2016-12-18 - Av Meryem Savas

Cat bonds – Korrelationen med traditionella tillgångar

En av de största fördelarna med cat bonds är att de är fundamentalt okorrelerade med andra tillgångsslag. En finanskris utlöser inga jordbävningar. Vid en analys visar det sig också att stora naturhändelser inte heller påverkar bredare marknader, även om de självfallet har en stor lokal påverkan.

Då värdet på cat bonds typiskt beror på specifika fördefinierade naturhändelser som orkaner och jordbävningar som är oberoende av marknaden, finner vi en låg korrelation mellan Swiss Re Cat Bond Index och index som representerar de traditionella tillgångsslagen, i matrisen nedan.

Vad är korrelation?
Vad är korrelation?

Korrelationen mellan två säkerheter visar hur de samverkar med varandra. Två säkerheter med en stark korrelation har ett värde nära 1, där 1 betyder att de följer varandra till 100 %. En siffra nära den andra extrempunkten -1, visar en motsats utveckling mellan tillgångarna. I fallet då man pratar om att det saknas korrelation mellan tillgångarna, är värdet 0, åtminstone nära 0. Två säkerheter som historiskt avkastat positivt kommer dock alltid ha en korrelation som är strikt skilt från 0. Historisk prisdata används vid beräkning av korrelation och finkornigheten bestäms av frekvensen och mängden punkter.

Cat Bond Index Aktie-index Obligations-index Hedge-fond-index Japan aktie-index
Cat Bond Index 0,13 0,21 0,17 0,13
Equity Index 0,66 0,72 0,72
Bond Index 0,64 0,52
Hedge Fund Index 0,61
Om indexen
Om indexen

Indexen är valda med tanke på tillgångar som investerare potentiellt har i sina portföljer men även med hänsyn till att de kan ha kommit att ha påverkats av de händelser vi tittar på i bloggposten.

För investerare med svenska aktier hade indexet SIX RX varit mer lämpligt. Men den har en stark korrelation till det globala aktieindexet MSCI World och eftersom den svenska marknaden sannolikt påverkats mindre av de händelser vi tittar på, så valdes SIX RX bort i jämförelsen.

  • Cat Bond Index – Swiss Re Cat Bond Total Return Index
  • Aktieindex– MSCI World
  • Obligationsindex – Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Total Return Index Value Unhedged USD
  • Hedgefondindex – HFRX Global
  • Japan aktieindex – Nikkei 225

Men hur reagerar cat bonds vid en finanskris och vad händer med de traditionella investeringsslagen vid naturkatastrofer?

Påverkar finanskriser cat bonds?

Att finansiella kriser inte orsakar naturhändelser och därmed triggar cat bonds är självklart. Den möjliga effekten handlar istället om hur instrumenten som sådana kan påverkas. För att se hur cat bonds presterar vid olika finansiella händelser ser vi på totalavkastningen under valda tidsperioder som påverkat finansmarknaden negativt.

Under asienkrisen som löpte under helåret 2002 hade enbart cat bond- och Hedge Fund Index en positiv avkastning om 8,6 % respektive 4,7 %. Avkastningen för de två aktieindexen i tabellen var negativ under samma tidsperiod kring -22 % vardera och bondindexet avkastade -2,3 %.

Kollapsen av Lehman Brothers under finanskrisen 2008 hade dock en påverkan på cat bonds, eftersom säkerheten i fyra cat bonds låg investerad i banken. Dessa cat bonds nominella värde minskade och indexet föll i samband med kraschen -3,1 %. Aktie- och obligationsindexen backade under perioden omkring -30 % och Hedge Fund Index föll med -18,2 %.

Detta ledde dock till en strukturförändring av cat bonds som minimerar kreditrisken på motparter. Som följd av Lehman-kraschen förvaras numera säkerheten av cat bonds uteslutande i statspapper med hög kreditrating, vilket minimerar korrelation med traditionella tillgångsslag.

Under Europa krisen 2011 levererade samtliga index en negativ avkastning förutom Cat Bond Index, som under de aktuella månaderna avkastade 2,3 %.

