2014-10-28 - Av Meryem Savas

Om diversifiering av Cat Bonds

Diversifiering av cat bonds handlar i stor utsträckning om typ av risk och geografi, men det finns flera andra aspekter att väga in.

Diversifiering av investeringarna i cat bonds är avgörande för Entropics förvaltning. I och med att investeringarna bygger på kalkylerade sannolikheter för naturkatastrofer finns också en uppenbar risk för stor korrelation mellan cat bonds som täcker samma risk i en och samma region. Bristande diversifiering innebär en onödigt stor risk att drabbas av stora skador.

När man diversifierar en portfölj med cat bonds, är riskslag och geografi de två viktigaste faktorerna. Även om korrelationen teoretiskt inte är helt obefintlig mellan en europeisk storm och en orkan i Florida, så är den för alla praktiska ändamål försumbar. Detsamma gäller mellan en tropisk storm i Karibien och en japansk tyfon. Därmed handlar diversifiering i stor utsträckning om att noga välja ut cat bonds som täcker olika geografiska regioner och riskslag. Bland cat bond investerare är därmed intresset för cat bonds som introducerar nya riskslag mycket stort.

Det finns emellertid ytterligare metoder för att diversifiera portföljen. Istället för att investera i en enstaka cat bond i Florida kan förvaltaren titta på flera stycken som täcker samma risk, men med klart annorlunda egenskaper. Ett exempel är vilken sorts utlösningsfaktor (s.k. ”trigger”), som utlöser en cat bond till betalning. Även om de flesta cat bonds idag ges ut med en utlösningsfaktor baserad på faktisk skada, som innebär att den utlöses på grund av de faktiska ersättningar som en försäkringsgivare betalar ut, så finns ett betydande antal cat bonds med andra utlösningsfaktorer, som t.ex. branschförlust, parametriska utlösningsfaktorer (som vindstyrkan eller havsnivån vid en definierad punkt) eller modellerad förlust, där kalkyler från ett modelleringsföretag avgör om ett visst gränsvärde har överskridits.

Var och en av dessa utlösningsfaktorer möjliggör ytterligare diversifiering. Utbetalningar för faktiska skador är inte nödvändigtvis kopplade till faktisk vindstyrka och den modellerade förlusten behöver inte vara direkt proportionerlig mot faktiska förluster för en försäkringsgivare eller branschen i stort. En förvaltare kan därmed välja flera cat bonds med olika utlösningsfaktorer, snarare än att investera i en enda, för att ytterligare diversifiera investeringen.

Ytterligare en faktor som man kan ta hänsyn till vid ett investeringsbeslut är på vilken nivå (s.k. ”layer”) som en cat bond täcker en skadekostnad. En försäkringsgivares åtagande för en viss händelse definieras vanligtvis genom de möjliga skadeutbetalningarna, indelade i olika nivåer. Åtagandet för en viss nivå gäller från en viss skadekostnad upp till en viss skadekostnad därutöver.  En förvaltare kan diversifiera genom att investera i cat bonds i olika typer av nivåer med helt olika prissättning. Ju lägre nivån ligger, desto större är risken att en händelse utlöser en cat bond. Korrelationen mellan dessa investeringar kan vara betydande, då de kan utlösas av samma händelse. Däremot minskar risken för en totalförlust, då investeringarna som täcker högre nivåer kommer att ha en lägre sannolikhet att utlösas.

På ett sätt är cat bonds betydligt lättare att förklara för en investerare än andra tillgångsslag, eftersom cat bonds i sig är ganska enkla. Däremot skiljer sig cat bonds från andra tillgångsslag som statsobligationer, aktier och företagsobligationer, eftersom de använder sig av andra mått. Att investera i cat bonds kräver därför en annan laguppställning med expertis inom försäkringsmatematik, ”underwriting” och reglering av katastrofskador.  Nyckeln till framgångsrika investeringar kommer därför att vara en grundläggande förståelse av tillgångsslaget.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Meryem Savas

Meryem Savas

Underwriter

Meryem har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik med en master i finansiell matematik från Linköpings universitet. På Entropics sedan augusti 2013.

Se alla inlägg från Meryem.