2020-05-06 - Av Henrik Sjöholm

Fonden SEF Entropics Cat Bond Fund avvecklas och kapitalförvaltaren Entropics satsar enkom på det institutionella förvaltningserbjudandet

SEF Entropics Cat Bond Fund är en delfond i en konsumentfond som följer det europeiska UCITS-regelverket. Tillgångsslaget cat bonds är fortfarande relativt okänt hos svenska konsumenter och då fonden inte nått en kritisk massa har styrelsen för fonden SEF SICAV i Luxemburg beslutat att avveckla delfonden. Entropics Asset Management har, på uppdrag av SEF SICAV, förvaltat delfonden och bolaget fokuserar framåt uteslutande på ett institutionellt förvaltningserbjudande.

– Styrelsen för Entropics Asset Management har konstaterat att efterfrågan och tillväxtpotentialen för Entropics finns på den institutionella marknaden. Fondtyper för den institutionella marknaden har också ett regelverk som bland annat sänker exempelvis förvaltnings- och transaktionskostnader, vilket lämnar högre avkastning kvar till andelsägarna. Den pågående coronakrisen har tydligt illustrerat nyttan av okorrelerad avkastning och jag har styrelsens uppdrag att fokusera helt på institutionell kapitalförvaltning inom vårt specialistområde, säger Entropics vd Robert Lindblom.

Entropics Asset Management är en svensk kapitalförvaltare specialiserad på en ansvarsfull förvaltning av cat bonds. Bolaget startade 2013 och har förvaltat en konsumentfond sedan 2015. Delfondens basvaluta är svenska kronor, medan dess tillgångar är i huvudsak nominerade i amerikanska dollar och avkastningen har genom åren påverkats negativt av valutasäkring på grund av skillnaden mellan den amerikanska räntan och den svenska. Sedan delfondens start för drygt 5 år sedan är bruttoavkastningen före valutasäkringskostnad och förvaltningsarvode cirka 16,3 %. Nettoavkastningen i SEK under perioden är cirka 0,3 %. De senaste tre åren har bruttoavkastningen varit cirka 8,0 %, vilket kan jämföras med det mest använda branschindexet Swiss Re Cat Bond TR Index som under samma period levererat cirka 7,2 %.  

– Fonden har i stort sett levt upp till förväntningarna, säger Robert Lindblom. Under de fem år vi förvaltat fonden har vi förfinat förvaltningen och byggt en för Sverige och Norden unik kompetens och erfarenhet inom förvaltning av cat bonds. Bolaget har verkat under tillgångsslagets mest händelserika år, de katastroftyngda åren 2017 och 2018, och utifrån det har vi dragit lärdomar som vi kan använda i förvaltningen och därmed stärker vårt institutionella erbjudande.

Styrelsen för SEF SICAV, bestående av ledamöter från Swedbank och Carne Group, i Luxemburg beslutade om avveckling den 30 april. Fondstyrelsen har fastställt att delfondens förmögenhet understiger den nivå för vilken fonden ska kunna drivas på ett ekonomiskt effektivt sätt. Med fondandelsägarnas bästa i fokus har de därför beslutat att fonden ska inleda avveckling per den 30 juni och andelarna inlösas därefter. Delfonden tar inte längre ut någon förvaltningsavgift och inga teckningar eller uttag kan göras fram till att andelarna inlöses.

Bilaga: Notifiering från fonden SEF SICAV

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: