cat bonds presterar vid olika finansiella händelser ser vi på totalavkastningen under valda tidsperioder som påverkat finansmarknaden negativt.

Under asienkrisen som löpte under helåret 2002 hade enbart cat bond- och Hedge Fund Index en positiv avkastning om 8,6 % respektive 4,7 %. Avkastningen för de två aktieindexen i tabellen var negativ under samma tidsperiod kring -22 % vardera och bondindexet avkastade -2,3 %.

Kollapsen av Lehman Brothers under finanskrisen 2008 hade dock en påverkan på cat bonds, eftersom säkerheten i fyra cat bonds låg investerad i banken. Dessa cat bonds nominella värde minskade och indexet föll i samband med kraschen -3,1 %. Aktie- och obligationsindexen backade under perioden omkring -30 % och Hedge Fund Index föll med -18,2 %.

Detta ledde dock till en strukturförändring av cat bonds som minimerar kreditrisken på motparter. Som följd av Lehman-kraschen förvaras numera säkerheten av cat bonds uteslutande i statspapper med hög kreditrating, vilket minimerar korrelation med traditionella tillgångsslag.

Under Europa krisen 2011 levererade samtliga index en negativ avkastning förutom Cat Bond Index, som under de aktuella månaderna avkastade 2,3 %.

Asienkrisen, Lehman brothers och Europakrisen hade liten påverkan på cat bonds

Avkastningsperioder
Avkastningsperioder
Asienkrisen 2002-01-04 2002-12-20
Lehman Brothers kollaps 2008-08-29 2008-11-28
Europakrisen 2011-07-29 2011-09-30

Utlöser naturkatastrofer också finanskriser?

Även om finanskriser inte utlöser naturkatastrofer, så finns naturligtvis möjligheten att stora naturhändelser påverkar ekonomin. Men en analys visar att påverkan regionalt och globalt är marginell.

Inte överraskande ser vi att cat bond index efter en katastrof som triggat cat bonds tillfälligt tappar marknadsvärde.

I augusti 2005 inträffade orkanen Katrina, som är den hittills mest kostsamma orkanen i USA med en skadekostnad på 125 miljarder USD. Orkanen utlöste en utbetalning från en cat bond och dess påverkan på cat bond index var -1,9 %. Förutom Cat Bond Index levererade under samma period även indexet för amerikanska obligationer ett negativt resultat om -0,8 % medan aktie- och hedge fonder hade positiv avkastning. Katrina hade således ingen märkbar påverkan på den regionala ekonomin.

Jordbävningen och den efterkommande tsunamin i Tōhoku den 11e mars 2011 hade förödande effekt med ekonomiska skador som översteg 300 miljarder dollar, motsvarande ca 5 % av Japans BNP. Jordbävningen bidrog till det största värdefallet någonsin på Cat Bond Index om -3,9 % och samtidigt föll indexet för japanska aktier med -7,3 %. Det globala aktieindexet hade under samma period en positiv avkastning om 2,7 % och hedgefonderna avkastade negativt om -0,4 %.

Orkanen Patricia, som drog in på den västra Mexikanska kusten hösten 2015, triggade en cat bond till 50 % och bidrog endast till en liten nedgång på Cat Bond Indexet om -0,2 %. Indexen för övrig hade positiva siffror och påverkades således inte alls av Patricia.

orkanen Katrina, jordbävningen i Tohoku och orkanen Patricia hade liten påverkan på finansmarknader

Avkastningsperioder
Avkastningsperioder
Orkanen Katrina 2005-07-29 2005-09-30
Jordbävningen Tōhoku 2011-02-28 2011-04-29
Orkanen Patricia 2015-09-30 2015-10-30

Cat bonds är fundamentalt okorrelerade med traditionella tillgångsslag

Vilka slutsatser kan man då dra från denna analys?

Finanskriser orsaker inte naturkatastrofer och korrelationen mellan cat bonds och traditionella instrument är ringa vilket belystes av asien- och europakrisen. Den finansiella krisen och kollapsen av Lehman Brothers visade dock att obligationer där motpartsrisken inte minimerats, kan komma att drabbas av finanskriser. Efter finanskrisen har denna risk eliminerats.

Orkanen Katrina hade ingen nämnvärd påverkan på den amerikanska finansmarknaden. Historiskt finns dock ett antal orkaner som haft en kraftig lokal påverkan på ekonomin, men dessa orkaner hade en låg korrelation till de större regionala ekonomierna.

Korrelationen med cat bonds och det japanska aktieindexet orsakad av jordbävningen i Tōhoku är given, eftersom de ekonomiska följderna var betydande för landet. Påverkan på de globala indexen var dock obetydlig.

