2015-11-30 - Av Henrik Sjöholm

Hur man ska tolka Entropics nyckeltal för ansvarsfulla investeringar

Med början i månadsrapporten för november 2015, så redovisar Entropics nu månatliga nyckeltal för ansvarsfulla investeringar. Även om det är ett pågående arbete, så ger nyckeltalen en snabb överblick över fondens RI-resultat och, inte minst, samhällsnyttan av cat bonds.

Entropics lanserar nyckeltal för ansvarsfulla investeringarTraditionella ESG-risker (ekonomiska, sociala och governance) är, på grund av utformningen av cat bonds, små. Men, då tillgångsslaget i sig tillhör samhällsnytta, så blir det mer intressant att mäta hur cat bonds påverkar samhället. Därför fokuserar Entropics på vilket syfte en cat bond uppfyller, vilket också återspeglas i nyckeltalen.

Därför är den mest intressanta indikatorn, som vi ser det, fördelningen på olika ändamål. För närvarande skiljer vi mellan fyra huvudsakliga syften för en cat bond:

  • Katastrofbistånd, som tillhandahåller resurser för utsatta regioner, främst i utvecklingsekonomier. Dessa cat bonds har ofta parametriska utlösningsmekanismer då de har utformats så att processen till utbetalning av resurser vid katastrofer kan ske snabbt. Ett exempel är serien med cat bonds i MultiCat Mexico.
  • Samhällsfunktioner, som tillhandahåller försäkring för samhällsägd infrastruktur. Även dessa har ofta parametriska utlösningsmekanismer. I dag finns det två cat bonds på marknaden inom denna kategori: MetroCat Re (New Yorks tunnelbana) och PennUnion (AmTraks infrastruktur).
  • Insurer of last resort, ungefär ”sista försäkringsutvägen”, som är allmännyttiga försäkringsbolag som satts upp för att garantera människor i utsatta regioner ska kunna få försäkring om de inte kan få det på den vanliga marknaden. Ett exempel är Everglades Re i Florida.
  • Allmän egendom, vilket utgör majoriteten av alla cat bonds. Dessa ges främst ut av återförsäkrare för att trygga sina allmänna försäkringsåtaganden.

I månadsrapporten beräknas procentandelarna för dessa ändamål i förhållande till Fondens totala tillgångar (vilket är skälet att de inte summerar till 100 %, då fonden vid ett givet tillfälle har en viss mängd likvida medel).

Indikatorn ”problematiska ändamål” anger andelen cat bonds som specifikt täcker ändamål som betecknats som problematiska i Entropics policy för ansvarsfulla investeringar. Detta tal ska inte överstiga 10 % och kommer sannolikt att förbli mycket lågt för SEF Entropics Cat Bond Fund, då cat bonds som erbjuder specifika branscher eller enskilda företag ett riktat skydd är ovanliga, även om de finns i den vidare ILS-sfären.

Hur är det med traditionella ESG-risker?

Även om traditionella ESG-risker är små, så bör de hanteras. I och med att cat bonds är fullt säkerställda och säkerheten förvaltas av en oberoende mellanhand (SPV), så skiljer sig indikatorerna något från traditionella tillgångsslag. Entropics utvärderar ESG-risker för hemvisten för SPVn, utgivaren av de instrument där säkerheten förvaras och den valuta som instrumenten noteras i. Vidare utvärderar vi ESG-risker för sponsorn. Även om en fallerande sponsor inte är lika dramatisk som t.ex. för en företagsobligation, så kan det innebära förluster av kuponger och omallokeringskostnader. Dessa risker beskrivs i tabellen ”Problematiska entiteter”.

Fram till idag har Entropics uteslutit två cat bonds från övervägande i investeringsprocessen, då vi inte uppfattar att dessas syfte bidrar till samhällsnytta. Vi har identifierat en problematisk sponsor, Turkiet, på grund av människorättssituationen i landet. Men syftet med denna cat bond, Bosphorus Re, som är att försäkra sig om katastrofbistånd vid en jordbävning, är inte problematisk och vi bedömer risken för uteblivna premier för katastrofförsäkring som mycket liten. Vi ser därför ingen ryktesrisk och bedömer ESG-risken totalt som fortsatt mycket låg.

Hur värderas ESG-risker?

Alla entiteter (länder, företag, organisationer) värderas ytterst diskretionärt av Entropics chef för ansvarsfulla investeringar. Som ett stöd för denna bedömning, så bygger Entropics för närvarande ett system för att följa ESG-risker. Nyckeltalen i månadsrapporten återspeglar vår bedömning, inte bara underliggande data.

Vi har valt detta förhållningssätt av två skäl: (1) Det möjliggör bedömningar även då vi saknar fullständig underliggande data och (2) det tillåter kontinuerlig övervakning av entiteterna och bedömningar baserade på en pågående händelseutveckling snarare än två år gammal data.

ESG-data för länder kommer främst att inhämtas från tre källor (Environmental Performance Index, Social Progress Imperative och Worldwide Governance Indicators) som alla samlas in av respekterade institutioner. Den främsta källan för ESG-data för företag kommer att vara Bloomberg. Entropics kommer för dessa att använda ett mindre antal indikatorer som lackmustest för ett bredare anslag. Då ESG-risker för sponsorn är, utan jämförelse, de minsta riskerna vad gäller påverkan på fonden, bedömer vi detta som en rimlig balans mellan vår ambition att göra en genomgripande analys av varje cat bond och den arbetsinsats som krävs.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Henrik Sjöholm

Henrik Sjöholm

Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Henrik har 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete, som talskrivare för förra partiledaren för Centerpartiet Maud Olofsson och som PR-konsult. Tidigare har han framgångsrikt arbetat tillsammans med Brummer & Partners för att driva frågan om flytträtt för pensionsförsäkringar. Innan han kom till Entropics var han policychef på Företagarna.

Se alla inlägg från Henrik.