2016-01-19 - Av Henrik Sjöholm

Är cat bonds en cynisk investering?

Den vanligaste missuppfattningen jag stöter på angående cat bonds är att det ”är cyniskt att investera i katastrofer”. Ofta är det en bra ingång för att kunna förklara nyttan med cat bonds; genom att överföra risk till kapitalmarknaden, så kan t.ex. försäkringsbolag ta på sig risker som annars skulle vara svåra eller rentav omöjliga att försäkra. Men ibland tar sig missuppfattningen in i media, som i en artikel på Dagens Industris hemsida idag, där investeringar i försäkringsrisker framställs som cyniska.

DI: Så spekulerar de i katastrofer

Även i media förekommer missuppfattningar om cat bonds

Svaret på frågan om cat bonds är en cynisk investering är lätt: Det förhåller sig precis tvärtom. Genom att investera i försäkringsrisk görs försäkring tillgänglig för fler människor i utsatta områden, inte bara i den rika västvärlden utan, i ökande utsträckning, i världens utvecklingsekonomier.

Internationella institutioner som Världsbanken, OECD och IPCC har naturligtvis inte förordat utökad användning av cat bonds därför att de är cyniska, utan just därför att de tillför viktig samhällsnytta. Även om cat bonds idag har sin främsta marknad i USA (och även där i stor utsträckning genom allmännyttiga delstatsägda försäkringsbolag eller risk), så ser vi just nu en snabb utveckling av cat bonds i övriga världen.

I Mexiko utlöstes med största sannolikhet en cat bond (MultiCat Mexico Class C) som en följd av orkanen Patricia, den kraftigaste orkan som någonsin uppmätts längs amerikanska stillahavskusten, även om det ännu inte är klart om den utlösts till 50% eller 100%. Sexton länder i Karibien har orkan- och jordbävningsskydd genom programmet CCRIF. I båda dessa fall har Världsbanken varit pådrivande antingen, som i fallet Mexiko, genom att sätta upp ett ramverk som gör det lättare att sätta upp cat bonds, eller, som i fallet CCRIF, faktiskt sätta upp en cat bond i egen regi.

Under 2016 ser vi fram mot cat bonds i afrikansk regi, då Afrikanska Unionens riskmyndighet African Risk Capacity börjar ge ut cat bonds för att hantera klimatrelaterade risker. Vid det nyligen avslutade klimatmötet COP21 var finansiering av detta program en viktig fråga för många afrikanska deltagare.

Det traditionella svaret på en klimatrelaterad katastrof i Afrika, som torka eller översvämning, har varit att samla ihop en givarkonferens. Typiskt sett tar det 18 månader och resultatet blir sällan det förväntade. Även om man får ihop löften om bistånd, så återstår det faktiska uppfyllandet av biståndet. En cat bond skulle kunna innebära utbetalning inom fyra månader från det att katastrofen inträffat, med större automatik. Därigenom underlättas snabba insatser som förhindrar att katastrofen faktiskt förvärras under ett års tid innan omvärlden reagerar på allvar.

Cat bonds samhällsnytta har varit en ledstjärna i Entropics arbete från början. Vi har därför lagt oss vinn om att ha en ambitiös policy för ansvarsfulla investeringar, för att ytterligare förstärka detta. Och vi har därför, vad vi vet, som första cat bond-förvaltare börjat redovisa nyckeltal för ansvarsfulla investeringar i vår månadsrapport.

Är det cynism att investera i ökad trygghet? Var och en får naturligtvis svara för egen del. Men personligen sover jag mycket gott om natten.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Henrik Sjöholm

Henrik Sjöholm

Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Henrik har 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete, som talskrivare för förra partiledaren för Centerpartiet Maud Olofsson och som PR-konsult. Tidigare har han framgångsrikt arbetat tillsammans med Brummer & Partners för att driva frågan om flytträtt för pensionsförsäkringar. Innan han kom till Entropics var han policychef på Företagarna.

Se alla inlägg från Henrik.