2018-08-13 - Av Martin Hedberg

Klimatförändring kommer att driva tillväxt på ILS-marknaden

Värmeböljorna och skogsbränderna på norra halvklotet under sommaren 2018 har fört upp klimatförändring högt upp på medias och politikers agendor. Då vi redan sett de negativa följderna av stigande temperaturer, så är det viktigt att bedöma påverkan på försäkringsrelaterade värdepapper (insurance-linked securities, ILS). Kortfattat så innebär livslängden för en typisk cat bond på 3-5 år att priser kontinuerligt justeras för att omfatta såväl klimateffekter som en globalt ökande efterfrågan på försäkring. I och med att ILS är ett viktigt instrument för att hantera klimatrisker, så kommer vi sannolikt att se fler ILS-lösningar i framtiden.

Temperaturavvikelse i juli 2018. Källa Credit: ECMWF, Copernicus Climate Change Service

I denna bloggpost, så beskriver jag hur klimatförändringar kan komma att påverka extrema väderhändelser som täcks av cat bonds. Jag beskriver även Entropics analys av hur detta i sin tur kommer att påverka ILS-marknaden.

1. Tidshorisonten

Typiskt sett, så har ILS-instrument en livslängd på tre till fem år, vilket ger utrymme för anpassning till pågående klimatförändring. Prissättningen vid varje emission återspeglar aktuell riskbedömning baserad på observationer naturvetenskapliga modeller och försäkringsdata. Aktuell prissättning av obligationerna återspeglar den nuvarande påverkan från klimatförändringar.

En ökande frekvens av specifika försäkringshändelser (se nedan) kommer ofrånkomligen att innebära ökande försäkringspremier. Detta skulle kunna innebära att direktförsäkringsbolag tar på sig ansvaret för mer frekventa naturkatastrofer och använder ILS för mer avlägsna risker än idag. Eller så skulle det kunna innebära att direktförsäkringsbolag överför fler naturkatastrofrisker till kapitalmarknaderna.

Oaktat vilket, så menar Entropics att marknaden och ILS-instrumentens transparens är sådan att varje transaktion måste vara ekonomiskt bärkraftig i sig för investerare. Investerare köper inte en obligation om inte kupongen överstiger den genomsnittliga förväntade skadan med en acceptabel multipel. Detta skiljer sig från traditionell försäkringsverksamhet, där en försäkringsgivare, av affärsstrategiska skäl, skulle kunna acceptera en försäkringslinje med ett annars oacceptabelt förhållande mellan premier och förväntad skada.

2. Det komplexa förhållandet mellan klimat och katastrofhändelser

Det är stor samstämmighet om att klimatförändring kommer att innebära fler extrema väderhändelser globalt och att vi kan förvänta oss mer omfattande naturkatastrofer. Detta innebär dock inte att alla typer av katastrofer, platser eller samhällen påverkas på samma sätt.

Att klimatet förändras och i vilken riktning är tydligt klarlagt. För att kvantifiera hur mycket, var och när så använder man sig av scenarier och sannolikhetsberäkningar. Det är möjligt att beräkna olika risker med hygglig precision, då det i grunden handlar om naturvetenskap. Även om några föreställer sig att denna är svårare att beräkna än aktie- eller ränterisk, så är situationen faktiskt den motsatta.

De dominerande riskerna på cat bondmarknaden idag är orkaner på USA:s östkust och jordbävningar i Kalifornien. Av dessa är det främst orkaner som påverkas av hur klimatet förändras.

Orkaner

Antalet orkaner kommer inte nödvändigtvis att öka, men i och med att mer energi har lagrats i haven, så kommer vi sannolikt se en förskjutning till fler kraftiga orkaner (kategori fyra och fem på Saffir Simpsonskalan), samt att de har längre livslängd och täcker större yta.

Bedömningen baseras på modellering och simulering, då den relativt låga frekvensen för kraftiga orkaner innebär att datamängden är ganska liten. Dessutom så påverkar naturlig årlig variation betydligt mer än klimatförändring på kort sikt.

Klimatförändringen är redan tydlig i form av ökad sannolikhet för varmt väder. På Entropics justerar vi för denna sannolikhet genom att årligen analysera sannolikheten för varma ytvattentemperaturer i Atlanten.

I kombination med urbanisering och ökande fastighetsvärden i utsatta områden (då många människor föredrar att bo nära kusten), så skulle klimatförändring kunna innebära färre, men mer kostsamma orkaner då de drar in över land. Det är i grunden ett scenario som ILS-lösningar är väl anpassade för. Vi har beskrivit detta i ett blogginlägg med en animerad beskrivning.

Återuppbyggnad efter orkanen Sandy i Lavallette, New Jersey. Foto: Rosanna Arias/FEMA

Jordbävningar

Rapporter till IPCC finner ett samband mellan seismisk aktivitet och klimatförändring, i och med att glaciärer smälter och trycket på jordskorpan minskar. Förändring av grundvattenreservoarer liksom oljeutvinning genom så kallad frackning påverkar också rörelser i jordskorpan. Konsekvenser som är så stora att de förändrar riskerna på händelser som är föremål för ILS är dock inte sannolika på flera årtionden.

Skogsbränder

Händelser som tex frekvens och omfattning av skogbränder påverkas av klimatförändringar. Detta i och med att lågtrycksbanor, högtryck och nederbörd påverkas av förändrade vädermönster. De föregående och innevarande skogsbrandsäsongerna i Kalifornien, i förening med många skogsbränder i Europa, har lett till en ökande medvetenhet om hotet från skogsbränder. Tillgängliga studier indikerar ökande risk för skogsbränder i många delar av norra halvklotet, däribland västra USA, norra Afrika och nordöstra Ryssland.

