2017-03-24 - Av Henrik Sjöholm

En oväntad fördel

Hur kan man bidra till förbättrat försäkringsskydd i utvecklingsekonomier? Parametriska cat bonds och indexbaserad försäkring erbjuder möjligheter. Kritiker menar ibland att det leder till att skador och utbetalningar inte alltid korrelerar. Men är det verkligen en nackdel?

Indexbaserad försäkring vid torka. En mekanism kan vara att försäkringen löser ut om nederbörden i en region är under t.ex. 60 mm regn under en bestämd period. Utbetalningen ökar ju mindre mängd regn som faller och vid 10 mm regn betalas försäkringens fulla värde ut.

I diskussioner om hur man ska öka tillgängligheten till försäkring i utvecklingsländer, så är ofta en vanlig slutsats att indexbaserad väderförsäkring är att föredra. Det finns flera skäl till detta, däribland svårigheten att bedöma faktiska skador från torka eller översvämning i dessa länder, den moraliska risken med egenrapportering då adekvata kontrollmekanismer inte finns och, kanske viktigast av allt, förmågan att garantera snabb reglering av skadeanspråk. Dessa försäkringsmodeller är konsumentmarknadens motsvarighet till cat bonds med parametriska utlösningsmekanismer, där en cat bond utlöser då förutbestämda villkor inträffar, som regn (eller avsaknad av regn), vindstyrka eller centralt lufttryck i en tropisk cyklon.

Den vanligaste kritiken mot både indexbaserade försäkringar och cat bonds är avsaknaden av direkt korrelation mellan de index som bestämmer utbetalningar och faktiska skördeskador. Skörden kan skadas även om försäkringsvillkoren inte uppfylls. Och vice versa, så kan bönder rädda skördar och ändå få ersättning om villkoren uppfylls.

Men likväl är det möjligt att betrakta detta som en av de största styrkorna med indexförsäkring. Med traditionell försäkring baserad på faktiska skador, så kan bönder som står inför en total skördeförlust helt enkelt ge upp och avstå från att försöka rädda någon del av den. I många fall skulle det också vara ett rationellt beslut, då försäkringsutbetalningar och intäkter från skörden skulle vara ett nollsummespel. Men om försäkringsutbetalningar görs på förmodade skador och därmed frikopplas från faktiska skador, så kommer enskilda bönder att ha ett mycket starkt incitament att rädda så mycket som möjligt även om skörden blivit svårt skadad.

Detsamma gäller naturligtvis även för parametriska cat bonds. Ett land, eller en delstat, som täcks av en sådan cat bond kommer att ha varje tänkbart incitament att begränsa skadorna och att agera snabbt vid en naturkatastrof, då dessa insatser inte kommer att påverka en framtida utbetalning från en utlöst cat bond.

Från ett investerarperspektiv, så har parametriska cat bonds och indexbaserad försäkring uppenbara fördelar, då utlösningsmekanismen är mycket transparent och därmed lätt att modellera. Även om andra utlösningsmekanismer har sina fördelar, som minimering av basrisken (försäkringsgivarens risk att återförsäkring och försäkringsåtaganden inte är i fas, som då en parametrisk cat bond inte utlöser efter en orkan som orsakar betydande försäkringsanspråk hos försäkringsgivaren), så har parametriska lösningar uppenbara fördelar, särskilt i utvecklingsekonomier.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Henrik Sjöholm

Henrik Sjöholm

Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Henrik har 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete, som talskrivare för förra partiledaren för Centerpartiet Maud Olofsson och som PR-konsult. Tidigare har han framgångsrikt arbetat tillsammans med Brummer & Partners för att driva frågan om flytträtt för pensionsförsäkringar. Innan han kom till Entropics var han policychef på Företagarna.

Se alla inlägg från Henrik.