2016-01-28 - Av Oskar Schyberg

Varför du ska bry dig om multiplar för cat bonds

Ofta hänvisar investerare i cat bonds till ”multipeln”. Begreppet ”multipel” används sällan i andra sektorer, men är ett viktigt mått då man utvärderar en investeringsmöjlighet i cat bonds. Det återspeglar också det faktum att cat bonds hänger nära samman med försäkringsbranschen, där en liknande terminologi är vanligare. Så varför bör du bry dig om det?

Multipeln för en cat bond på primärmarknaden definieras som kupong (exkl riskfri ränta)/Förväntade skador (EL), vilket visar på kvoten mellan kuponger och förväntade skadekostnader. Därmed ger multipeln en bild av den riskjusterade avkastningspotentialen för en investering i cat bonds. Samma mått är möjligt att tillämpa på cat bonds på andrahandsmarknaden genom att justera för priset på obligationen: (Z + (100-p)/100 * (1/T-t))/EL, där Z = kupong, p = pris relativt till principalen, T = obligationens löptid och t = tid mellan emissionen och köpet.

Multipeln är ett annat sätt att beskriva ”förväntad skadekostnadsprocent” inom försäkringbolag. Denna definieras som de totala förväntade skadekostnaderna dividerat med premieintäkten (och därmed är ”multipeln” inversen för ”förväntad skadekostnadsprocent”). Ett försäkringsföretag med en skadekostnadsprocent på 60 % kommer att ha en bruttomarginal på 40 % (vilket kan uttryckas annorlunda som en multipel på 1,67).

Genom att dividera kupongen med EL, så uppnås en normaliseringseffekt för den förväntade avkastningen och vi har ett mått för att jämföra obligationer med samma förväntade avkastning (r=kupong-EL). Om vi exempelvis har två cat bonds – ”A” och ”B” – med samma förväntade avkastning, så kommer de ändå att betraktas som väldigt olika, beroende på olika EL:

Kupong EL Förväntad avkastning: kupong-EL Multipel
A 4 % 1 % 3 % 4.00
B 7 % 4 % 3 % 1.75

 

De flesta investerare kommer, av uppenbara skäl, att välja den högre multipeln, då målavkastningen på 3 % är mer sannolik. Multipeln 4 i detta exempel beskriver alltså en mer attraktiv kvot mellan den förväntade avkastningen och risken än 1,75.

Under de senaste två åren har minskande riskpremier varit ett brett diskuterat ämne, inte bara bland cat bond-investerare, utan även bland investerare i traditionella tillgångsklasser som företagsobligationer. Ett flertal faktorer, inte minst ett globalt överskott av likviditet som en följd av centralbankernas agerande efter krisen 2008-2009, har bidragit till ökad press på riskpremier inom alla sektorer.

Även om denna press varit generell, så är det uppenbart att multipler på cat bonds med högre avkastning har påverkats mer än för dem med lägre, där multiplerna är fortsatt högre. Diagrammet nedan illustrerar priset på primärmarknadspriset (då de introducerades) för alla för närvarande utestående (januari 2016) cat bonds. Som framgår av diagrammet, även om prispressen skett över hela intervallet, så har minskningen varit större för cat bonds med högre EL (och, alltså, vanligen med högre kupong).

annualmultiples

Även om minskade multipler kan noteras för cat bonds med lågt EL, så förefaller dessa vara relativt mer attraktiva jämfört med obligationer med högre kupong än föregående år.

Denna trend förstärks för närvarande av emissioner av cat bonds med relativt högt EL och kupong som ett svar på marknadens jakt efter avkastning. För försäkringsgivare innebär detta utmärkta möjligheter att överföra risk till kapitalmarknaden till ett attraktivt pris. För vissa investerare är det ett attraktivt tillfälle att investera i obligationer med mer avlägsen risk.

Nyhetssidan Artemis uppmärksammade nyligen ämnet i en intervju med vår vd Robert Lindblom.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Oskar Schyberg

Oskar Schyberg

Underwriter

Tekn lic i tillämpad / finansiell matematik. På Entropics sedan december 2013.

Se alla inlägg från Oskar.