2015-05-04 - Av Henrik Sjöholm

Entropics undertecknar FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

Entropics Asset Management har accepterats som undertecknare av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN Principles for Responsible Investments, UN PRI). Företaget blir en av 1 388 undertecknare från den globala finansbranschen och förbinder sig att följa sex principer i sina investeringsbeslut och att bidra till ett hållbart globalt finansiellt system.

Entropics Asset Management har accepterats som undertecknare av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN Principles for Responsible Investments, UN PRI). Företaget blir en av 1 388 undertecknare från den globala finansbranschen och förbinder sig att följa sex principer i sina investeringsbeslut och att bidra till ett hållbart globalt finansiellt system.

– Det var naturligt för Entropics att skriva under UN PRI. Cat bonds bidrar i sig med samhällsnytta genom att underlätta för katastrofförsäkring och därmed skapa förutsättningar för investeringar. Inte minst är utvecklingen av cat bonds i utvecklingsekonomier ett mycket lovande steg mot en marknadsdriven ekonomisk utveckling, säger Entropics vd Robert Lindblom.

Källa: UNPRI

Entropics har tidigare antagit en policy för hållbara investeringar som tydligt säger att alla investeringar ska bidra med samhällsnytta. Dessutom utesluts cat bonds som främst syftar till att erbjuda försäkringsskydd för problematiska verksamheter, som vapen, alkohol och tobak. Entropics kommer också att försöka agera juste då en händelse som utlöser en cat bond genom att inte engagera sig i spekulation som syftar till att neka berättigade utbetalningskrav.

– Entropics policy har till stor del byggts på grundval av Svenska Kyrkans ambitiösa policy för ansvarsfulla investeringar. Vi har också anpassat policyn för de specifika förutsättningarna som gäller för cat bonds, vilket vi troligen är bland de första förvaltarna att göra, säger Henrik Sjöholm, ansvarig för PR och ansvarsfulla investeringar på Entropics.

De flesta cat bonds som värderas av Entropics anses oproblematiska, då de erbjuder generellt försäkringsskydd genom ett (åter-)försäkringsbolag. Ett exempel på cat bonds som inte godtas av Entropics är dock sådana som täcker jackpottar för lotterier.

PRI-Sig-Web-V1UN PRI-initiativet är ett internationellt nätverk av investerare som tillsammans arbetar för att förverkliga de sex principerna för hållbara investeringar. Dessa sex principer kommer från ett initiativ taget av FN:s förra generalsekreterare Kofi Annan, som bjöd in ett antal av världens största institutionella investerare för att formulera princper för hållbara investeringar. UN PRI är fortfarande en koalition styrd av investerare i partnerskap med FN:s klimatprobrams finansiella initiativ (UNEP FI) och FN:s Global Compact (UNGC).

UN PRI består av följande principer:

  1. Vi kommer att inkorporera ESG-frågor (miljö, social och företagsstyrning) i vår investeringsanalys och beslutsprocess.
  2. Vi kommer att vara aktiva ägare och inkorporera ESG-frågor i våra ägarpolicies och agerande.
  3. Vi kommer att söka upplysningar om ESG-frågor i de verksamheter vi investerar i.
  4. Vi kommer att bidra till acceptans och genomförande av principerna i investeringsbranschen.
  5. Vi arbetar tillsammans med andra för att förbättra effektiviteten i vårt genomförande av principerna.
  6. Vi kommer årligen att rapportera våra aktiviteter och framsteg i att implementera principerna.

Ytterligare information

UN PRI:s hemsida: www.unpri.org
Entropics policy för ansvarsfulla investeringar: www.entroics.se/ansvar

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: