Att förvalta andras kapital är ett stort förtroende. Det ställer höga krav på vår professionalism och förmåga att hantera fondens investeringar för kundernas räkning. Ett tillstånd föregås av en noggrann prövning från Finansinspektionen och därefter kommer Entropics att stå under dess tillsyn. Tillsynen berör många aspekter, från riskhantering till hur vi hanterar eventuella klagomål.

Entropics står sedan juli 2014 under Finansinspektionens tillsyn och har följande tillstånd:

  • tillstånd att bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument enligt 2 kap. 1 § p. 4 LVPM.

Undrar du över Entropics tillstånd, vänligen kontakta oss.

Upplysningar om Finansinspektionens verksamhet finns på deras hemsida www.fi.se.

Print Friendly, PDF & Email