2016-06-27 - Av Henrik Sjöholm

Cat bonds och brexit: tre saker att hålla koll på

Ett brittiskt utträde ur EU kommer att få stor påverkan på de finansiella marknaderna. Även ILS och cat bonds kommer att påverkas. Under börsoron efter folkomröstningen har dock tillgångsslaget visat sin fundamentalt okorrelerade natur och gynnat sina investerare när traditionella portföljer drabbats.

Storbritannien röstade i en folkomröstning för ett utträde ur EU - brexit. Beslutet påverkar också ILS och cat bonds.

Finans-, bank och försäkringssektorerna är bland de områden som står inför utmaningar efter den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskap. Osäkerheten har tydligt åskådliggjorts i oredan på aktiemarknaderna de senaste dagarna. Även om följderna på den globala marknaden för ILS och cat bonds sannolikt är mindre, så finns det definitivt frågor att bevaka de kommande månaderna. Precis som för andra sektorer, så är följderna svåra, om inte omöjliga, att förutsäga. Vad som är helt klart är dock att osäkerhet i sig kommer att påverka marknaden.

1Omlokalisering och institutionell förändring kommer att känneteckna de kommande åren. Ett antal globala finansiella institutioner har signalerat en avsikt att omlokalisera åtminstone delar av sin brittiska verksamhet för att stanna kvar inom EU:s inre marknad. Bland dessa institutioner finner vi sannolikt aktörer inom ILS-området.

2Aktörer på den brittiska marknaden står inför regulatorisk osäkerhet de kommande åren. Aktörer och ILS-produkter drivs och styrs av ett antal europeiska direktiv, som Solvens II, Basel II-reglerna och MiFID-direktiven. Eftersom verkan av dessa och andra direktiv beror på förhandlingarna mellan Storbritannien och EU, så kommer det regulatoriska klimatet sannolikt att vara oklart under några år.

3Ytterst, så kommer institutionella förändringar och det institutionella klimatet att bero på den brittiska regeringens val, som att bibehålla nuvarande europeisk reglering eller att utveckla en egen reglering för att dra nytta av möjligheterna på en mindre reglerad marknad. En intressant iakttagelse är att Bermuda redan tydliggjort att den europeiska regleringen av finansmarknaderna kommer att gälla där, oberoende av utgången i den brittiska folkomröstningen.

I och med att de kommande förhandlingarna kan påverka möjligheten att erbjuda fonder med hemvist eller som förvaltas i EU på den brittiska marknaden, liksom möjligheten för brittiska förvaltare att erbjuda förvaltningstjänster på den europeiska marknaden, så måste utvecklingen av dessa och andra frågor följas noggrant.

För tillfället, så är jag övertygad om att det regulatoriska klimatet i EU med en stabil hemvist som Sverige gynnar Entropics.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Henrik Sjöholm

Henrik Sjöholm

Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Henrik har 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete, som talskrivare för förra partiledaren för Centerpartiet Maud Olofsson och som PR-konsult. Tidigare har han framgångsrikt arbetat tillsammans med Brummer & Partners för att driva frågan om flytträtt för pensionsförsäkringar. Innan han kom till Entropics var han policychef på Företagarna.

Se alla inlägg från Henrik.