2016-11-21 - Av Robert Lindblom

Varför bör jag gå in på cat bond-marknaden just nu?

Flera faktorer – utmaningarna för diversifiering i en lågräntemiljö, väntade emissioner och ökande utbud av nya risker på marknaden – talar för att cat bonds för närvarande är en intressant möjlighet.

Alla investerare som står i begrepp att gå in på en marknad (eller att inta en enskild position) står inför frågan om tajming. När är det rätt tid att gå in på marknaden? Cat bonds skiljer sig inte från andra marknader: Att hitta den optimala tidpunkten är lätt i efterhand, men svårt på förhand. Det är ett av skälen till att vi rekommenderar investerare att ha en horisont på fem år eller mer.

Med detta sagt, så menar jag att flera faktorer för närvarande bidrar till att det är en bra tidpunkt göra investeringar i cat bonds.

Behovet av ökad diversifiering

Ett av de vanligaste skälen för att investera i cat bonds är den diversifieringseffekt de bidrar med i en traditionell portfölj bestående aktier och obligationer. I och med att cat bonds är okorrelerade, så förväntas de ge en jämnare avkastning om de ingår i en traditionell värdepappersportfölj. I det nuvarande lågränteklimatet, så är många investerare överviktade mot aktiemarknaden, med få attraktiva okorrelerade alternativ.  Cat bonds erbjuder ett sådant alternativ med med historiskt god riskjusterad avkastning.

Nyemissionstakten beräknas öka

Vi har sett en stor efterfrågan på försäkringsrelaterade instrument (Insurance Linked Securities, ILS), bland annat som en följd av lågränteklimatet. Detta har inte nödvändigtvis mötts av en motsvarande volym av nyemissioner. Trots detta, så har riskpremien för cat bonds varit stabil sedan 2014, vilket visar på god investerardisciplin inom området. Även om 2015 och 2016 varit undantag från trenden med en ökande utestående marknadsvolym, så förväntas marknaden växa ytterligare 2017.

De första två kvartalen 2017 förfaller mer än 7 miljarder dollar, vilket bäddar för en aktiv primärmarknad, som i sin tur kommer att driva andrahandsmarknaden. För förvaltare som Entropics innebär detta sannolikt ytterligare möjligheter att optimera en portfölj.

Utöver att riskbärare ersätter cat bonds som löpt ut, så väntar vi oss att ökande regulatoriska krav kommer att driva nya sponsorer till marknaden. Det gäller för Solvens II i Europaoch liknande regulatoriska initiativ på andra håll i världen. Försäkrings- och återförsäkringsbolag som möter dessa regleringar kommer att se sig om efter möjligheten att överföra delar av sina risker till kapitalmarknaden för att komma åt fullt säkerställt skydd.

Bättre avkastning på non-US bonds

Utbudet av obligationer som täcker risker utanför de välbetalda amerikanska riskerna ökar. Ett exempel är Japan där vi sett en stadig tillväxt i emissioner av cat bonds de senaste åren. Ett annat exempel är Kina som ställde ut sin första cat bond i fjol. Vi har också generellt sett en ökad bredd av risker på marknaden, vilket ger upphov till ökad diversifiering inom tillgångsslaget. Av diversifieringsskäl, så har andra risker än amerikansk vind och jordbävning historiskt sett haft en diversifieringspremie, då många investerare har konkurrerat om dessa obligationer för diversifiera sin cat bondexponering. Med ett ökat utbud av nya risker runt om i världen, så kommer denna rabatt så småningom att minska.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Robert Lindblom

Robert Lindblom

Vd

Robert har närmare 30 års erfarenhet av försäkrings- och kapitalförvaltningsbranschen. Innan han startade Entropics arbetade han under tio år hos kapitalförvaltaren Brummer & Partners där han bland annat startade försäkringsbolaget Brummer Life och var dess första VD. Dessförinnan var Robert bland annat en av grundarna till ett av Sveriges första försäkringsmäklerier där han också var VD i tio år. Robert har en MBA i finansiell ekonomi från Cass City University i London.

Se alla inlägg från Robert.