Analysen belyser tillgångsslagets fundamentalt okorrelerade natur. Cat Bond Indexet visar en mycket låg korrelation med de traditionella tillgångsslagen. Vi ser vidare att finansiella händelser inte påverkat cat bonds nämnvärt. Detta är naturligt då de underliggande riskerna är helt skilda.

Vidare ser vi att de belysta naturkatastrofhändelserna inte påverkat globala index, även om de har haft en lokal effekt vid större katastrofer, som tillexempel Tōhoku.

 

Varför bör jag gå in på cat bond-marknaden just nu?

Alla investerare som står i begrepp att gå in på en marknad (eller att inta en enskild position) står inför frågan om tajming. När är det rätt tid att gå in på marknaden? Cat bonds skiljer sig inte från andra marknader: Att hitta den optimala tidpunkten är lätt i efterhand, men svårt på förhand. Det är ett av skälen till att vi rekommenderar investerare att ha en horisont på fem år eller mer.

Med detta sagt, så menar jag att flera faktorer för närvarande bidrar till att det är en bra tidpunkt göra investeringar i cat bonds.

Behovet av ökad diversifiering

Ett av de vanligaste skälen för att investera i cat bonds är den diversifieringseffekt de bidrar med i en traditionell portfölj bestående aktier och obligationer. I och med att cat bonds är okorrelerade, så förväntas de ge en jämnare avkastning om de ingår i en traditionell värdepappersportfölj. I det nuvarande lågränteklimatet, så är många investerare överviktade mot aktiemarknaden, med få attraktiva okorrelerade alternativ.  Cat bonds erbjuder ett sådant alternativ med med historiskt god riskjusterad avkastning.

Nyemissionstakten beräknas öka

Vi har sett en stor efterfrågan på försäkringsrelaterade instrument (Insurance Linked Securities, ILS), bland annat som en följd av lågränteklimatet. Detta har inte nödvändigtvis mötts av en motsvarande volym av nyemissioner. Trots detta, så har riskpremien för cat bonds varit stabil sedan 2014, vilket visar på god investerardisciplin inom området. Även om 2015 och 2016 varit undantag från trenden med en ökande utestående marknadsvolym, så förväntas marknaden växa ytterligare 2017.

De första två kvartalen 2017 förfaller mer än 7 miljarder dollar, vilket bäddar för en aktiv primärmarknad, som i sin tur kommer att driva andrahandsmarknaden. För förvaltare som Entropics innebär detta sannolikt ytterligare möjligheter att optimera en portfölj.

Utöver att riskbärare ersätter cat bonds som löpt ut, så väntar vi oss att ökande regulatoriska krav kommer att driva nya sponsorer till marknaden. Det gäller för Solvens II i Europaoch liknande regulatoriska initiativ på andra håll i världen. Försäkrings- och återförsäkringsbolag som möter dessa regleringar kommer att se sig om efter möjligheten att överföra delar av sina risker till kapitalmarknaden för att komma åt fullt säkerställt skydd.

Bättre avkastning på non-US bonds

Utbudet av obligationer som täcker risker utanför de välbetalda amerikanska riskerna ökar. Ett exempel är Japan där vi sett en stadig tillväxt i emissioner av cat bonds de senaste åren. Ett annat exempel är Kina som ställde ut sin första cat bond i fjol. Vi har också generellt sett en ökad bredd av risker på marknaden, vilket ger upphov till ökad diversifiering inom tillgångsslaget. Av diversifieringsskäl, så har andra risker än amerikansk vind och jordbävning historiskt sett haft en diversifieringspremie, då många investerare har konkurrerat om dessa obligationer för diversifiera sin cat bondexponering. Med ett ökat utbud av nya risker runt om i världen, så kommer denna rabatt så småningom att minska.

Cat bonds och ränterisk

Cat bonds har låg ränterisk

Ränterisken återspeglar att marknadsvärdet på räntebärande instrument tenderar att minska, när räntorna stiger och vice versa. Med stigande räntor, så förväntar sig investerare högre avkastning för en viss investering. I och med att kupongen för ett traditionellt räntepapper är fördefinierad, så åstadkoms detta genom en justering av marknadsvärdet. En ränteförändring på en procentenhet kan leda till betydande variation i marknadsvärdet. Ju längre den kvarvarande löptiden är för en obligation, desto mer känslig är den för ränteförändringar.