Skogsbränder utgör för närvarande en liten del av den totala risken på marknaden och berör alla händelser med liten sannolikhet. Inte ens 2017 års säsong, som var den kostsammaste med skador som översteg 10 miljarder dollar, skulle i sig ha varit tillräcklig för att utlösa cat bonds i det likvida segmentet. Obligationerna som triggade på grund av skogsbrand täckte flera risker och hade påverkats av en svår orkansäsong i kombination med en extrem skogsbrandsäsong. (Något som Entropics tidigare beskrivit).

I och med att risken för skogsbrand ökar, så menar Entropics att det är rimligt att anta att mer av denna risk kommer att överföras till kapitalmarknaderna och därmed att bidra till tillväxt av ILS-marknadens volym.

Översvämning

Kraftig nederbörd som orsakar översvämningar både i inlandet och i kustnära områden ökar tydligt i såväl frekvens som intensitet enligt observationer. Översvämningar som beror på regn är dock inte jämt fördelat. I många regioner har översvämningar blivit både vanligare och svårare efter kraftig nederbörd, medan andra regioner drabbas av långa perioder med torka.

Havsnivån förväntas stiga som en följd av att haven blir allt varmare (termisk expansion) och avsmältning av landbaserade glaciärer.

Havsnivåhöjning sedan 1993. Källa: University of Colorado

För närvarande täcker endast ett fåtal cat bonds översvämning. I synnerhet så tenderar cat bonds som täcker orkanrisk att inte omfatta översvämning till följd av händelsen. Denna sommar, så gav USAs krisberedskapsmyndighet (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ut sin första cat bond som täcker översvämningshändelser för att stärka sitt försäkringsprogram mot översvämning.

Då det handlar om mycket stora värden, där de största skadorna i samband med senare orkaner kommit från översvämning, så förefaller det rimligt att förvänta sig fler obligationer som täcker översvämning och därmed ett tillskott till ILS-marknaden.

Ökande efterfrågan på försäkring

I de flesta utvecklade länder är försäkringspenetrationen ganska hög, med några anmärkningsvärda undantag för som översvämningsförsäkring. I utvecklingsländer ökar dock gapet mellan ekonomiska och försäkrade skador. I och med att inkomster ökar, så kommer såväl ekonomisk aktivitet som fastighetsvärden att stiga och med dem ett ökande behov av försäkringsskydd.

Detta är viktig inte minst då klimatförändring förväntas ha stor påverkan på utvecklingsekonomier. Brist på korrekt försäkringsskydd hämmar också ekonomisk utveckling.

Misslyckandet med att tillhandahålla försäkring kan sannolikt tillskrivas flera orsaker, däribland otillräcklig kapacitet i branschen för att ta på sig stora nya risker, brist på modelldata för de aktuella områdena och en brist på köpkraft.

Vi har redan sett svar på dessa utmaningar, som African Risk Capacity, som erbjuder väderförsäkring baserat på parametriska utlösningsmekanismer till medlemmar i Afrikanska Unionen. Försäkringen täcker såväl extrem nederbörd som extrem torka. Även om den för närvarande inte understöds av cat bonds, så är det en intressant utveckling som bryter mark för ytterligare innovativa lösningar för att utvidga försäkringsskydd till nya områden.

Denna sommar har det också blivit uppenbart för alla, att även utvecklade länder, är sårbara för klimatförändring och kan drabbas av ”nya” naturkatastrofer. Konsekvenser och insikter för samhället om behov av anpassning och ökad beredskap utreds inom myndigheter och organisationer.

3. Analys

Samtidigt som förändringar av klimatet och väderrisker är ett påtagligt hot mot samhället på många plan, så är den kortsiktiga påverkan på ILS begränsad. ILS-instrument förfaller typiskt sett inom tre till fem år. Inom denna tidshorisont, så är den dominerande riskfaktorn årlig variation, till exempel i form av värmeinnehåll i haven och havsströmmar. I och med att cat bonds och andra ILS-instrument är likvida, så kommer ny kunskap och förändrade risker att återspeglas genom prismekanismer.

I och med att risker omvärderas löpande, så justeras priset på obligationer. Faktum är att ILS-lösningar för med sig en marknadsvärdering av klimat- och väderrisker, vilket dessutom underlättar diskussioner om klimatinvesteringar för att förebygga risker för naturkatastrofer.

Klimatförändring i kombination med ökande välstånd i många länder och urbanisering i utsatta områden kommer sannolikt att vara viktiga drivkrafter för en ökande efterfrågan på försäkring, både för existerande och för nya risker. På längre sikt, så kommer ökande risker ofrånkomligen att leda till högre försäkringspremier, och än högre premier om inte förebyggande investeringar görs för att kompensera för klimatförändring.

4. Ytterligare läsning

Entropics samarbetar med AIR Worldwide för modellering av katastrofrisk och för analys. För ytterligare information om den vetenskapliga bakgrunden till beskrivningarna ovan, besök gärna AIRs hemsida om klimatförändring.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Martin Hedberg

Martin Hedberg

Chefsmeteorolog

20 års erfarenhet som meteorolog och officer inom Försvarsmakten, meteorolog på SVT och som chef för kommersiella väderbolag. Klimatexpert och rådgivare om hur extremväder och klimatförändringar påverkar samhälle, finans- och energimarknader. Martin har en kandidatexamen i meteorologi från Stockholms universitet.

Se alla inlägg från Martin.