2016-10-31 - Av Robert Lindblom

Cat bonds och ränterisk

För räntebärande instrument, som cat bonds, är känsligheten för ränteförändringar betydelsefull för investerare. Alla investeringar i sådana instrument, som traditionella stats- eller företagsobligationer, eller cat bonds, bär en ränterisk. Cat bonds är dock konstruerade på ett sätt, som minimerar denna risk.

Cat bonds har låg ränterisk

Ränterisken återspeglar att marknadsvärdet på räntebärande instrument tenderar att minska, när räntorna stiger och vice versa. Med stigande räntor, så förväntar sig investerare högre avkastning för en viss investering. I och med att kupongen för ett traditionellt räntepapper är fördefinierad, så åstadkoms detta genom en justering av marknadsvärdet. En ränteförändring på en procentenhet kan leda till betydande variation i marknadsvärdet. Ju längre den kvarvarande löptiden är för en obligation, desto mer känslig är den för ränteförändringar.

Cat bonds är så kallade floating rate notes (FRN -obligationer med rörlig räntedel). Innehavaren av en FRN får i allmänhet en kupong med en fastställd riskpremie plus räntan på korta penningmarknadsinstrument. Instrument som konstruerats som FRN, t.ex. cat bonds, är mindre känsliga för ränteförändringar, då kupongen delvis är knuten till räntan. Om en ränteförändring inträffar, så förväntas kupongen att stiga i motsvarande grad och marknadsvärdet förbli oförändrat. Emellertid förorsakar kvarvarande löptid på underliggande penningmarknadsinstrument i allmänhet en mindre ränterisk.

Utvärdering av ränterisk

Investerare i räntebärande instrument använder sig av olika metoder för att utvärdera ränterisken. Ett vanligt sätt att mäta denna risk är att beräkna den modifierade durationen, som återspeglar priskänsligheten för ett räntebärande värdepapper vid en ränteförändring med en procentenhet.

Många metoder för utvärdering av räntebärande värdepapper kan inte fullt appliceras på FRN, men erbjuder en förenklad beräkning av ränterisken. Den modifierade durationen för SEF Entropics Cat Bond Fund, beräknad i Bloomberg, var per den 30:e september, 0,09.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Robert Lindblom

Robert Lindblom

Vd

Robert har närmare 30 års erfarenhet av försäkrings- och kapitalförvaltningsbranschen. Innan han startade Entropics arbetade han under tio år hos kapitalförvaltaren Brummer & Partners där han bland annat startade försäkringsbolaget Brummer Life och var dess första VD. Dessförinnan var Robert bland annat en av grundarna till ett av Sveriges första försäkringsmäklerier där han också var VD i tio år. Robert har en MBA i finansiell ekonomi från Cass City University i London.

Se alla inlägg från Robert.