2018-05-31 - Av Oskar Schyberg

Hur står sig cat bonds jämfört med företagsobligationer?

Både cat bonds och företagsobligationer är värdepapper med fast avkastning (fixed income), vilket gör det relevant att jämföra riskpremien för cat bonds med företagsobligationer med likartad rating. För närvarande ger cat bonds en högre riskpremie jämfört med likartat ratade företagsobligationer.

I grunden är cat bonds (och det bredare tillgångsslaget försäkringsrelaterade värdepapper – insurance linked securities, ILS) obligationer, där kreditrisken bytts ut mot återförsäkringsrisk. Istället för konkurs, så är risken en specifik stor naturkatastrof som en jordbävning eller en orkan. Därtill så placeras investerares inbetalningar i AAA-ratade statspapper, vilket skyddar investerare mot stigande räntor (se vårt blogginlägg om cat bonds och ränterisk).

Cat bonds presterar för närvarande bättre än likartat ratade företagsobligationer

De flesta cat bonds med rating anses vara ”spekulativa” av rating-företag (Moody’s: Ba, B; Standard & Poor’s: BB, B), vilket innebär att kreditrisken är ”väsentlig” till ”hög”. De bör därför jämföras med ”high-yield” eller ”spekulativa” företagsobligationer.

Om vi jämför riskspreaden mellan likartad ratade cat bonds och företagsobligationer, så ser vi att denna för närvarande är högre för cat bonds än för företagsobligationer.

Avkastning för företagsobligationer och cat bonds 2015-2018

I diagrammet ser vi att riskspreaden i början av 2018 var 5,3 % för cat bonds (1,8 %-enheter högre än för B-ratade företagsobligationer) och för BB-ratade cat bonds var spreaden 3,2 % (1,1 %-enheter högre än för företagsobligationer). Under de senaste tre åren, så toppade spreaden för företagsobligationer 2016, vilket brukar tillskrivas osäkerhet om ekonomisk avmattning i Kina och ett volatilt oljepris. Utöver att dessa faktorer stabiliserades, så bidrog inledningen av amerikanska centralbankens räntehöjningar 2016 till sjunkande riskspreadar.

Riskstruktur för cat bonds och företagsobligationer

En vanlig oro bland investerare som är ovana vid cat bonds är ”tail risk” – händelser som inträffar med låg sannolikhet men som kan orsaka väsentliga förluster beroende på en enstaka eller en följd av händelser. Även om det är sant att cat bonds har en sådan tail risk, så gäller detsamma faktiskt för företagsobligationer. Mot slutet av 1800-talet inträffade flera förlusthändelser för företagsobligationer som var värre än den stora depressionen på 30-talet. (Corporate bond default risk: A 150-year perspective, Journal of Financial Economics, 2011).

Förluster för såväl företagsobligationer som för cat bonds tenderar att ackumuleras vid extrema händelser och påverkar flera obligationer. Företagsobligationer beter sig emellertid annorlunda än cat bonds, då förluster kan ansamlas under flera följande år, vilket kan bero på marknadsvillkor och ”smitta” mellan företag. Till exempel, så inträffade under järnvägsboomen en treårsperiod 1873-75 då den värdeviktade andelen konkurser för företagsobligationer var 35,9 %, med 16,25 % under det värsta året. Dessa tal kan inte jämföras direkt mot simulerade värsta förlusthändelser för cat bond-portföljer, men visar en likartad nivå på risken.

Jordbävningen i San Fransisco 1906 och orkanen Great Miami 1926 skulle ha orsakat skador nära 30 respektive 20 procent på Entropics cat bondportfölj om katastroferna hade inträffat idag.

En blick på den närmare tidshorisonten 1997-2017 ger exempel på medelstora förluster. Under denna period hade B-ratade företagsobligationer en genomsnittlig årlig kreditförlust på 1,7 %, och den största årliga kreditförlusten uppgick till 7,3 %.

Årliga kreditförluster för företagsobligationer (b-rating) och cat bonds

Cat bonds hade motsvarande skador på 0,8 % och 4,6 % under samma period. Förlusterna 2008 orsakades av en felaktig konstruktion av cat bonds, där säkerheten investerades i instrument utgivna av Lehman Brothers, vilket orsakade förluster då banken kraschade. Cat bondförluster 2017 i diagrammet återspeglar en bedömd maximal förlust.

Slutsats

Cat bonds och företagsobligationer är båda händelsedrivna, med likartad riskprofil. Dessutom konstrueras cat bonds på ett sätt som i det närmaste helt eliminerar kreditrisk (efter Lehman) och ränterisk. De bidrar med diversifiering i en portfölj med kreditrisk,  och bidrar med högre riskpremie än likartat ratade företagsobligationer.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Oskar Schyberg

Oskar Schyberg

Underwriter

Tekn lic i tillämpad / finansiell matematik. På Entropics sedan december 2013.

Se alla inlägg från Oskar.