2018-12-05 - Av Robert Lindblom

”Men klimatförändring då?”

Efter de värsta 18 månaderna någonsin för försäkringsrelaterade värdepapper (ILS) och cat bonds, så är det naturligt att några investerare frågar sig om marknaden underskattar risken med cat bonds sett i ljuset av klimatförändringar. Likväl, så kommer den dominerande risken för cat bonds inom den tidshorisont vi talar om inte främst från klimatförändring, utan demografi, vilket är väsentligt lättare att analysera med stor precision. Om mer opportunistiska investerare lämnar marknaden och gruppen långsiktiga investerare växer, så gynnar det återförsäkring och ILS genom att begränsa tillgången till opportunistiskt kapital efter skadehändelser och högre premier.

Mänskligt beteende är viktigaste drivkraften på kort sikt

Klimatförändring kommer utan tvekan att påverka den globala försäkringsmarknaden. Om  vi ser till naturkatastrofer, så förväntas antalet, styrkan och livslängden för kraftiga orkaner (3+ på Saffir-Simpsonskalan) att öka, även om det totala antalet orkaner kan förbli i stort sett oförändrat. Det är mycket troligt att skogsbränder kommer att bli vanligare och allvarligare då temperaturen stiger i atmosfären. Extrema händelser som torka eller nederbörd kommer också sannolikt att bli vanligare i framtiden.

Från ett försäkringsperspektiv, så överskuggas dock dessa händelser av mer närliggande trender som påverkar försäkringsmarknaden. De senaste 40 åren (1976-2016) så har antalet amerikaner som är utsatta för orkanrisker ökat med 60 miljoner, inte på grund av att orkaner blivit kraftigare eller påverkar nya områden, utan för att fler människor har bosatt sig i kustområden. Ökande välstånd som driver på fastighetspriser och boendepreferenser är de viktigaste drivkrafterna bakom ökande försäkringsskador från orkaner (”Hurricanes are doing more damage and it’s our own fault”, Popular Science, 27 november 2018).

I stort sett gäller detsamma för skogsbränder i USA. Även om den årliga arealen som skadats av skogsbränder har uppvisat en ökande trend, som sannolikt kan tillskrivas varmare klimat, så är en viktigare orsak till försäkringsskador tillväxten av ”wildland-urban interface” (WUI), det vill säga gränsbygden mellan urbana miljöer och skog. Enligt en aktuell studie ökade WUI både uttryckt som antalet hus (från 30,8 till 43,4 miljoner, tillväxt 41 %) och som areal (från 581 000 till 770 000 km2, tillväxt 33 %). Mindre bränder inom WUI kan alltså vara mycket kostsammare än väsentligt större bränder i obebodda områden. Jonathan Kinghorn (AIR Worldwide) uttryckte detta i ett blogginlägg tidigare i år som att ” With Wildfire, Big Doesn’t Necessarily Mean Costly”.

Även med god riskmodellering, så handlar försäkring om sannolikheter

Från ILS-investerares perspektiv innebär detta att de viktigaste grunderna för försäkringsrisk är faktorer som kan kvantifieras och beräknas med stor precision. Kortsiktig risk är alltså en betydligt mer exakt vetenskap än klimatförändringens långsiktiga påverkan på försäkring. I och med att löptiden för ILS är relativt kort (typiskt sett 1–3 år), så kommer priset på risk, vid varje givet tillfälle, att återspegla nuläget för vetenskapens kunskap om klimat- och väderrelaterade risker.

Försäkringsmodellering har utvecklats snabbt och kontinuerligt sedan AIR Worldwide lanserade den första orkanmodellen för användning i försäkringsbranschen 1987. Modellering idag sker på en mycket detaljerad nivå, där bl.a. enskilda byggnaders egenskaper beaktas i kombination med aktuella vetenskapliga framsteg inom alla berörda områden.. Entropics installerade nyligen AIRs senaste verktyg för att modellera risker för skogsbränder i USA.

Den ökande tilltron till modellering och tillgångsslaget som sådant återspeglas också i det faktum att färre obligationer klassificeras av oberoende institut. Likvida cat bonds modelleras också av oberoende aktörer vid varje emission, vilket medför transparens och objektivitet utöver förvaltares egna riskmodelleringar för enskilda obligationer och portföljer.

Med detta sagt, så förblir riskutvärdering en mångfacetterad vetenskap.. Under de elva åren 2006-2016, gick inte en enda kraftig orkan in över land i USA med påföljande måttliga försäkringsskador. Detta förändrades kraftigt under orkansäsongen 2017, när två kraftiga orkaner (Harvey och Irma) gick in över det amerikanska fastlandet och en tredje (Maria) drog över Puerto Rico. En rekordartad skogsbrandsäsong bidrog ytterligare till att erodera självrisker för några cat bonds. Skaderegleringen av dessa svåra händelser har fortsatt under hela 2018. Dessutom har skogsbränder i Kalifornien 2018 främst påverkat ett antal positioner ILS-marknaden, men också en cat bond i Entropics portfölj.

I ett avseende är detta inte förvånande. Naturkatastrofer är stokastiska händelser och inträffar inte med regelbundenhet. Vi kommer fortsatt ha år utan några skador på ILS-marknaderna men också år med stora skador, som vi sett de senaste två åren. Förmågan att beräkna sannolikheten för att en stor skadehändelse inträffar innebär inte att vi kan säga exakt när det sker.

Minskat utbud av opportunistiskt kapital kan gynna långsiktiga investerare

Om vi ser på den bredare marknaden efter det historiskt dyraste året någonsin för återförsäkrings- och ILS-investerare 2017, så förefaller det som att mer opportunistiska investerare som försöker att tima investeringar för att maximera kortsiktig nytta kan vara på väg att lämna marknaden. Däremot kommer mer långsiktiga investerare som verkligen förstår tillgångsslaget att i ännu högre grad dominera på den framtida ILS-marknaden.

En ännu mer mogen investerarbaskrets medför en påtagligt ökad prisdisciplin vid förnyelserna av många återförsäkringsavtal den 1 januari.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Robert Lindblom

Robert Lindblom

Vd

Robert har närmare 30 års erfarenhet av försäkrings- och kapitalförvaltningsbranschen. Innan han startade Entropics arbetade han under tio år hos kapitalförvaltaren Brummer & Partners där han bland annat startade försäkringsbolaget Brummer Life och var dess första VD. Dessförinnan var Robert bland annat en av grundarna till ett av Sveriges första försäkringsmäklerier där han också var VD i tio år. Robert har en MBA i finansiell ekonomi från Cass City University i London.

Se alla inlägg från Robert.