Asienkrisen, Lehman brothers och Europakrisen hade liten påverkan på cat bonds

Avkastningsperioder
Avkastningsperioder
Asienkrisen 2002-01-04 2002-12-20
Lehman Brothers kollaps 2008-08-29 2008-11-28
Europakrisen 2011-07-29 2011-09-30

Utlöser naturkatastrofer också finanskriser?

Även om finanskriser inte utlöser naturkatastrofer, så finns naturligtvis möjligheten att stora naturhändelser påverkar ekonomin. Men en analys visar att påverkan regionalt och globalt är marginell.

Inte överraskande ser vi att cat bond index efter en katastrof som triggat cat bonds tillfälligt tappar marknadsvärde.

I augusti 2005 inträffade orkanen Katrina, som är den hittills mest kostsamma orkanen i USA med en skadekostnad på 125 miljarder USD. Orkanen utlöste en utbetalning från en cat bond och dess påverkan på cat bond index var -1,9 %. Förutom Cat Bond Index levererade under samma period även indexet för amerikanska obligationer ett negativt resultat om -0,8 % medan aktie- och hedge fonder hade positiv avkastning. Katrina hade således ingen märkbar påverkan på den regionala ekonomin.

Jordbävningen och den efterkommande tsunamin i Tōhoku den 11e mars 2011 hade förödande effekt med ekonomiska skador som översteg 300 miljarder dollar, motsvarande ca 5 % av Japans BNP. Jordbävningen bidrog till det största värdefallet någonsin på Cat Bond Index om -3,9 % och samtidigt föll indexet för japanska aktier med -7,3 %. Det globala aktieindexet hade under samma period en positiv avkastning om 2,7 % och hedgefonderna avkastade negativt om -0,4 %.

Orkanen Patricia, som drog in på den västra Mexikanska kusten hösten 2015, triggade en cat bond till 50 % och bidrog endast till en liten nedgång på Cat Bond Indexet om -0,2 %. Indexen för övrig hade positiva siffror och påverkades således inte alls av Patricia.

orkanen Katrina, jordbävningen i Tohoku och orkanen Patricia hade liten påverkan på finansmarknader

Avkastningsperioder
Avkastningsperioder
Orkanen Katrina 2005-07-29 2005-09-30
Jordbävningen Tōhoku 2011-02-28 2011-04-29
Orkanen Patricia 2015-09-30 2015-10-30

Cat bonds är fundamentalt okorrelerade med traditionella tillgångsslag

Vilka slutsatser kan man då dra från denna analys?

Finanskriser orsaker inte naturkatastrofer och korrelationen mellan cat bonds och traditionella instrument är ringa vilket belystes av asien- och europakrisen. Den finansiella krisen och kollapsen av Lehman Brothers visade dock att obligationer där motpartsrisken inte minimerats, kan komma att drabbas av finanskriser. Efter finanskrisen har denna risk eliminerats.

Orkanen Katrina hade ingen nämnvärd påverkan på den amerikanska finansmarknaden. Historiskt finns dock ett antal orkaner som haft en kraftig lokal påverkan på ekonomin, men dessa orkaner hade en låg korrelation till de större regionala ekonomierna.

Korrelationen med cat bonds och det japanska aktieindexet orsakad av jordbävningen i Tōhoku är given, eftersom de ekonomiska följderna var betydande för landet. Påverkan på de globala indexen var dock obetydlig.

Analysen belyser tillgångsslagets fundamentalt okorrelerade natur. Cat Bond Indexet visar en mycket låg korrelation med de traditionella tillgångsslagen. Vi ser vidare att finansiella händelser inte påverkat cat bonds nämnvärt. Detta är naturligt då de underliggande riskerna är helt skilda.

Vidare ser vi att de belysta naturkatastrofhändelserna inte påverkat globala index, även om de har haft en lokal effekt vid större katastrofer, som tillexempel Tōhoku.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Meryem Savas

Meryem Savas

Underwriter

Meryem har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik med en master i finansiell matematik från Linköpings universitet. På Entropics sedan augusti 2013.

Se alla inlägg från Meryem.