2016-05-02 - Av Robert Lindblom

Förvaltning av cat bonds: En smygtitt på Entropics kontor

Förvaltning av cat bondportföljer skiljer sig i centrala delar från förvaltning av andra tillgångsslag, då handeln är lågfrekvent och mer handlar om att hantera portföljrisker. Entropics portfölj tjänar in premier genom att hålla en globalt diversifierad portfölj med risker för naturkatastrofer, med låg eller ingen korrelation med traditionella tillgångsslag som aktier och obligationer. Jag får ofta frågan hur förvaltning av cat bonds skiljer sig från traditionell kapitalförvaltning och jag tänkte ta tillfället i akt att kortfattat beskriva några av skillnaderna.

Den vägledande principen för vår förvaltning är att generera god avkastning med kontrollerad risk genom ansvarsfulla investeringar i försäkringsrelaterade obligationer (insurance linked securities, ILS). Vårt förhållningssätt till riskkontroll styrs av vår syn att cat bonds och ILS i första hand är instrument som bär försäkringsrisker. Det förefaller uppenbart, men det är naturligtvis lika möjligt att fokusera på traditionell finansiell riskanalys och därmed inte, som vi ser det, lägga tillräckligt stor vikt vid den underliggande försäkringsrisken.

Riskmodellering på Entropics kontor

Riskmodellering på Entropics kontor

Portföljmodellering: mer än stresstester

Katastrofmodellering förser våra portföljförvaltare med vetenskapliga resultat som kan användas för att kontrollera risken. Katastrofmodelleringen genomförs av våra aktuarier, med stöd av system för katastrofmodellering och egna system. Resultaten förser förvaltarna med ett mått på sannolikheter för förluster. Detta skiljer sig från förvaltare av traditionella tillgångsslag som ofta genomför omfattande stresstester för påverkan från möjliga krascher på kapitalmarknaden, men inte nödvändigtvis för hur sannolik en sådan krasch är.

Grunden för vårt modelleringsarbete är en kombination av matematiska modeller för naturkatastrofer samt underliggande försäkringsbelopp, byggnadskonstruktioner etc.

Exempel på EP(x)-kurva

Exempel på EP(x)-kurva

En central egenskap för en portfölj är strukturen på kurvan för sannolikheten att en given skadekostnad , x, överskrids (Exceedande Probability curve, EP(X)). Det x som motsvarar en viss skadekostnad kallas Value at Risk (VaR). EP fastställs ofta annualiserat och presenteras som en kurva för hela spektrumet av möjliga skador. EP(x)-kurvan förser förvaltarna med ett verktyg för att hantera koncentrationsrisker. I vår månadsrapport, så finner du utvalda nyckeltal och förklaringar till dessa.

Portföljen har lågfrekvent  handel, då vår strategi är att köpa och behålla instrument under löptiden (buy and hold) inom den likvida delen av ILS-sfären, d.v.s. listade cat bonds. Portföljen byggs upp genom transaktioner på första- och andrahandsmarknaderna. Vid varje tillfälle har vi en kortlista på 3-5 möjliga portföljtransaktioner som utvärderas på förvaltarmöten eller oftare om det bedöms som nödvändigt. Obligationer som snart förfaller, inflöden, utflöden och valutahedgning hanteras kontinuerligt från ett aggregerat portföljperspektiv.

Konkret betyder detta att vår dagliga förvaltning i stor utsträckning fokuserar på att hantera portföljrisk och bibehållen disciplin i vårt underwritingarbete kombinerat med riskmodellering.

Ansvarsfulla investeringar

En sak som gör att Entropics står ut även jämfört med andra förvaltare av ILS är vår investeringsstil och vårt fokus på ansvarsfulla investeringar (responsible investments, RI). Även RI för cat bonds skiljer sig, som vi ser det, ganska mycket från RI för andra tillgångsslag. Även om vi kontrollerar de vanligen använda nyckeltalen för ESG (ekonomiska, sociala och företagsstyrningsindikatorer) så är den viktigaste aspekten av en cat bond egentligen det underliggande försäkringsåtagandet. Vi tittar därför främst på denna aspekt och väljer bort obligationer som inte tillför samhällsnytta.

Entropics databas för ansvarsfulla investeringar

Entropics databas för ansvarsfulla investeringar

Sikte på riskjusterad avkastning

Det totala investeringsspektrumet för cat bonds omfattar nästan 200 utestående obligationer, med en total volym om ca USD 26 miljarder. Det är därför möjligt att ha en ganska god överblick över hela spektrumet då vi utvecklar investeringsidéer. Vi analyserar, självfallet, nyemissioner på primärmarknaden, men utvärderar också utvecklingen på andrahandsmarknaden. Med utgångspunkt från portföljrisk och förväntad avkastning, så genererar förvaltarna tillsammans med aktuarierna investeringsidéer inför det veckovisa förvaltarmötet. Dessa idéer testas sedan på simulerade portföljer och riskmått och förväntad avkastning analyseras innan ett förvaltningsbeslut. Mellan förvaltarmöten, så har aktuarierna i uppdrag att genomföra de beslut som fattats på mötet.

Jag hoppas detta ger en bild av hur vårt dagliga och veckovisa arbete ser ut. Vårt arbete har mycket gemensamt med försäkringsbranschen, med stark betoning på disciplinerad underwriting och aktuariell analys, snarare än mer frekvent handel. Jag är övertygad om att Entropics, med detta förhållningssätt och den okorrelerade karaktären i en ILS-portfölj är väl positionerat för att leverera god riskjusterad avkastning på ansvarsfulla investeringar.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Robert Lindblom

Robert Lindblom

Vd

Robert har närmare 30 års erfarenhet av försäkrings- och kapitalförvaltningsbranschen. Innan han startade Entropics arbetade han under tio år hos kapitalförvaltaren Brummer & Partners där han bland annat startade försäkringsbolaget Brummer Life och var dess första VD. Dessförinnan var Robert bland annat en av grundarna till ett av Sveriges första försäkringsmäklerier där han också var VD i tio år. Robert har en MBA i finansiell ekonomi från Cass City University i London.

Se alla inlägg från Robert.