2015-04-14 - Av Oskar Schyberg

Cat Bond Lite lockar nya aktörer till marknaden

Cat Bond Lite är en spännande utveckling inom cat bondområdet. De gör det möjligt för mindre aktörer att överföra försäkringsrisker till kapitalmarknaden och fler kan därmed utnyttja tekniken. För investerare innebär det förhoppningar om fler investerings- och diversifieringsmöjligheter.

Tidigare har kostnaden för att sätta upp en cat bond varit avskräckande för små aktörer. Cat bonds har därför, typiskt sett, varit mycket stora och otillgängliga för små aktörer, som hänvisats till den traditionella marknaden för återförsäkringar.

cat bond lite växer snabbt2010 kom Credit Suisses dotterbolag Clariden Leu med en nyhet då de gav ut en “cat bond Lite”, som ett svar på svag utgivning av cat bonds 2009-10. Denna cat bond, som täckte förluster upp till 20 miljoner dollar, sattes upp av ett industriföretag med en index-baserad utlösningsmekanism och Clariden Leu garanterade dess likviditet. Affären visade i princip en standardmodell för hur man skulle kunna strukturera små affärer med cat bonds.

Trots att diskussionen varit livaktig i branschen, så gick utvecklingen ganska långsamt fram till 2014, då marknaden för cat bond Lite exploderade, med 14 tillkännagivna affärer omfattande mer än 329 miljoner dollar. Dessa affärer skedde på fyra, mer eller mindre, standardiserade plattformar (Kane, Market Re, Toko Tensai och Kaith Re). En intressant aspekt är att minst en av dessa aktörer, Kane, listar varje affär på Bermudabörsen, vilket i princip garanterar likviditeten. Självfallet kan (och sannolikt är) antalet affärer och marknadsvolymen vara väsentligt större, då mängden listade cat bonds bara är en delmängd av den mycket större privata marknaden.

Utvecklingen av cat bond Lite förde också med sig något av en pånyttfödelse för indexbaserade utlösningsmekanismer, då dessa finns till hands, är standardiserade och eliminerar behovet av skräddarsydda utlösningsmekaismer.

Utvecklingen är intressant för såväl kapitalförvaltare som investerare, då det öppnar upp för nya aktörer och innebär en möjlighet för nya typer av risker på marknaden, vilket ytterligare underlättar diversifiering och bidrar till en långsiktig marknadsbalans mellan efterfrågan och utgivning av cat bonds.

För mer information om ämnet är det värt att läsa vad Tom Johansmeyer, en ledande förespråkare för utvecklingen av cat bonds Lite, har att säga, inte minst hans sju fördelar med cat bond Lite.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Oskar Schyberg

Oskar Schyberg

Underwriter

Tekn lic i tillämpad / finansiell matematik. På Entropics sedan december 2013.

Se alla inlägg från Oskar.