Sammanfattning
  • Historiskt har cat bonds gett en god riskjusterad avkastning, med en totalavkastning i nivå med aktiemarknaderna
  • Cat bonds är i stort sett helt okorrelerade med andra tillgångsslag och diversifierar därmed en traditionell portfölj.
  • Cat bonds är konstruerade så att de erbjuder ett skydd mot prisförändringar vid stigande räntor

Undrar du vad investeringar i cat bonds innebär? På denna sida svarar vi på många vanliga frågor om vad man som investerar kan förvänta sig av tillgångsslaget.

Hur fungerar cat bonds?

Här svarar vi på frågor om investeringar, men du kan också läsa vår beskrivning av hur cat bonds fungerar tekniskt.

Cat bonds är i princip ganska enkelt. En cat bond är som en företagsobligation, med en fastställd periodvis kupong. Men risken i obligationen är inte en konkurs, som för vanliga företagsobligationer, utan att att en fördefinierad försäkringsskada inträffar. Men finns också några andra viktiga skillnader. Cat bonds kännetecknas av att de är fundamentalt okorrelerade med börsen, det vill säga att avkastningen på cat bonds följer inte utvecklingen på världens börser. En börskrasch utlöser ingen orkan och naturkatastrofer har historiskt inte att orsakat långsiktiga ekonomiska skador på världens börser.

Sedan det främsta indexet för cat bonds, Swiss Re Cat Bond Index, startade har cat bonds gett en god riskjusterad avkastning, med en totalavkastning i nivå med aktiemarknaderna. Detta hänger också samman med att cat bonds inte har påverkats av de kraftiga värdefallen som drabbat aktier under perioderna 2002, 2008 och 2011.

Vanliga räntebärande instrument, som företagsobligationer, tenderar dock att vara känsliga för ränteförändringar, där höjda räntor minskar marknadsvärdet. Cat bonds är konstruerade som obligationer med rörlig ränta (floating rate notes), där riskpremien betalas utöver den riskfria räntan. Stiger räntan, så ökar avkastningen. Räntekänsligheten är mycket låg och marknadsvärdet påverkas därför bara marginellt av ränteförändringar.

Nedan finner du svar på många frågor från vår blogg.

Vilken avkastning kan jag vänta mig?

returns cat bonds - equity - corporate bondsDe senaste 20 åren har cat bonds haft en totalavkastning i nivå med aktiemarknaderna. Hela cat bond-sfären, mätt genom det ofta använda indexet Swiss Re Cat Bond Total Return, har historiskt avkastat goda 8,7 % per år i genomsnitt under det senaste decenniet. Det ger en totalavkastning på 130,7 % på tio år, något över totalavkastningen på aktiemarknaden. Avkastningen beror i stor utsträckning på cat bonds okorrelerade karaktär, vilket gjort att de i huvudsak inte påverkats av ett antal nedgångar som drabbat traditionella tillgångsslag, främst finanskrisen 2007-2009. Läs vidare.

Tar man en ränterisk?

Cat bonds har låg ränteriskFör räntebärande instrument, som cat bonds, är känsligheten för ränteförändringar betydelsefull för investerare. Alla investeringar i sådana instrument, som traditionella stats- eller företagsobligationer, eller cat bonds, bär en ränterisk. Cat bonds är dock konstruerade på ett sätt, som minimerar denna risk. Läs vidare.

När är rätt tillfälle att gå in på marknaden?

Flera faktorer – utmaningarna för diversifiering i en lågräntemiljö, väntade emissioner och ökande utbud av nya risker på marknaden – talar för att cat bonds för närvarande är en intressant möjlighet. Läs vidare.

Är obligationerna verkligen okorrelerade?

En av de största fördelarna med cat bonds är att de är fundamentalt okorrelerade med andra tillgångsslag. En finanskris utlöser inga jordbävningar. Vid en analys visar det sig också att stora naturhändelser inte heller påverkar bredare marknader, även om de självfallet har en stor lokal påverkan. Läs vidare.

Hur påverkas en portfölj av cat bonds?

En traditionell värdepappersportfölj som kompletteras med cat bonds förväntas leverera en jämnare avkastning över tid. De senaste tio åren skulle en traditionell portfölj bestående av svenska, utländska aktier och obligationer ha gett en högre avkastning och lägre volatilitet om den också bestått av cat bonds. Läs vidare.

Hur står sig cat bonds jämfört med företagsobligationer?

Både cat bonds och företagsobligationer är värdepapper med fast avkastning (fixed income), vilket gör det relevant att jämföra riskpremien för cat bonds med företagsobligationer med likartad rating. För närvarande ger cat bonds en högre riskpremie jämfört med likartat ratade företagsobligationer. Läs vidare.

Video: Kort introduktion till investeringar i cat bonds

 

Att investera i fonder innebär alltid ett risktagande. De pengar som investeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Print Friendly, PDF & Email