Cat bonds är så kallade floating rate notes (FRN -obligationer med rörlig räntedel). Innehavaren av en FRN får i allmänhet en kupong med en fastställd riskpremie plus räntan på korta penningmarknadsinstrument. Instrument som konstruerats som FRN, t.ex. cat bonds, är mindre känsliga för ränteförändringar, då kupongen delvis är knuten till räntan. Om en ränteförändring inträffar, så förväntas kupongen att stiga i motsvarande grad och marknadsvärdet förbli oförändrat. Emellertid förorsakar kvarvarande löptid på underliggande penningmarknadsinstrument i allmänhet en mindre ränterisk.

Utvärdering av ränterisk

Investerare i räntebärande instrument använder sig av olika metoder för att utvärdera ränterisken. Ett vanligt sätt att mäta denna risk är att beräkna den modifierade durationen, som återspeglar priskänsligheten för ett räntebärande värdepapper vid en ränteförändring med en procentenhet.

Många metoder för utvärdering av räntebärande värdepapper kan inte fullt appliceras på FRN, men erbjuder en förenklad beräkning av ränterisken. Den modifierade durationen för SEF Entropics Cat Bond Fund, beräknad i Bloomberg, var per den 30:e september, 0,09.

Vilken avkastning kan jag vänta mig från cat bonds?

Avkastning cat bonds - aktier - företagsobligationer - stockholmsbörsen

Även om indexet har utvecklats väl, så är det inte investerbart och skulle inte heller passa alla portföljer beroende på koncentrationsrisker och, exempelvis, krav på ansvarsfulla investeringar. Men det ger en översikt av hur cat bonds utvecklats som tillgångsslag.

Även om avkastningen från cat bonds är okorrelerad med de bredare kapitalmarknaderna, så strävar de flesta investerare i cat bonds efter att diversifiera sina portföljer för att minska koncentrationsriskerna. Cat bonds erbjuder god diversifiering inom tillgångsslaget i och med att en orkan inte orsakar en jordbävning. Marknaden för cat bonds domineras fortfarande av amerikansk vind (ca 65 % av det utestående kapitalet är exponerat mot detta) på östkusten. Det skapar en god tillgång och god riskjusterad avkastning. Färre obligationer täcker dock andra risker, och benämns ofta i branschen som ”diversifierare” och har därför inte heller lika stor riskpremie. En investerare som är villig att investera i en enda obligation skulle därför kunna slå index, men riskerar att förlora sin investering om denna enda obligation löser ut. I en diversifierad portfölj förväntar man sig att återhämta en förlust genom kuponger från den resterande portföljen.

Papper med rörlig ränta minskar risken vid höjda räntor

Cat bonds konstrueras med rörlig ränta. Investerares avkastning består inte bara av premier från sponsorn av en cat bond, utan består också av avkastningen på de penningmarknadsinstrument där säkerheten investeras. Därför har totalavkastningen för ett cat bond ett visst skydd mot inflation och stigande räntor, vilket vi kommer att återkomma till på bloggen. Den modifierade durationen (en obligations värdeförändring som följd av en förändrad ränta) är därför låg. För närvarande är den modifierade durationen i Entropics portfölj 0,09 %.

Lägre pris på risk påverkar alla tillgångsslag

Ett vanligt argument mot cat bonds är att ”avkastningen har minskat”. Även om detta är sant då man ser på avkastningen fem och femton år bakåt i tiden, så berättar inte argumentet hela sanningen. Ett skäl till den mycket höga avkastningen i början av cat bond-utvecklingen är att marknadsaktörer inte helt förstod tillgångsslaget. Därför fanns en ”nyhetspremie” som troligen kunde ses ännu i början av 2000-talet. Detta fenomen påverkar troligen alla nya finansiella instrument som introduceras på marknaden. Återförsäkringsbolaget Swiss Re noterade att denna premie föreföll ha försvunnit år 2010 i och med att tillgångsslaget mognat.

På senare år har det låga ränteläget haft djupgående påverkan på alla tillgångsslag , i och med att räntebärande instrument varit nära, eller rentav under, noll. Den ”jakt på avkastning” som blivit resultatet har pressat riskpremierna på alla marknader. I fråga om aktier, så har det i allmänhet lett till högre priser. För obligationer och liknande instrument, har det inneburit att spreadarna gått ihop, d.v.s. att avståndet mellan avkastning och risk har minskat. Cat bonds är naturligtvis inte opåverkade av detta; för samma avkastning accepteras idag en något högre risk, men ger fortfarande en god riskjusterad avkastning. Under senare tid har kupongerna på nyemissioner ökat något då sponsorer utnyttjat efterfrågan till att emittera obligationer med högre förväntad skadefrekvens.

