Årsredovisningar

Kapitaltäckningsuppgifter

Tidigare år har Entropics kapitalkrav varit baserat på kapitaltäckningsregelverket i enlighet med  tillsynsförordningen (EU förordning 575/2013), trots att tillsynsförordningen endast är tillämplig på vissa värdepappersbolag. I tillsynsförordningens artikel 4.1.2c anses vissa värdepappersföretag inte vara värdepappersföretag i tillsynsförordningens mening. Det är bland annat värdepappersbolag såsom Entropics som endast har tillstånd att utföra portföljförvaltning.

I Sverige har tillsynsförordningen tidigare, genom en bestämmelse i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, gjorts tillämplig på samtliga värdepappersbolag. Sedan 1 januari 2018 har denna bestämmelse upphävts och Entropics omfattas därmed inte längre av tillsynsförordningen. Entropics omfattas sedan den 1 januari 2018 inte heller längre av lagen (2014:966) om kapitalbuffertar eller Finansinspektionens föreskrift (FFFS 2014:12).

Entropics behöver således inte längre offentliggöra information om kapitalbas och kapitalkrav på hemsidan.

Print Friendly, PDF & Email