2020-03-23 - Av Robert Lindblom

Cat bonds stabila under coronaoron

Många investerare frågar sig hur cat bonds nu påverkas av börsnedgångarna till följd av spridningen av coronaviruset. I och med att cat bonds är exponerade mot naturkatastrofrisker och inte mot aktier, så är vanliga cat bonds, precis som vid de tidigare nedgångar, i allmänhet opåverkade och utgör en attraktiv diversifiering som sänker risken i aktie- och ränteportföljer.

  1. Cat bonds erbjuder ”ren” exponering mot försäkringshändelser. Den helt dominerande risken är stora fördefinierade naturkatastrofer, exempelvis orkaner, jordbävningar, skogsbränder eller översvämningar. Risken för att dessa ska inträffa är naturligtvis helt oberoende av vad som sker på finansiella marknader.
  2. Cat bonds är fullt säkerställda och konstruerade för att minimera kreditrisken på motparten. Vanliga företagsobligationer ger innehavaren kreditrisk på företag. Innehavare av cat bonds har stället statsrisk på USA eller Världsbanken.
  3. Riskpremien är skyddad mot ränteförändringar. Cat bonds prissätts med en riskpremie utöver tremånadersräntan. Mest använd ränta är U.S. Treasury.

Cat bonds påverkas inte som försäkringsbolag av krisen

Börsutvecklingen den senaste perioden visar också skillnaden mellan att investeringar i aktier i ett försäkringsbolag och investeringar i cat bonds. Sedan årsskiftet har den globala aktiemarknaden avkastat cirka -30%, försäkringsindex cirka -40% och cat bondmarknaden cirka 1%.

Sedan årsskiftet har aktieindex för försäkringsbolagen sjunkit mer än aktiemarknaden som helhet. Det finns flera skäl till detta, däribland:

  1. Det råder för närvarande stor osäkerhet kring hur stora försäkringsskadorna relaterade till pandemin blir. Många olika slags försäkring kan komma att beröras, däribland sjukförsäkring, livförsäkring, avbrottsförsäkring av företag och evenemangsförsäkring. De ledande försäkringsmodelleringsföretagen har hittills avböjt att ge indikationer på hur stora försäkringsskadorna kan bli, vilket återspeglar osäkerheten.
  2. Försäkringsbolag har på tillgångssidan stora exponeringar mot ränte- och aktiemarknaderna som nu har minskat i värde. Särskilt räntemarknaderna är viktiga för bolagens funktion och prisnedgången kommer olyckligt när marknaden börjat normaliseras efter finanskrisen och flera år med låga räntor som skapat bekymmer för både sakförsäkrings- och livförsäkringsbolag.

Cat bonds påverkas inte av dessa faktorer. Det beror på att cat bondinvesterare har en ren exponering mot specifika naturkatastrofrisker medan en investerare i försäkringsbolag också exponeras mot andra försäkringsrisker samt system- och företagsspecifika risker.

Investerare i cat bonds kan förvisso vara exponerade mot just pandemirisk. Det finns idag en cat bond på marknaden som täcker pandemirisk. Även om Entropics inte har investerat i obligationen är den intressant. Den har satts upp av Världsbanken och täcker pandemiutbrott i de 77 fattigaste länderna. Marknaden utgår idag från att obligationen kommer att betala ut till en följd av coronaviruset vilket återspeglas i prissättningen hos mäklarhusen. Förutsatt att den betalar ut, så kommer pengarna att användas av WHO och andra aktörer för olika åtgärder för att minska verkan av viruset i dessa länder.

Fortsatt stark marknad för cat bonds

Avkastningen för en cat bonds bestäms av hur risker prissätts på återförsäkringsmarknaden. Det senaste året har denna riskpremie ökat kraftigt och marknaden beskrivs idag som ”hård”, d.v.s. kännetecknas av relativt höga premier. Utvecklingen har främst drivits av de mycket kostsamma händelserna 2017 och 2018. Även under början av 2020 har premierna fortsatt att stiga.

Det finns för närvarande inga tecken på att den hårda marknaden håller på att försvagas och premierna väntas fortsatt vara höga. Självfallet är dock en global recession till följd av coronaviruset ett osäkerhetsmoment för alla tillgångsslag. Det är fullt möjligt att osäkerhet kring aktiemarknaderna leder till att nytt kapital strömmar in på cat bondmarknaden och därmed ökar efterfrågan. Det är, å andra sidan, lika möjligt att behovet av säkerställd återförsäkring ökar i och med att (åter)försäkringsbolag har ett kapitaliseringsbehov när volatiliteten för finansiella tillgångar ökar samtidigt som räntorna åter sjunker, vilket skulle driva ett ökat utbud.

Cat bond marknaden har uppvisat god likviditet under turbulensen på aktie- och räntemarknaderna i mars. Handelsvolymerna och antalet transaktioner har i huvudsak fördubblats under den senaste fyra veckorna jämfört med samma period förra året. Prisindex har hittills i mars sjunkit med cirka 1 % och det finns alltså goda möjligheter för långsiktiga att köpa obligationer som tillfälligt handlas under par.

På aktie- och räntemarknaderna upplever vi nu den fjärde stora nedgången under 2000-talet. Den senaste nedgången 2008 avkastade den globala aktiemarknaden -40% och cat bondmarknaden drygt 2%. Från 2002 till 2020-03-20 har den globala aktiemarknaden levererat 156% respektive cat bondmarknaden 249%. 

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Robert Lindblom

Robert Lindblom

Vd

Robert har närmare 30 års erfarenhet av försäkrings- och kapitalförvaltningsbranschen. Innan han startade Entropics arbetade han under tio år hos kapitalförvaltaren Brummer & Partners där han bland annat startade försäkringsbolaget Brummer Life och var dess första VD. Dessförinnan var Robert bland annat en av grundarna till ett av Sveriges första försäkringsmäklerier där han också var VD i tio år. Robert har en MBA i finansiell ekonomi från Cass City University i London.

Se alla inlägg från Robert.