Filtrera inlägg efter:

Visa alla

En traditionell värdepappersportfölj som kompletteras med cat bonds förväntas leverera en jämnare avkastning över tid. De senaste tio åren skulle en traditionell portfölj bestående av svenska, utländska aktier och obligationer ha gett en högre avkastning och lägre volatilitet om den också bestått av cat bonds. Läs vidare.

Agne Burauskaite-Harju
Agne Burauskaite-Harju
Underwriter

En av de största fördelarna med cat bonds är att de är fundamentalt okorrelerade med andra tillgångsslag. En finanskris utlöser inga jordbävningar. Vid en analys visar det sig också att stora naturhändelser inte heller påverkar bredare marknader, även om de självfallet har en stor lokal påverkan. Läs vidare.

Meryem Savas
Meryem Savas
Underwriter

Flera faktorer – utmaningarna för diversifiering i en lågräntemiljö, väntade emissioner och ökande utbud av nya risker på marknaden – talar för att cat bonds för närvarande är en intressant möjlighet. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

För räntebärande instrument, som cat bonds, är känsligheten för ränteförändringar betydelsefull för investerare. Alla investeringar i sådana instrument, som traditionella stats- eller företagsobligationer, eller cat bonds, bär en ränterisk. Cat bonds är dock konstruerade på ett sätt, som minimerar denna risk. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

De senaste 20 åren har cat bonds haft en totalavkastning i nivå med aktiemarknaderna. Hela cat bond-sfären, mätt genom det ofta använda indexet Swiss Re Cat Bond Total Return, har historiskt avkastat goda 8,7 % per år i genomsnitt under det senaste decenniet. Det ger en totalavkastning på 130,7 % på tio år, något över totalavkastningen på aktiemarknaden. Avkastningen beror i stor utsträckning på cat bonds okorrelerade karaktär, vilket gjort att de i huvudsak inte påverkats av ett antal nedgångar som drabbat traditionella tillgångsslag, främst finanskrisen 2007-2009. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Idag skriver jag i en debattartikel på Realtid om att många investerare inte har samma ansvarsfulla förhållningssätt till alternativa investeringar som till aktier. Ska en förändring ske hos förvaltarna, så måste investerarna ställa krav. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Att förlora pengar i en investering kommer alltid att vara en trist upplevelse. Men orsaken till förlusten påverkar definitivt upplevelsen. Obligationen MultiCat Mexico Class C är ett bra exempel, då resurser nu frigörs för återuppbyggnad i Mexiko efter orkanen Patricia. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar