Fondens avkastning i augusti är ett resultat av prisuppgångar i andrahandsmarknaden och kupongintjäning. Orkanen Harvey drabbade Texas under månaden och orsakade stora skador på grund av översvämningar, men begränsade vindskador. Cat bonds har en mindre exponering mot översvämningar, och inga cat bonds löstes ut. Läs vidare.

Fonden avkastade 0,40 % i juli och YTM uppgår till 5,54%. Avkastningen är ett resultat av att spreadar går ihop och av kupongutbetalningar. Fonden har bl.a. tagit en position i Världsbankens nya obligation som täcker katastrofskador i Mexiko. Aktiviteten på andrahandsmarknaden har varit relativt hög. Läs vidare.

Säsongsjusteringar för den atlantiska orkansäsongen och kupongintjäning bidrog till avkastningen. Då fondens tillgångar i huvudsak är nominerade i amerikanska dollar påverkar därtill differensen mellan den amerikanska och den svenska räntan avkastningen för de andelsklasser som är säkrade mot svenska kronor. Läs vidare.

Den nordatlantiska orkansäsongen inleddes officiellt den 1 juni. Därmed tjänar fonden nu in avkastning från de berörda positionerna. Maj uppvisade en aktiv primärmarknad med 13 emissioner om en total volym på ca 3,6 miljarder USD. Den totala emissionsvolymen hittills i år uppgår till 8,2 miljarder USD och den totala utestående volymen har nått en ny… Läs vidare.

Fondens SEK-klasser avkastar i enlighet med förväntningarna, då amerikansk vind är utanför den officiella orkansäsongen i Atlanten. Denna inträffar 1 juni – 30 november, vilket innebär en högre förväntad avkastning och risk under denna period. Andelsklasser noterade i SEK (klasserna A och I) påverkas av fortsatt skillnaden mellan svensk och främst amerikansk centralbanksränta då de… Läs vidare.

Fondens avkastning i SEK-klassen rörde sig sidledes under mars månad och yield to maturity (YTM) uppgår till 4,86 %. Säsongvariationerna på cat bond-priserna i andrahandsmarknaden fortsätter att avspegla att Nordamerikansk orkanrisk är utanför den officiella risksäsongen. Emissionstakten ökade under mars och efterfrågan är stark. Investerarnas prisdisciplin håller dock de riskjusterade premierna på relativt stabila nivåer. Läs vidare.

Fonden avkastade -0,09 % under februari och Yield to Maturity uppgick till 4,71 %. Detta reflekterar fondens och marknadens övervikt mot nordamerikansk orkansäsong, även om marknaden gradvis blir mer diversifierad. Marknadens totalavkastning rör sig för närvarande i huvudsak sidledes som en följd av att amerikansk orkanrisk är utanför den officiella risksäsongen. Läs vidare.

I januari avkastade fonden 0,05 % och Yield to Maturity var 4,45 %. Siffrorna återspeglar att vi är utanför orkansäsongen, portföljen är i en lågriskperiod och att vi har likviditetsberedskap för nya positioner. Läs vidare.

Fonden avkastade -0,04 % i december. Under året var avkastningen 6,50 %, inklusive återhämtningen av positionen i MultiCat. Läs vidare.

Fonden avkastade 0,05 % i november då den amerikanska orkanrisksäsongen officiellt avslutades. Säsongsjusteringar med ökande spreadar kom tidigare än föregående år. Yield to maturity var 4,55 %. Portföljens annualiserade expected loss var 2,35 %. Läs vidare.

I oktober avkastade fonden 0,07 % och fondens yield to maturity i slutet på månaden var 4,17 %. Portföljens årliga förväntade skadekostnad, expected loss, var 2,19 %. Hittills i år har fonden avkastat 6,49 % efter avgifter, inklusive bidraget från MultiCat C som delvis återhämtade sig i februari. Läs vidare.

Portföljen avkastade 0,76 % i september, med en yield to maturity på 4,09 % och en EL på 2,19 %. Detta är i linje med förväntade säsongsjusteringar under den nordatlantiska orkansäsongen en månad utan påverkan av inträffade katastrofer. Läs vidare.

Fonden avkastade 0,91 % i augusti och årets avkastning summerar till 5,61 %. Vid utgången av månaden var portföljens yield 4,82 % och expected loss 2,34 %. Inga naturkatastrofer har påverkat portföljen. Läs vidare.

Portföljen avkastade 0,36 % i juli. Yield to Maturity var 5,32 % och expected loss 2,40 %. Vi såg en ny cat bond och fem privata transaktioner komma ut på marknaden i juli. Läs vidare.

Portföljen avkastade 0,41 % i juni. Tillgångsslagets okorrelerade natur blev tydligt i jämförelse med de volatila kapitalmarknaderna efter den brittiska folkomröstningen. Läs vidare.

Fonden avkastade 0,18 % i maj. Det största bidraget kom från kuponger, då priserna på andrahandsmarknaden i stort sett var oförändrade under perioden. Vidare, så har uppenbarligen räntedifferensen mellan USD och SEK ett negativt bidrag till den SEK-hedgade andelsklassen. En USD-klass kommer inom kort att vara tillgänglig för institutionella investerare. Läs vidare.

Fonden avkastade 0,31 % i april. Yield to maturity är 4,56 % och EL 2,01 %. Primärmarknaden var förhållandevis stillsam i april, med en nyutgiven cat bond och en privat transaktion. Den låga volymen nyutgivningar hade en naturlig påverkan på volym och prissättning på cat bond-transaktionen, som fulltecknades på en lägre nivå än det indikativa prisintervallet. Läs vidare.

Sedan mitten av februari, så har MSCI World Index återhämtat sig och är nästan på samma nivå som december 2015. Dock är fortfarande många analytiker och förvaltare oroade över de volatila marknaderna och de makroekonomiska utsikterna. Cat bonds och den bredare ILS-sfären har, som förväntat, inte påverkats på grund av försäkringsriskers okorrelerade natur. Portföljen avkastade 0,24 % i mars, Yield to… Läs vidare.

Fonden avkastade 3,22 % i februari och Yield to Maturity är 4,99 %. Även om spreadar förblev ganska stabila överlag, så bidrog fondens position i MultiCat C till avkastningen då kalkyleringsföretaget lämnade sin slutrapport om påverkan av orkanen Patricia. Därmed ökade obligationerna, som bokförts till noll, till 50 % av principalens värde. Som förväntat, så har portföljens avkastning inte påverkats av volatila… Läs vidare.

Fonden avkastade -0,11 % i januari, och Yield to Maturity uppgick i slutet av månaden till 4,92 %. portföljen påverkas av säsongseffekter, med amerikansk vind utanför risk och europeisk vind i risk. På grund av säsongseffekter tillämpar vi normalt sett en buy and hold-strategi, med en förutsägbar total avkastning under löptiden för varje obligation. En… Läs vidare.