2015-10-13 - Av Henrik Sjöholm

Kan Sverige bli en hemvist för cat bonds?

Nyligen togs ett intressant initiativ i riksdagen. Per Åsling (C) lyfter i en motion möjligheten att göra Sverige till en attraktiv hemvist för att sätta upp cat bonds och andra försäkringsrelaterade värdepapper (insurance linked securities, ILS). I motionen, så pekar han också på att det är en möjlighet för svenska verksamheter att finna försäkringskapital för t.ex. skogsbränder, skördeskador, dammbristningar eller infrastrukturskador vid översvämningar.

Åsling uppmärksammar den intressanta utvecklingeni Storbritannien, där den konservativa regeringen aviserat lagändringar som ska göra landet som en attraktiv hemvist för ILS. Bland annat säger regeringen att den ”kommer att arbeta ihop med branschen och myndigheter för att utveckla en ny konkurrenskraftig bolags- och skattestruktur som gör det möjligt att göra Storbritannien till hemvist för ILS”. Regeringen påpekar att det är en avgörande tillväxtfråga för försäkringssektorn. Att stärka Sveriges position som finansiellt centrum är också ett skäl som framhålls av Åsling.

800px-Riksdag.ipred_b9dn510_4455

Foto: Janwikfoto / CC BY-SA 3.0

När Solvens 2-direktivet implementeras i svensk rätt (som föreslagits i en proposition i september), så kommer den europeiska lagstiftningen ifråga om specialföretag (special purpose vehicles, SPV) för försäkringsändamål att harmoniseras helt. Eftersom SPV:er är grunden för ILS-affärer, så betyder det att vi får en enhetlig och förutsägbar reglering för företag som är intresserade av Europa som hemvist för ILS. Eftersom dessa behandlas förmånligt på både tillgångs och skuldsidan av balansräkningen för företag som möter kapitaltäckningskrav, så kan harmoniseringen vara en viktig drivkraft för ett ökat intresse för cat bonds med europeisk hemvist.

I motionen lyfter Åsling tre frågor som bör hanteras inom ramen för en svensk lagstiftning: beskattning, tillsyn och bolagsstruktur.

I den avslutande remissrundan inför propositionen uppmärksammade Skatteverket att SPV:er inte föreslogs ingå i kapitlet om försäkringsföretag i inkomstskattelagen. Det betyder viss osäkerhet om hur SPV:er ska betraktas ur ett skattehänseende och Åsling föreslår att detta korrigeras då lagen antas i riksdagen.

Dessutom lyfter han risken för ”gold plating”, d.v.s. överimplementering, av regelverket med följd att bolag som egentligen kräver begränsad tillsyn under normal drift drabbas av överdriven tillsyn.

Det kanske viktigaste förslaget är att Sverige bör överväga att förändra bolagsrätten och tillåta bolag med skyddade celler (protected cell companies, PCC) för att sätta upp ILS:er. Dessa finns idag inte i Sverige, men kan sägas ha en motsvarighet i förvaltares klientmedelskonton, där flera konton kan sättas upp isolerat från såväl varandra som från bolaget som sådant, av en och samma juridiska person. Det motsvarar en internationell trend, där sådana bolag alltmer används för ändamålet, då det förenklar strukturering av ILS och innebär ett ökat skydd för investerare, då förvaringsinstitutet för säkerheten i en cat bond helt skiljs från SPV-bolaget i sig.

Lagstiftningen förväntas behandlas under hösten och träda i kraft 1 januari 2015. Per Åslings motion tillför definitivt ett intressant perspektiv till den behandlingen.

Länkar:

Per Åslings motion: http://data.riksdagen.se/dokument/H3022981

Regeringens proposition om Solvens 2: http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2015/09/prop.-2015169/

Nyhetstjänsten Artemis nyhet om det brittiska initiativet: http://www.artemis.bm/blog/2015/03/18/uk-gov-budget-targets-ils-cat-bonds-aims-to-become-ils-domicile/

Skatteverkets remissvar om implementeringen av Solvens 2: https://www.skatteverket.se/rattsinformation/remissvar/remissvar2014/13152613114112.5.3f4496fd14864cc5ac9da11.html

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Henrik Sjöholm

Henrik Sjöholm

Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Henrik har 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete, som talskrivare för förra partiledaren för Centerpartiet Maud Olofsson och som PR-konsult. Tidigare har han framgångsrikt arbetat tillsammans med Brummer & Partners för att driva frågan om flytträtt för pensionsförsäkringar. Innan han kom till Entropics var han policychef på Företagarna.

Se alla inlägg från Henrik.