Fonden levererade en positiv avkastning i februari. Utöver positiva bidrag från kupongintjäning kom det positiva bidrag från subrogation (försäkringsgivares övertagande för skadeståndsrätt mot den som vållat skadan) avseende bränderna i Kalifornien 2017 och 2018. Det resulterade i lägre skadeutbetalningar från berörda obligationer. Läs vidare.

Fonden levererade en positiv avkastning i januari. Utöver kupongintjäningen kom positiva bidrag till avkastningen från en fortsatt återhämtning av priserna för obligationer exponerade mot vindhändelser i Japan 2019. Fondens tillgångar är i huvudsak i amerikanska dollar och andelsklasser i SEK påverkas genom valutasäkring av skillnaden med den nordamerikanska räntan och den svenska. Under december var… Läs vidare.

Fonden levererade en positiv avkastning i december efter ett gott resultat under andra halvåret. Bidragen till avkastningen kom i huvudsak från kupongintjäningen och återhämtningen av positioner exponerade mot japansk vind. Fondens tillgångar är i huvudsak i amerikanska dollar och andelsklasser i SEK påverkas genom valutasäkring av skillnaden med den nordamerikanska räntan och den svenska. Under… Läs vidare.

Fonden genererade svagt positiv avkastning före valutasäkringen i andelsklasser i SEK. Utöver kupongintjäningen kom små positiva bidrag från obligationer exponerade mot den pågående orkansäsongen i Nordatlanten. Orkansäsongen avslutas officiellt den 30 november men historiskt är det osannolikt med stora orkanskador under månaden. Under andra halvåret har återhämtningen från de extrema åren 2017 och 2018 varit… Läs vidare.

Fonden genererade sin högsta avkastning för månaden oktober sedan start. Utöver kupongintjäningen kom positiva bidrag från obligationer exponerade mot den pågående orkansäsongen i Nordatlanten. Avvecklingen av gamla skador från 2017/18 bidrog också positivt. Negativa bidrog kom från obligationer exponerade mot japanska tyfoner när tyfonen Hagibis gick in över Japan. Läs vidare.

Avkastningen i september fick bidrag från riskpremier under den pågående orkansäsongen i Atlanten, även om den också inkluderar vissa positiva bidrag från en obligation som påverkats av händelserna 2017/18 där skaderegleringsprocessen har fortsatt med förbättrade bedömningar jämfört med tidigare marknadsestimat. Läs vidare.

Avkastningen i augusti ser bidrag från riskpremier under den pågående atlantiska orkansäsongen även med vissa negativa bidrag från osäkerheten i samband med orkanen Dorian. Den kommer dock inte att leda till skador för cat bonds och priserna kommer att återhämta sig snabbt. Läs vidare.

I juli var Entropics Cat Bond Funds avkastning i SEK-säkrade andelsklasser nära noll och mätt i USD var avkastningen positiv. Kupongernas bidrag till avkastningen var 0,67%. Avvecklingar av skador från de historiskt kostsamma åren 2017/18 bidrog något negativt och marknadens oro för utvecklingen av skadekostnaderna från tyfonen Jebi orsakade en viss nedgång i marknadspriset priset… Läs vidare.

Den nordatlantiska orkansäsongen startade officiellt den 1 juni och löper till den 30 november. På andrahandsmarknaden började den säsongsberoende prisuppgången som förväntas att accelerera under säsongen. Osäkerheten kring skadorna efter händelserna 2017/18 är nu låga. Läs vidare.

Under månaden har portföljens kupongintjäning bidragit positivt till avkastningen med 0,80 %, positionernas marknadsvärdesförändringar har bidragit med -0,97 % varav -0,35 procentenheter är hänförligt till obligationer exponerade mot gamla skador från de historiskt kostsamma åren 2017 – 2018 som fått uppdaterade skadeestimat. De resterande -0,63 procentenheterna är hänförliga till att marknaden kräver högre avkastning framöver. Läs vidare.

Avvecklingsförluster fortsatte att pressa marknaden under månaden. Det har bidragit till att den genomsnittliga multipeln, dvs. kvoten mellan kupong och förväntade skadekostnader, har ökat markant från 2,01 i fjol till 3,20. Riskpremierna är nu de högsta sedan 2012/13. Läs vidare.

Under månaden har portföljens kupongintjäning bidragit positivt till avkastningen med 0,54 %, positionernas marknadsvärdesförändringar har bidragit med -0,87 %, varav hälften är hänförligt till obligationer exponerade mot gamla skador från de historiskt kostsamma åren 2017 – 2018. Den andra hälften är hänförlig till att marknaden kräver högre avkastning framöver; priserna i andrahandsmarknaden är följaktligen lägre… Läs vidare.

Under februari månad uppgick fondens avkastning i svenska kronor till -0,48 % (A-klassen) respektive -0,44 % (I-klassen). Under månaden har portföljens kupongintjäning bidragit positivt till avkastningen med 0,55 %, positionernas marknadsvärdesförändringar har bidragit med -0,69 % varav tre positioner i portföljen har påverkats av skaderegleringen från händelser 2017 – 2018 och påverkade tillsammans avkastningen med… Läs vidare.

I januari såg vi priserna på en del positioner stabiliseras och även återhämtning av prisminskningarna vi såg mot slutet av förra året. Även några positioner exponerade mot skogsbränderna i Kalifornien 2017/18 återhämtade sig, vilket bidrog positivt till avkastningen. Räntedifferensen mellan Sverige och USA bidrog negativt med ungefär 210 terminspunkter. Fondens yield är för närvarande 7,43… Läs vidare.

Efter två på varandra följande år med rekordstora skadekostnader för cat bondmarknaden såg vi under december fortsatta premieökningar. För fonden ökade riskpremierna (kupong före riskfri ränta och exklusive skadelidande obligationer) med 16 % jämfört med för ett år sedan. För fondens andelsklasser i SEK har räntedifferensen under december månad mellan Sverige och USA gett ett… Läs vidare.

Under november inträffade de dödligaste bränderna i Kaliforniens historia. I Kalifornien täcks skador av skogsbränder av vanliga hemförsäkringar och försäkringspenetrationen är mycket hög. AIR Worldwide uppskattar skadekostnaden för Camp fire och Woolsey fire till 9 – 13 miljarder dollar. På cat bondmarknaden bidrar skogsbränder med en relativt liten risk men några positioner i marknaden har… Läs vidare.

Under oktober månad inträffade inga skadehändelser som utlöste någon position i fonden. Orkanen Michael skapade en viss prisvolatilitet på andrahandsmarknaden, men portföljens innehav har återhämtat sig och har ingen position som utlöst till följd av orkanen. Ett negativt bidrag till avkastningen under månaden kom dock från positioner som fortsatt påverkas av orkanen Irma 2017 efter… Läs vidare.

Kuponger och ökande marknadspriser gav positiva bidrag till avkastningen. 2018 års avkastning har fortsatt påverkats negativt av skadeutvecklingen från 2017 års händelser. Läs vidare.

I augusti var avkastningen 0,22 % för konsumentklassen (A), valutasäkrad till svenska kronor. Kuponger och svagt ökande marknadspriser gav positiva bidrag till avkastningen. Negativa bidrag kom från justeringar av skadekostnader för händelserna 2017. Vidare gav räntedifferensen mellan Sverige och USA ett negativt bidrag på 180 terminspunkter för augusti månad, då fondens tillgångar huvudsakligen nomineras i… Läs vidare.

Under juli månad uppgick avkastningen till 0,14 % för konsumentklassen (A) säkrad till svenska kronor (SEK). Kupongintjäningen och svagt stigande marknadspriser gav positiva bidrag till avkastningen. Eftersom fondens tillgångar i huvudsak är nominerade i amerikanska dollar har differensen mellan den amerikanska och svenska räntan påverkat avkastningen negativt för andelsklasser valutasäkrade till SEK med 170 terminspunkter… Läs vidare.