2016-03-02 - Av Henrik Sjöholm

Nästa ”den stora jordbävningen” illustrerar behovet av cat bonds

”Den stora jordbävningen” är en möjlig jordbävning längs San Andreasförkastningen i Kalifornien med en magnitud större än 7,0 på momentmagnitudskalan. Den skulle kosta mer än 200 miljarder dollar och illustrerar varför cat bonds behövs.

Golden State Freeway vid Gavin Canyon efter Nortridge-jordbävningen 1994. Foto: Robert A Eplett /FEMA | public domain

Golden State Freeway vid Gavin Canyon efter Nortridge-jordbävningen 1994. Foto: Robert A Eplett /FEMA | public domain

Experter kan inte förutsäga när ”den stora” inträffar, men de är överens om det är mest troligt att södra delen av San Andreasförkastningen kommer att drabbas. Det är därför inte underligt att den förväntade påverkan på ekonomi och människor har studerats intensivt. En sådan studie genomfördes 2008 av US Geological Survey (USGS) och presenterades i rapporten “The ShakeOut Scenario”. Scenariot är en jordbävning med magnitud 7,8 längs de 300 sydligaste kilometrarna av San Andreasförkastningen, vilket valts med hänsyn till hur vanligt återkommande allvarliga jordbävningar är.

Kaliforniens sårbarhet har minskat rejält tack vare att många åtgärder för att lindra konsekvenserna har genomföröts under de senaste årtiondena av delstatsmyndigheter, samhällsnyttiga institutioner och enskilda fastighetsägare. Den totala ekonomiska effekten av scenariet är därför ”bara” uppskattad till 200 miljarder dollar, med ungefär 1 800 döda. Som rapporten pekar ut är det dock fortfarande stora tal.

De totala ekonomiska förlusterna fördelar sig som följer:

Byggnadsskador 32.7
Relaterade skador på innehåll 10.6
Skador på höghus  2.2
Relaterade skador på innehåll 0.7
Skador från bränder 40.0
Relaterade skador på innehåll 25.0
Skador på motorvägar 0.4
Skador på pipelines (vatten, avlopp, gas) 1.1
Delsumma skador på fastigheter   112.7
Avbrott i verksamheter (främst företag) 96.2
Kostnader för omlokalisering  0.1
Kostnader för trafikförseningar 4.3
Delsumma ytterligare kostnader   4.4
Summa 213.3
Miljarder dollar

Påverkan på försäkringsbranschen

Endast en liten andel av alla förluster skulle dock vara försäkrade. Studien uppskattar att endast 6 % (1,3 miljarder dollar) av de totala förlusterna för bostadshus på 22 miljarder dollar skulle vara försäkrade. Modelleringsföretaget RMS menar att endast 10 % av bostadshusen har försäkring för jordbävningsskador.

En uppenbar slutsats är att utgivare av bostadslån står inför en allvarlig finansiell risk genom exponering för jordbävningar i Kalifornien. Då endast en liten del av skadorna är försäkrade, så är alternativet för många bostadsägare att helt enkelt lämna in nyckeln till banken.

Bill Churney på AIR Worldwide, uppskattade i en artikel att den totala försäkringsersättningen för en liknande händelse skulle täcka endast 30 miljarder dollar, eller ungefär 15 %, av en uppskattad förlust på 202 miljarder dollar.

Även om det försäkrade beloppet är väl under den totala kapaciteten för försäkringsbranschen, så skulle en enstaka katastrofhändelse i den här storleken leda till störningar i hur försäkringsmarknaden fungerar. Det är värt att notera att orkanen Andrew, som kostade försäkringsbranschen omkring 17 miljarder dollar, tvingade 11 försäkringsbolag i konkurs (Can insurers pay for the “big one”? Measuring the capacity of the insurance market to respond to catastrophic losses av J David Cummins, Neil Doherty and Anita Lo).

I och med att fastigheter och företag är underförsäkrade vid en stor jordbävning i kalifornien, så skulle inte bara kreditgivare stå inför svåra problem, utan ytterst skulle den federala regeringen förväntas att lindra de ekonomiska konsekvenserna, som man gjorde med ett program på 50 miljarder dollar, varav en del användes för återuppbyggnad, efter orkanen Sandy.

Även om det uppenbarligen finns skäl att öka penetrationen för jordbävningsförsäkring i Kalifornien, så skulle detta även driva upp kostnaderna för branschen vid en stor jordbävning och faktiskt vidga gapet mellan risk och kapacitet.

Varför värdepapperisering av försäkringsrisk är en bra idé

Ett illustrativt exempel kan vara att jämföra de totala simulerade förlusterna med den faktiska kapaciteten i den amerikanska försäkringsbranschen. 213 miljarder dollar motsvarar nästan en tredjedel (31 %) av allt överskottslapital för alla sak- och olycksfallsförsäkringsbolag i USA (Property/Casualty Insurance Results: First-Half 2015, ISO/PCI). För att uttrycka det på ett annat sätt: det motsvarar mer än 40 % av ett års premier eller ungefär nettot efter skatt i nästan fyra (3,8) år. I och med att överskott och inkomster inte är jämnt fördelade är det lätt att inse svårigheten för branschen att absorbera en chock av denna storlek.

Deta belyser också varför cat bonds behövs. Kapitaliseringen på New Yorkbörsen var den 26 februari 2015 16 613 miljarder dollar, eller ungefär 25 gånger så stor som överskottet inom sak-/olycsfallsförsäkring. Om vi lägger till Nasdaqs kapitalisering på ca 8 500 miljarder dollar, så skulle relationen mellan börserna och försäkringsöverskottet vara 37 till 1.

the big one vs market cap sv

En del i en global lösning på försäkringspusslet

Även om exemplet ovan berör följderna av ”den stora” i USA, så illustrerar den behovet av värdepapperisering av katastrofrisk i andra länder, inte minst i utvecklingsekonomier. Globalt så är kapitalmarknaden på, grovt sett (då det inte finns någon standard för att beräkna den), 294 000 miljarder dollar, ungefär 3 700 gånger större än de årliga premierna för egendoms- och skadeförsäkring, eller mer än 200 gånger större än det globala värdet av försäkringsskydd (78 respektive 1 440 miljarder dollar)

I och med att fler människor lyfts från fattigdom, så kommer efterfrågan på försäkring att öka. Urbanisering ökar kostnaden då katastrofer inträffar i stora befolkningscentrum och klimatförändring kommer att öka antalet extrema väderhändelser. Det kan verka som en omöjlig ekvation att lösa, men att flytta försäkringsrisker till kapitalmarknaden är helt klart en viktig del i det pusslet.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Henrik Sjöholm

Henrik Sjöholm

Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Henrik har 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete, som talskrivare för förra partiledaren för Centerpartiet Maud Olofsson och som PR-konsult. Tidigare har han framgångsrikt arbetat tillsammans med Brummer & Partners för att driva frågan om flytträtt för pensionsförsäkringar. Innan han kom till Entropics var han policychef på Företagarna.

Se alla inlägg från Henrik.