2017-01-23 - Av Agne Burauskaite-Harju

Hur påverkas en portfölj av att ta in cat bonds?

En traditionell värdepappersportfölj som kompletteras med cat bonds förväntas leverera en jämnare avkastning över tid. De senaste tio åren skulle en traditionell portfölj bestående av svenska, utländska aktier och obligationer ha gett en högre avkastning och lägre volatilitet om den också bestått av cat bonds.

Observera! Precis som vi informerar om på webbplatsen, så innebär inte historisk avkastning ett löfte om framtida avkastning. Det är därför viktigt att notera att exemplen i detta blogginlägg endast berör historisk avkastning under de senaste tio åren.

I och med att cat bonds är fundamentalt okorrelerade, som vår underwriter Meryem Savas tidigare skrivit om på bloggen, så förväntar man sig att en traditionell portfölj som kompletteras med positioner i cat bonds får riskspridning, vilket ger en jämnare avkastning över tid.

Vi har gjort en jämförelse mellan tre olika tillvägagångssätt för att diversifiera en referensportfölj med cat bonds. Vi har valt en referensportfölj som kan beskrivas som en traditionell portfölj (enligt Fondbolagens förenings statistik), bestående av 60 % aktier (fördelat på svenska och globala) och 40 % obligationer.

För denna portfölj har vi studerat tre olika sätt att omallokera till cat bonds, där de:

  1. Ersätter aktier
  2. Ersätter obligationer
  3. Ersätter både aktier och obligationer, och relationen mellan aktier och obligationer bibehålls.

Det finns självfallet fler möjligheter att omallokera en portfölj till viss exponering mot cat bonds, som att ersätta alternativa investeringar i en befintlig portfölj. För överskådlighetens skull i detta blogginlägg har vi valt att begränsa oss till den portfölj som beskrivits ovan.

Dataurval

I analysen har vi använt 10 års veckodata, från 2007-01-01 till och med 2016-12-31. Under den valda perioden har cat bonds visat högre avkastning och lägre volatilitet än aktier och obligationer.

Cat bond index har visat högre avkastning och lägre volatilitet än aktie- och obligationsindex 2007-2016

För cat bonds har vi utgått från Swiss Re Global Total Return (SRGLTRR). Det är ett kapitalviktat index där avkastningen återinvesteras.  Indexet är inte investeringsbart så en cat bondportfölj kan förväntas avvika något från indexutvecklingen.

Referensportföljen består av 30 % SIX RX (stockholmsbörsen inklusive utdelningar), 30 % MSCI World (världsindex inklusive utdelningar) och 40 % OMRX Treasury Bill Index.

I och med att cat bondindex haft en högre avkastning och lägre volatilitet än aktie- och obligationsindexet under perioden, så är det naturligt att en portfölj som innehållit en andel cat bonds skulle ha levererat högre avkastning och lägre volatilitet.

Som exempel kan nämnas att cat bonds haft en jämförbar utveckling med globala aktier efter 2008. Under den studerade tioårsperioden har dock den årliga volatiliteten för cat bonds varit 2,30  %, vilket kan jämföras med 18,89 % för globala aktier.

Påverkan på referensportföljen då cat bonds introduceras

1. Cat bonds ersätter aktier

Då portföljens aktieandel minskats och ersatts med cat bonds, uppstår den största sänkningen av volatilitet men en mindre ökning av avkastningen än i de övriga fallen. Om referensportföljen omallokeras till att hålla 15 % cat bonds som ersätter aktier, så minskar volatiliteten med 2,85 %-enheter (från 9,53 % till 6,68 %). Den genomsnittliga årliga avkastningen ökar samtidigt med 0,56 %-enheter (5,38 % jämfört med 4,83 %) under den studerade perioden.

En investerare kan tänkas vilja ersätta aktier i en portfölj med motiveringen att det är ”aktieliknande avkastning”, samtidigt som korrelationen med aktiemarknaderna är mycket låg. För institutionella investerare innebär också en investering i cat bonds, till skillnad från aktier, att solvenskapitalkravet (SCR) blir väsentligt lägre.

En portfölj där aktier ersatts av cat bonds skulle ha visat lägre volatilitet och något högre avkastning 2007-2016

2. Cat bonds ersätter obligationer

Om cat bonds istället ersätter obligationer i referensportföljen, så blir påverkan på avkastningen större, men påverkan på volatiliteten under den studerade perioden är i stort sett obefintlig (ökning av volatiliteten med 0,01 %-enheter). Avkastningen ökar med 0,64 %-enheter årligen till 5,47 % under perioden.

Motiven för en investerare att ersätta obligationer med cat bonds kan till exempel vara att cat bonds faktiskt är obligationer. Cat bonds har under perioden uppvisat en bättre riskjusterad avkastning och ökat diversifieringen av obligationsinnehavet på grund av den låga korrelationen.

