Cat bonds utvecklades under 1990-talet. Upprinnelsen var orkanen Andrew 1992 som ledde till att många försäkringsbolag, som åren dessförinnan betalat flera stora katastrofskador, drog sig ur marknaden och upphörde med återförsäkring. Elva amerikanska försäkringsbolag drevs i konkurs. Behovet av nytt kapital för att teckna försäkringar mot naturkatastrofer blev uppenbart. Lösningen blev att vända sig till kapitalmarknaden, som är många gånger större än försäkringsmarknaden. 20 år med cat bonds kan grovt delas in i fyra faser:

1990-talet: Nytänkande och en gryende marknad

1992 slog orkanen Andrew till mot Florida och Louisiana. Ifråga om materiell förödelse var det den värsta naturkatastrof som dittills drabbat USA (2005 överträffade orkanen Katrina den förödelsen med bred marginal). Bara i Florida beräknades de materiella skadorna till 25 miljarder USD (i 1992 års penningvärde). När skadorna började regleras gick elva försäkringsbolag i konkurs. Andra klarade sig endast med stor svårighet. Branschen hade helt enkelt svårt att hantera så enorma skador. De största förlorarna på konkurserna var de människor som blev av med sitt försäkringsskydd och som framgent fick ökade försäkringskostnader, eftersom försäkringsgivarna blev mer restriktiva med att ställa ut försäkringar i Florida.

Även om försäkringsbolagen återförsäkrade sig, hos varandra och hos speciella återförsäkringsbolag, var skadorna alltför omfattande. Pressen på bolagen blev stor och många återförsäkringsbolag drog sig helt enkelt ur marknaden. Efter Andrew inleddes en process där försäkringsbranschen sökte nya former av skydd för att kunna ge ut försäkringar som täckte naturkatastrofer. Försäkringsbolagen köpte traditionell återförsäkring hos den mindre skara av återförsäkringsbolag som fanns kvar. Delstatliga fonder för katastrofrisker bildades men man sökte också efter andra lösningar för att fylla tomrummet efter de återförsäkrare som upphört att teckna återförsäkring.

En viktig lösning blev att vända sig till den globala kapitalmarknaden, som är avsevärt större än försäkringsmarknaden. De finansiella tillgångarna i världen uppgår till totalt 225 000 miljarder USD, eller ungefär 200 gånger större än försäkringsmarknaden. Försäkringsbolagen började erbjuda investerare att ta på sig en del av försäkringsrisken genom att ställa ut värdepapper kopplade till specifika försäkringsrisker. Cat bonds föddes. Rent konkret erbjöds investerare att köpa obligationer i ett särskilt bildat bolag, som i sin tur placerade pengarna i räntebärande investeringar med låg risk. Genom att det särskilt bildade bolaget var skilt från försäkringsgivaren skyddades investerarna mot kreditrisker och andra försäkringsrisker. Inträffade en katastrof utgick ersättning från säkerheten och vid en tillräckligt stor katastrof kunde hela säkerheten förbrukas. Under löptiden fick investerarna avkastning i form av ränta på värdepappret. Förutsatt att ingen katastrof inträffade fick investerarna tillbaka sin insats när värdepappret löpte ut.

2000-talet: Cat Bonds fungerar

Från slutet av 1990-talet till 2005 växte marknaden för cat bonds med i genomsnitt 25 % årligen. 2005 inträffade den hittills kostsammaste naturkatastrofen i USA, när orkanen Katrina slog till mot syd- och östkusterna. Skadorna uppgick till mer än 81 miljarder USD i dåtida penningvärde. Det var emellertid inte den enda stora händelsen; 2005 har gått till historien som den mest aktiva orkansäsongen sedan 1944. Totalt uppskattades skadorna till 160 miljarder USD (2005 års penningvärde). Effekterna på cat bonds 2005 blev begränsade, eftersom skadorna främst uppstått utanför de områden som försäkrats med hjälp av cat bonds. Men händelserna visade tydligt vilka värden som stod på spel. Insikten drev på en snabb ökning av utestående cat bonds, som mellan 2005 och 2006 ökade med nästan 75 %. Mellan 2006 och 2007 ökade värdet på de utestående pappren med ytterligare nästan 65 %. Värdet av utestående cat bonds ökade närmare tre gånger mellan 2005 och 2007. Volymökningen, som också innefattade en utvidgning till fler regioner och andra typer av naturkatastrofer, innebar också att marknaden erbjöd större möjligheter till diversifiering och blev därmed mer attraktiv för investerare. Det skapade i sin tur bättre förutsättningar för en fungerande andrahandsmarknad, vilket ökade likviditeten och därmed underlättade handel.

2008-2009: Omtag efter Lehman-kraschen

2008 kraschade investmentbanken Lehman Brothers. Kraschen skakade om det globala finansiella systemet. Den fick även återverkningar på marknaden för cat bonds, eftersom Lehman Brothers var motpart för säkerheten i fyra cat bonds, som alla blev värdelösa under perioden 2008-2011. Händelserna påverkade även andrahandsmarknaden genom sjunkande tilltro, vilket ledde till ett prisfall på mellan 5-10 %. Även om marknaden återhämtade sig förhållandevis snabbt, ledde händelserna till omprövning av hur säkerheter förvaras i cat bonds. Syftet var att erbjuda investeringar i ren försäkringsrisk. Det förutsätter att andra finansiella risker är låga, på gränsen till obefintliga. Som en följd av Lehman-kraschen gjordes därför avtalen om förvaring av säkerheten om i alla nya cat bonds. I princip placeras säkerheter idag uteslutande i statspapper med hög kreditrating som erbjuder ett grundläggande inflationsskydd och minimerar kreditrisker.

2010- Snabbt växande utbud och efterfrågan

De två åren som följde efter Lehman-kraschen ledde till en avkylning av marknaden, med färre nyutgivna cat bonds och ett lägre värde på andrahandsmarknaden. Den finansiella krisen ledde också till att efterfrågan på kapitalmarknaden minskade. Samtidigt uppstod möjligheter för likvida investerare. 2011 tog marknaden fart på nytt. En orsak var den omfattande jordbävningen i Japan med stora kostnader för sanering och återuppbyggnad. Samma år slog orkanen Irene till mot USA:s östkust. Dessa händelser ledde ånyo till ett ökat intresse att ge ut cat bonds. Mellan 2011 och 2012 växte marknaden med mer än 20 %. Trots omfattningen av skadorna i Japan 2011 utlöstes endast en cat bond, där hela säkerheten betalades ut. Att inte fler cat bonds utlöstes berodde på att de cat bonds som täckte japanska jordbävningar var koncentrerade på Tokyo, som drabbades i väsentligt mindre utsträckning. Det återspeglar också en grundläggande mekanism i cat bonds, nämligen att det handlar om en specifik risk (eller kombination av risker) inom ett eller flera definierade geografiska områden. Det kan naturligtvis betraktas både som en styrka och som en svaghet, men är nödvändig för att isolera riskmomentet och göra dem attraktiva för investerare.

I takt med att marknaden mognat har också intresset hos stora institutionella placerare ökat. 2013 skedde de första storskaliga affärerna i Storbritannien när pensionsstiftelser köpte stora andelar i fonder med cat bonds.

Print Friendly, PDF & Email