Under juni månad uppgick avkastningen till 0,35 % för institutionsklassen (A) säkrad till svenska kronor (SEK). Kupongintjäningen och svagt stigande marknadspriser gav positiva bidrag till avkastningen. Eftersom fondens tillgångar i huvudsak är nominerade i amerikanska dollar har differensen mellan den amerikanska och svenska räntan påverkat avkastningen negativt för andelsklasser valutasäkrade till SEK med 195 terminspunkter… Läs vidare.

Avkastningen uppgick till -0,04 % i maj. Kupongintjäning gav ett positivt bidrag. Nya skaderapporter avseende orkan- och skogsbrandsäsongerna 2017 påverkar ett antal positioner, som totalt ger ett negativt bidrag. Även räntedifferensen mellan Sverige och USA ger ett negativt bidrag. Läs vidare.

Under april månad uppgick avkastningen till 0,30 % för institutionsklassen säkrad till svenska kronor (SEK). Det positiva bidraget kommer i huvudsak från kupongintjäning. Läs vidare.

Avkastningen uppgick till -0,47 % för institutionsklassen säkrad till Svenska Kronor. Den negativa avkastningen har orsakats av nya skaderapporter för skogsbränderna i Kalifornien 2017. De nya estimaten har uppskattat skadekostnaden högre än i tidigare rapporter. Därtill har vinterstormen Riley, på den nordamerikanska atlantkusten, bidragit till att ytterligare erodera självrisken i en position i portföljen, Residential… Läs vidare.

Fondens institutionsklass avkastade under februari månad – 1,28 %. Det negativa bidraget beror på nya skadeestimat som inkommit för de extrema skogsbränderna i Kalifornien 2017. De har estimerat en högre skadekostnad än vad marknaden förväntat. Läs vidare.

Under januari månad uppgick fondens avkastning till 0,90 % för institutionsklassen (Klass I). Uppgången kan delvis förklaras av att skaderapporter som nått marknaden redovisat lägre skadekostnader än tidigare estimat, vilket drivit priserna uppåt för berörda positioner. Läs vidare.

Under december har skaderapporter avseende den extrema orkansäsongen medfört att obligationer med sådan exponering har återhämtat sig delvis. Skogsbränderna i Kalifornien fortsatte att utvecklas och att pressa marknadsvärdet för några positioner. Under månaden avkastade fonden 0,04 %. Läs vidare.

Under november månad har fondens avkastning påverkats negativt av de stora skogsbränderna i Kalifornien samtidigt som andra positioner återhämtat prisfallet som var till följd av säsongens extrema orkaner. Månadens avkastning är negativt på 0,44 %. Läs vidare.

Under september påverkade tre stora naturkatastrofer fondens avkastning.  År 2017 är på väg att bli ett av de dyraste åren någonsin för (åter)försäkringsbranschen och för cat bondmarknaden, vilket förväntas leda till ökade riskpremier. Läs vidare.

Fondens avkastning i augusti är ett resultat av prisuppgångar i andrahandsmarknaden och kupongintjäning. Orkanen Harvey drabbade Texas under månaden och orsakade stora skador på grund av översvämningar, men begränsade vindskador. Cat bonds har en mindre exponering mot översvämningar, och inga cat bonds löstes ut. Läs vidare.

Fonden avkastade 0,43 % i juli och YTM uppgår till 5,54%. Avkastningen är ett resultat av att spreadar går ihop och av kupongutbetalningar. Fonden har bl.a. tagit en position i Världsbankens nya obligation som täcker katastrofskador i Mexiko. Aktiviteten på andrahandsmarknaden har varit relativt hög. Läs vidare.

Säsongsjusteringar för den atlantiska orkansäsongen och kupongintjäning bidrog till avkastningen. Då fondens tillgångar i huvudsak är nominerade i amerikanska dollar påverkar därtill differensen mellan den amerikanska och den svenska räntan avkastningen för de andelsklasser som är säkrade mot svenska kronor. Läs vidare.

Den nordatlantiska orkansäsongen inleddes officiellt den 1 juni. Därmed tjänar fonden nu in avkastning från de berörda positionerna. Maj uppvisade en aktiv primärmarknad med 13 emissioner om en total volym på ca 3,6 miljarder USD. Den totala emissionsvolymen hittills i år uppgår till 8,2 miljarder USD och den totala utestående volymen har nått en ny… Läs vidare.

Fondens SEK-klasser avkastar i enlighet med förväntningarna, då amerikansk vind är utanför den officiella orkansäsongen i Atlanten. Denna inträffar 1 juni – 30 november, vilket innebär en högre förväntad avkastning och risk under denna period. Andelsklasser noterade i SEK (klasserna A och I) påverkas av fortsatt skillnaden mellan svensk och främst amerikansk centralbanksränta då de… Läs vidare.