2016-09-30 - Av Robert Lindblom

Vilken avkastning kan jag vänta mig från cat bonds?

De senaste 20 åren har cat bonds haft en totalavkastning i nivå med aktiemarknaderna. Hela cat bond-sfären, mätt genom det ofta använda indexet Swiss Re Cat Bond Total Return, har historiskt avkastat goda 8,7 % per år i genomsnitt under det senaste decenniet. Det ger en totalavkastning på 130,7 % på tio år, något över totalavkastningen på aktiemarknaden. Avkastningen beror i stor utsträckning på cat bonds okorrelerade karaktär, vilket gjort att de i huvudsak inte påverkats av ett antal nedgångar som drabbat traditionella tillgångsslag, främst finanskrisen 2007-2009.

Avkastning cat bonds - aktier - företagsobligationer - stockholmsbörsen

Även om indexet har utvecklats väl, så är det inte investerbart och skulle inte heller passa alla portföljer beroende på koncentrationsrisker och, exempelvis, krav på ansvarsfulla investeringar. Men det ger en översikt av hur cat bonds utvecklats som tillgångsslag.

Även om avkastningen från cat bonds är okorrelerad med de bredare kapitalmarknaderna, så strävar de flesta investerare i cat bonds efter att diversifiera sina portföljer för att minska koncentrationsriskerna. Cat bonds erbjuder god diversifiering inom tillgångsslaget i och med att en orkan inte orsakar en jordbävning. Marknaden för cat bonds domineras fortfarande av amerikansk vind (ca 65 % av det utestående kapitalet är exponerat mot detta) på östkusten. Det skapar en god tillgång och god riskjusterad avkastning. Färre obligationer täcker dock andra risker, och benämns ofta i branschen som ”diversifierare” och har därför inte heller lika stor riskpremie. En investerare som är villig att investera i en enda obligation skulle därför kunna slå index, men riskerar att förlora sin investering om denna enda obligation löser ut. I en diversifierad portfölj förväntar man sig att återhämta en förlust genom kuponger från den resterande portföljen.

Papper med rörlig ränta minskar risken vid höjda räntor

Cat bonds konstrueras med rörlig ränta. Investerares avkastning består inte bara av premier från sponsorn av en cat bond, utan består också av avkastningen på de penningmarknadsinstrument där säkerheten investeras. Därför har totalavkastningen för ett cat bond ett visst skydd mot inflation och stigande räntor, vilket vi kommer att återkomma till på bloggen. Den modifierade durationen (en obligations värdeförändring som följd av en förändrad ränta) är därför låg. För närvarande är den modifierade durationen i Entropics portfölj 0,09 %.

Lägre pris på risk påverkar alla tillgångsslag

Ett vanligt argument mot cat bonds är att ”avkastningen har minskat”. Även om detta är sant då man ser på avkastningen fem och femton år bakåt i tiden, så berättar inte argumentet hela sanningen. Ett skäl till den mycket höga avkastningen i början av cat bond-utvecklingen är att marknadsaktörer inte helt förstod tillgångsslaget. Därför fanns en ”nyhetspremie” som troligen kunde ses ännu i början av 2000-talet. Detta fenomen påverkar troligen alla nya finansiella instrument som introduceras på marknaden. Återförsäkringsbolaget Swiss Re noterade att denna premie föreföll ha försvunnit år 2010 i och med att tillgångsslaget mognat.

På senare år har det låga ränteläget haft djupgående påverkan på alla tillgångsslag , i och med att räntebärande instrument varit nära, eller rentav under, noll. Den ”jakt på avkastning” som blivit resultatet har pressat riskpremierna på alla marknader. I fråga om aktier, så har det i allmänhet lett till högre priser. För obligationer och liknande instrument, har det inneburit att spreadarna gått ihop, d.v.s. att avståndet mellan avkastning och risk har minskat. Cat bonds är naturligtvis inte opåverkade av detta; för samma avkastning accepteras idag en något högre risk, men ger fortfarande en god riskjusterad avkastning. Under senare tid har kupongerna på nyemissioner ökat något då sponsorer utnyttjat efterfrågan till att emittera obligationer med högre förväntad skadefrekvens.

SEF Entropics Cat Bond Fund

SEF Entropics Cat Bond Fund har en målavkastning på 4-6 % över den riskfria räntan över en återförsäkringscykel. 2015 var avkastningen -3,29 %, som en följd av försäkringsanspråken på MultiCat Mexico efter orkanen Patricia.2016 var avkastningen, till slutet av augusti, 5,62 % inklusive en viss återhämtning för MultiCat.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Robert Lindblom

Robert Lindblom

Vd

Robert har närmare 30 års erfarenhet av försäkrings- och kapitalförvaltningsbranschen. Innan han startade Entropics arbetade han under tio år hos kapitalförvaltaren Brummer & Partners där han bland annat startade försäkringsbolaget Brummer Life och var dess första VD. Dessförinnan var Robert bland annat en av grundarna till ett av Sveriges första försäkringsmäklerier där han också var VD i tio år. Robert har en MBA i finansiell ekonomi från Cass City University i London.

Se alla inlägg från Robert.