SEF Entropics Cat Bond Fund

SEF Entropics Cat Bond Fund har en målavkastning på 4-6 % över den riskfria räntan över en återförsäkringscykel. 2015 var avkastningen -3,29 %, som en följd av försäkringsanspråken på MultiCat Mexico efter orkanen Patricia.2016 var avkastningen, till slutet av augusti, 5,62 % inklusive en viss återhämtning för MultiCat.

Alternativa investeringar måste också vara ansvarsfulla

bear-114542_1280

Att tillämpa ansvarsfulla investeringar på alternativa tillgångsslag, som cat bonds, fastigheter eller infrastruktur är fullt möjligt. Det kan vara så att det kräver lite kreativitet för att komma upp med relevanta mått på ansvarstagande, men Entropics visar genom sitt RI-arbete att det går att göra.

Läs hela artikeln på Realtid.

Pengar från MultiCat stärker Mexikos återuppbyggnad efter Patricia

Även om Patricia var den starkaste orkan som någonsin uppmätts och faktiskt den starkaste någonsin som träffade Mexiko, så beskrevs skadorna som ”små” eller ”inte betydande”. Likväl, så kan ”små skador” från en orkan vara ganska allvarliga.

På förhand beskrivs den möjliga effekten av Patricia som ”katastrofal” av Mexikos regering. Sett i det ljuset, så var skadorna begränsade, om än betydande.

 • Mer än 10 000 hem förstördes eller skadades. Flera små byar jämnades helt med marken.
 • Omkring 100 000 tunnland jordbruksmark (papaya, banan och kokbanan) skadades. Mer än en tredjedel (37 000 tunnland) förstördes fullständigt.
 • Jordskred och erosion från översvämningar orsakade skador på infrastruktur och stränder.
 • Sex människor dog som en följd av orkanen.

Totalt uppskattas skadorna till 325 miljoner dollar.

 

Förstörd papayaodling vid Michoacàns kust

Papayaodling som förstördes av orkanen Patricia vid Michoacàns kust © Armando Solis/Pacific Press/Alamy Live News

Det finns flera skäl till varför en stor katastrof kunde undvikas:

 • Patricia träffade land mellan två befolkningscentrum: Manzanillo och Puerto Vallarta. Om orkanen rört sig lite åt öster eller väster, så hade påverkan varit många gånger större.
 • Patricia slog inte bara rekord som den kraftfullaste orkanen med det näst lägsta lufttryck som uppmätts, utan också för att vara den kategori 5-orkan som avtagit snabbast. De sista fem timmarna innan Patricia gick in över land, så ökade det centrala lufttrycket med 54 hPa.
 • Mexiko har fått mycket beröm för sina katastrofförberedelser, med varningssystem, evakueringsplaner och planer för undsättning, som återigen visade sig vara pålitliga.

Efter orkanen har flera återuppbyggnadsprogram satts igång och pengar har sats av för undsättning. En intressant aspekt är att återuppbyggnadskommittéerna som tillsats i flera områden kommer att ha likvärdig representation av män och kvinnor, så att hänsyn tas till kvinnors perspektiv på återuppbyggnad.

Rapporter från programmet i Armeria i delstaten Colima visar på en eftertänksam process som lägger in förbättringar i återuppbyggnaden. Alla pengar från regeringen går direkt, utan mellanhänder. Pengar riktas speciellt till yngre jordbrukare och för att öka produktiviteten i jordbrukssektorn samtidigt som man återställer kapaciteten. Ekonomiskt stöd till jordbrukare och fiskare syftar att återföra dem till produktivt arbete så snart som möjligt.

En ny vågbrytare byggs för att förbättra skyddet mot framtida orkaner. Eftersom turism är en viktig näring i regionen, så målar man om hus, städar stränder och installerar ny belysning. Då flera stränder redan återställts inbjuder staden nu människor att återvända och göra stränderna levande igen.

För oss som förvaltare av SEF Entropics Cat Bond Fund, så är det positiva rapporter. Arbetet i Mexiko visar hur cat bonds fungerar när de är som bäst, inte bara genom att tillföra försäkringsskydd, utan som en del i ett sammanhållet system för katastrofskydd, där regeringar och privata företag gör risköverföring till en del i ett större system med förebyggande insatser.

Givetvis, är det trist också för oss att fondens värde minskar därför att en cat bond löser ut. Det är därför som vi kontrollerar risken genom att diversifiera vår portfölj. Men dessa händelser kommer, förr eller senare, att inträffa och då det inträffar är det viktigt att pengarna används på rätt sätt.

Källor: