• Cat bonds bidrar till samhällsnytta genom att tillgängliggöra kapital för försäkring mot naturkatastrofer.
  • En viktig trend är användningen av cat bonds i utvecklingsekonomier, ofta på initiativ av Världsbanken.
  • Entropics investerar i enlighet med sin policy för ansvarsfulla investeringar, vilket främst innebär att vi endast investerar i cat bonds som bidrar med samhällsnytta.
  • Entropics har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Entropics policy för ansvarsfulla investeringar syftar till att säkerställa en hög etisk nivå i alla investeringsbeslut. Policyn sammanfattas nedan och kan laddas hem i sin helhet här.

Cat bonds och ansvarsfulla investeringar

Cat bonds överför försäkringsrisker till kapitalmarknaden. Då denna är många gånger större än försäkringsmarknaden, har den också mycket större kapacitet att absorbera chocker, som kostnaden för katastrofhjälp och återuppbyggnad efter en stor naturkatastrof. Det innebär att tillgången till försäkringsskydd blir bättre i utsatta regioner. Även om cat bonds till idag främst täcker risker i utvecklade ekonomier, så har flera initiativ tagits på senare år, däribland Världsbankens MultiCat-program, som täcker risker i Mexiko och CCRIF, som erbjuder försäkringsskydd i karibiska länder. Inom ytterligare något år kommer cat bonds som täcker klimatrisker i Afrika att ges ut inom ramen för Afrikanska Unionens initiativ XCF.

Ett förstärkt försäkringsskydd är intressant ur ett utvecklingsperspektiv, då avsaknaden av skydd kan göra redan riskfyllda investeringar än mer riskfyllda. Ett förbättrat försäkringsskydd innebär att investeringsklimatet förbättras, vilket gynnar ekonomisk utveckling. Cat bonds är därmed ett tillgångsslag som bidrar med viktiga förutsättningar för ekonomisk utveckling, samtidigt som de underlättar hantering av katastrofrisker.

Entropics principer för ansvarsfulla investeringar

1. Entropics investerar i cat bonds som bidrar med samhällsnytta

De flesta cat bonds som ges ut syftar till att tillhandahålla kapital för katastrofskydd eller annan samhällsnytta (Exempelvis så kallade ”långlevnadsobligationer”, vilket innebär att cat bonds bär ”risken” för att försäkrade lever längre än försäkringsbolagen räknat med. Genom att överföra denna ”risk”, så kan bolagen vara något mer generösa i sina livslängdsantaganden, vilket gynnar försäkringstagarna). Men det kan också ges ut cat bonds som inte direkt bidrar till relevant försäkringsskydd eller annan samhällelig förbättring. Som huvudregel investerar Entropics inte i dessa.

2. Investeringar ska inte göras i instrument som utformats för att främst täcka risker i problematiska verksamheter

De flesta cat bonds är i detta avseende oproblematiska, då de inte erbjuder riktat försäkringsskydd till specifika företag eller branscher. Men icke-noterade cat bonds och andra liknande instrument kan göra det och Entropics skulle därmed kunna erbjudas att investera i ett värdepapper som ger riktat skydd till verksamheter som kan anses vara problematiska. Det kan handla om företags uppträdande (exempelvis ifråga om mänskliga rättigheter, miljö eller korruption) eller om branscher som är särskilt problematiska (tobak, alkohol, pornografi, militärmaterial och fossila bränslen). Beroende på verksamhetens art innebär policyn direkta hinder för investeringar eller att särskilda hänsyn ska tas.

3. Försiktighetsprincip för komplexa instrument

Cat bonds kan täcka breda risker och riktade instrument kan vara komplexa med såväl oproblematiska som problematiska inslag (som såväl arbetar-/miljöskydd som ekonomiskt skydd vid oljeutvinning). Investeringar i komplexa instrument vägleds av en försiktighetsprincip och beslut fattas från fall till fall. Överlag gäller att det totala värdet av cat bonds med identifierade problematiska inslag inte ska överstiga 10 % av portföljens värde.

4. Entropics ska agera juste då en cat bond löser ut

Cat bond som löser ut som föjld av en naturhändelse kan ibland ifrågasättas. Vanligen sker det på legitima grunder, t.ex. i avvaktan på en officiell skadebedömning eller specifik meteorologisk rapport. Men det kan också förekomma spekulation mot dessa cat bonds i syfte att fördröja eller förhindra också legitima utbetalningar. Entropics hållning är att inte engagera sig i sådan spekulation i syfte att neka rättfärdigade krav från riskbärare. Denna hållning bidrar också till en bättre fungerande cat bondmarknad genom att bygga nödvändigt förtroende för marknadens aktörer.
Entropics har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

UN PRI

Entropics har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar UN PRI och beviljats medlemskap i PRI Association. Vi ställer oss därmed bakom de sex principerna för ansvarsfulla investeringar:

1. Vi kommer att inkorporera ESG-frågor (miljö, social och företagsstyrning) i vår investeringsanalys och beslutsprocess.

2. Vi kommer att vara aktiva ägare och inkorporera ESG-frågor i våra ägarpolicies och agerande.

3. Vi kommer att söka upplysningar om ESG-frågor i de verksamheter vi investerar i.

4. Vi kommer att bidra till acceptans och genomförande av principerna i investeringsbranschen.

5. Vi arbetar tillsammans med andra för att förbättra effektiviteten i vårt genomförande av principerna.

6. Vi kommer årligen att rapportera våra aktiviteter och framsteg i att implementera principerna.

Print Friendly, PDF & Email