• Cat bonds är värdepapper som överför försäkringsrisker vid naturkatastrofer till kapitalmarknaden.
  • För investerare erbjuder det ett tillgångsslag med mycket låg korrelation till aktier eller räntebärande papper.
  • För boende och företagare i utsatta områden kan cat bonds bidra till bättre försäkringsskydd, möjliggöra investeringar och tillhandahålla pengar till återuppbyggnad.

Vad är cat bonds?

Cat bonds är en förkortning av engelskans ”catastrophe bonds”. Det är ett värdepapper som överför försäkringsrisker till kapitalmarknaden, med möjlighet för investerare att placera pengar som säkerhet för en katastrofförsäkring. Så länge en fördefinierad händelse (som en orkan eller jordbävning på en specifik plats) inte inträffar, så får investeraren avkastning (kupong) för att tillhandahålla säkerheten. Om den fördefinierade händelsen inträffar, så används pengar från säkerheten för att ersätta utgivaren av en cat bond för att täcka exempelvis återuppbyggnad eller försäkringsåtaganden. Om detta inte inträffar, så får investeraren tillbaka den ursprungliga investeringen (principalen) när obligationen löper ut, vanligen efter tre år (även om den kan löpa på kortare eller längre tid).

Läs mer om hur cat bonds fungerar.

Cat bonds ur ett investerarperspektiv

För investerare är cat bonds ett tillgångsslag som är starkt okorrelerat med andra tillgångsslag, vilket innebär att prisförändringar på cat bonds har liten eller ingen koppling till prisvariation på aktier eller företagsobligationer. Därmed bidrar de till diversifiering av en traditionell portfölj. Historiskt sett, så har de gett en god riskjusterad avkastning. Då säkerheten återinvesteras, vanligen i statspapper, ger cat bonds också visst skydd mot inflation och stigande räntor.

Läs mer om cat bonds ur ett investerarperspektiv.

Cat bonds nytta för människor och samhälle

För försäkringsgivare är stora katastrofrisker svåra att hantera då de kräver mycket stort kapital, inte bara då de inträffar, utan redan då försäkringen tecknas. En tillräckligt stor katastrof kan hota hela bolagets verksamhet, som skedde i Florida 1992 (se nedan). Cat bonds är en lösning på detta problem genom att vända sig till den mycket större financiella merknaden. Därmed kan försäkringsgivare erbjuda skydd i områden som är utsatta för katastrofrisker.

Dessutom kan cat bonds vara ett värdefullt instrument för att erbjuda försäkringsskydd i utvecklingsekonomier, där den traditionella försäkringsmarknaden är svag och därigenom underlätta investeringar och ekonomisk utveckling.

Läs mer om cat bonds som en ansvarsfull investering.

Orkanen Andrew 1992 blev starten för utvecklingen av cat bonds Orkanen Andrew 1992 blev starten för utvecklingen av cat bonds

 

Historien bakom cat bonds

Efter orkanen Andrew i Florida 1992 gick elva försäkringsbolag i konkurs och miljoner människor förlorade sitt försäkringsskydd. Dessutom blev det näst intill omöjligt att köpa försäkringar som täckte orkanskador då försäkrings- och återförsäkringsmarknaden i Florida inte kunde ta på sig riskerna. Samtidigt sökte investerare på kapitalmarknaden investeringsmöjligheter med god avkastning och låg korrelation till traditionella tillgångsslag som aktier och företagsobligationer. På 90-talet gjordes flera innovationer för att investera i återförsäkringsinstrument, däribland cat bonds, vilket blev det mest framgångsrika instrumentet. Cat bonds gav först ut 1997 och marknadsvolymen har sedan år 2000 växt med ungefär 15% årligen.

Läs mer om historiken bakom cat bonds.

Print Friendly, PDF & Email