2014-12-08 - Av Martin Hedberg

Martin Hedberg: Därför engagerar jag mig i cat bonds

Entropics meteorolog Martin Hedberg: Att engagera mig i Cat Bonds ger möjlighet både att påverka beslutsfattare och att konkret bidra till att bygga resiliens.

Jag har genom åren efter min tid i Försvarsmakten, vid Sveriges Television och som prognosmeteorolog vid expeditioner hållit ett stort antal seminarier och föreläsningar rörande väderextremer och klimatförändringar.

I början av 2000-talet var kunskapsnivån hos allmänhet och beslutsfattare relativt låg och de flesta närmade sig frågorna med nyfikenhet, snarast som om det var en filosofisk fråga. Något år senare gjorde Naturvårdsverket en stor informationskampanj där jag och John Pohlman bidrog med vårt kunnande genom att hålla föreläsningar för skolungdomar och allmänhet på ett stort antal orter runt om i landet.

Martin Hedberg

Foto: Drago Prvulovic/MalmöBild

Kring år 2005 blev intresset större från beslutsfattare inom sjukvård, byggindustri, kommuner, skolor, livsmedelsindustri, jord- och skogsbruk, energi- och försäkringsbolag samt högskolor. Anledningen till detta var för att:

  • Sjukvården hade organisation att hantera extremsituationer.
  • Byggindustrin behövde bakgrundsinformation till politikernas regleringar inom byggnormer.
  • Kommunerna behövde uppdatera och öva sina katastrofplaner.
  • Skolor behövde utbilda såväl elever som lärare.
  • Energibolagen behövde hantera strategier kring fossilt kol och förnybara energikällor.
  • Livsmedelsindustrin behövde se över sin klimatpåverkan och utveckla strategier för att möta förändrade kundkrav.
  • Skogs- och jordbruket behövde förstå mer än de uppenbara problemen med stormar och andra väderextremer, nu frodas även skadeinsekter och vad skall man plantera för skog som tål och växer i morgondagens klimat.
  • Försäkringsbolagen började förstå vidden av att klimatförändringar har direkta konsekvenser på skador och kostnader.
  • Försvarshögskolan behövde kunskap rörande geopolitiska konsekvenser av såväl väderextremer som klimatförändringar för sina strategiutbildningar.

Vi, och experter inom respektive område, insåg snart att så gott som hela samhället påverkas, och kommer att påverkas allt mer, av väder och klimatförändringar.

Diskussionerna efter så gott som samtliga seminarier, workshops och utbildningar har landat i frågor som ”Vad kan vi göra?”, ”Hur allvarligt är det?” och ”Hur kommer vi att drabbas?”. Liknande diskussioner och frågeställningar dyker upp om och om igen. Svaren varierar i takt med att samhället blir bättre rustat för de utmaningar vi ställs inför.

I grunden handlar det om att förstå vår komplexa värld och att agera på ett sätt som gynnar oss nu och i framtiden samt att skapa en robusthet som gör oss tåliga för oförutsedda händelser, vare sig de är skapade av oss själva eller hade inträffat i alla fall.

När det i alla fall inträffar extremsituationer, vare sig det är stormar, jordbävningar, bränder, skyfall eller torka, så ställs det stora krav på våra samhällen att snabbt och effektivt hantera de ofta kaotiska situationer som följer.

För mig personligen så fortsätter jag det arbete som jag och John påbörjade för ett drygt decennium sedan: att sprida vetenskapligt grundad kunskap om klimatförändringar, dess orsaker, konsekvenser och vad man kan göra för att hantera de många komplexa frågorna som uppstår. Cat bonds ger mig möjligheten att både nå ut till många beslutsfattare och på ett konkret sätt hjälpa samhällen bygga resiliens mot klimatförändringar och naturkatastrofer.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Martin Hedberg

Martin Hedberg

Chefsmeteorolog

20 års erfarenhet som meteorolog och officer inom Försvarsmakten, meteorolog på SVT och som chef för kommersiella väderbolag. Klimatexpert och rådgivare om hur extremväder och klimatförändringar påverkar samhälle, finans- och energimarknader. Martin har en kandidatexamen i meteorologi från Stockholms universitet.

Se alla inlägg från Martin.