En portfölj där obligationer ersatts av cat bonds skulle under perioden 2007-2016 ha haft högre avkastning och i stort sett oförändrad volatilitet

3. Cat bonds ersätter obligationer och aktier, med bibehållna proportioner mellan dem

Om cat bonds ersätter både obligationer och aktier proportionellt, så att förhållandet mellan aktier och obligationer bibehålls, minskar volatiliteten kraftigt, om än något mindre än då bara aktier ersätts. Påverkan på avkastningen blir mindre än om endast obligationer ersätts, men större än om aktier ersätts.  I den studerade referensportföljen innebär det att volatiliteten minskar med 1,76 %-enheter till 7,77 % och den årliga avkastningen ökar med 0,59 %-enheter till 5,42 %.

En portfölj där cat bonds ersatt aktier och obligationer proportionellt skulle ha visat något högre avkastning och lägre volatilitet 2007-2016

Påverkan på riskjusterad avkastning

I och med att cat bonds under perioden uppvisat såväl högre avkastning som lägre volatilitet än jämförelseindexen, så innebär det att den riskjusterade avkastningen, mätt som Sharpe-kvot, blir högre.

Det finns metodproblem med att använda Sharpe-kvoten för cat bonds, då risken i huvudsak är relaterad till vad som brukar beskrivas som ”tail risk”, där stora händelser med låg sannolikhet att inträffa står för en stor del av risken. I och med att tioårsperioden innehåller flera händelser som påverkat cat bonds (Lehman-kraschen 2008 innebar att fyra cat bonds förlorade hela eller delar av sin säkerhet, 2011 utlöstes tre cat bonds till följd av tornados i Kansas och jordbävningen i Tohoku och 2015 utlöstes MultiCat Mexico till följd av orkanen Patricia), så finns det fog för att använda Sharpe-kvoten, även om den ska tolkas med försiktighet.

Nedanstående ska därför bara ses som en fingervisning om hur den riskjusterade avkastningen kan påverkas. I exemplet har vi endast valt de fall där portföljen innehåller 15 % cat bonds.

Sharpe1)
Referensportfölj 0,51
15 % cat bonds ersätter aktier 0,77
15 % cat bonds ersätter obligationer 0,58
15 % cat bonds ersätter aktier och obligationer proportionellt 0,68

1) Riskfri ränta – USGG3M 30/12/2016

Den största påverkan på Sharpe-kvoten uppstår då cat bonds ersätter aktier, då volatiliteten minskar förhållandevis kraftigt, även om påverkan på avkastning är mindre än om de ersätter obligationer. Om obligationer ersätts, så ökar Sharpe-kvoten i mindre utsträckning.

Sammanfattning

För den referensportfölj vi valde, så skulle en andel cat bonds under de senaste tio åren ha inneburit såväl högre avkastning som lägre (i ett fall i princip oförändrad) volatilitet. Att byta ut obligationer mot cat bonds ger den största positiva påverkan på avkastningen, men i princip oförändrad volatilitet. Att byta ut aktier minskar volatiliteten, men ger inte lika stor påverkan på avkastningen.

En referensportfölj skulle 2007-2016 haft bättre avkastning och lägre volatilitet om den kompletterats med cat bonds.

Detta innebär också att den riskjusterade avkastningen, mätt som Sharpe-kvot, förbättras oavsett om cat bonds ersätter aktier eller obligationer eller båda delar i en portfölj. Störst påverkan på Sharpe-kvoten får den portfölj där cat bonds ersätter aktier.

Årlig avkastning Volatilitet Sharpe
Referensportfölj 4,83% 9,53% 0,51
15 % cat bonds ersätter aktier 5,38% 6,68% 0,77
15 % cat bonds ersätter obligationer 5,47% 9,55% 0,58
15 % cat bonds ersätter aktier och obligationer proportionellt 5,42% 7,77% 0,68

Sammantaget kan konstateras att referensportföljen, kompletterad med cat bonds, under de senaste tio åren skulle ha presterat bättre än referensportföljen utan cat bonds, oavsett hur man valt att göra kompletteringen.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Agne Burauskaite-Harju

Agne Burauskaite-Harju

Underwriter

Fil. dr. i statistik med en bakgrund i tillämpad matematik. Specialiserad på modellering av extremvärden för klimatdata. På Entropics sedan 2015. Erfarenhet av försäkringsbranschen från konsultprojekt som aktuarie på FM Försäkringsmatematik. Tidigare uppdrag inkluderar statistisk modellering av kreditrisk, kundbeteende och försäljningsdata.

Se alla inlägg från Agne.