Filtrera inlägg efter:

Visa alla

Många investerare frågar sig hur cat bonds nu påverkas av börsnedgångarna till följd av spridningen av coronaviruset. I och med att cat bonds är exponerade mot naturkatastrofrisker och inte mot aktier, så är vanliga cat bonds, precis som vid de tidigare nedgångar, i allmänhet opåverkade och utgör en attraktiv diversifiering som sänker risken i aktie-… Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Efter de värsta 18 månaderna någonsin för försäkringsrelaterade värdepapper (ILS) och cat bonds, så är det naturligt att några investerare frågar sig om marknaden underskattar risken med cat bonds sett i ljuset av klimatförändringar. Likväl, så kommer den dominerande risken för cat bonds inom den tidshorisont vi talar om inte främst från klimatförändring, utan demografi, vilket är väsentligt lättare att analysera med stor precision. Om mer opportunistiska investerare lämnar marknaden och gruppen långsiktiga investerare växer, så gynnar det återförsäkring och ILS genom att begränsa tillgången till opportunistiskt kapital efter skadehändelser och högre premier. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Samtidigt som investerare attraheras av den okorrelerade avkastningen hos cat bonds, så är utgivarens syfte att få försäkringsskydd mot lågfrekventa och svåra katastrofer. Därmed kommer vi, förr eller senare, att se en händelse stor nog att orsaka omfattande förluster för försäkringsbranschen och cat bondmarknaden. En stor händelse, som en orkan kategori 4 eller 5 som går in över södra Florida tenderar dock att öka framtida avkastning för investerare, då branschen behöver attrahera nytt riskkapital. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

En större standardisering kring riskrapportering kan stärka cat bonds som tillgångsslag. Även i väntan på en omfattande standard finns det flera steg branschen kan ta för att öka transparensen kring riskvärdering. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Flera faktorer – utmaningarna för diversifiering i en lågräntemiljö, väntade emissioner och ökande utbud av nya risker på marknaden – talar för att cat bonds för närvarande är en intressant möjlighet. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

För räntebärande instrument, som cat bonds, är känsligheten för ränteförändringar betydelsefull för investerare. Alla investeringar i sådana instrument, som traditionella stats- eller företagsobligationer, eller cat bonds, bär en ränterisk. Cat bonds är dock konstruerade på ett sätt, som minimerar denna risk. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

De senaste 20 åren har cat bonds haft en totalavkastning i nivå med aktiemarknaderna. Hela cat bond-sfären, mätt genom det ofta använda indexet Swiss Re Cat Bond Total Return, har historiskt avkastat goda 8,7 % per år i genomsnitt under det senaste decenniet. Det ger en totalavkastning på 130,7 % på tio år, något över totalavkastningen på aktiemarknaden. Avkastningen beror i stor utsträckning på cat bonds okorrelerade karaktär, vilket gjort att de i huvudsak inte påverkats av ett antal nedgångar som drabbat traditionella tillgångsslag, främst finanskrisen 2007-2009. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Idag skriver jag i en debattartikel på Realtid om att många investerare inte har samma ansvarsfulla förhållningssätt till alternativa investeringar som till aktier. Ska en förändring ske hos förvaltarna, så måste investerarna ställa krav. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Förvaltning av cat bondportföljer skiljer sig i centrala delar från förvaltning av andra tillgångsslag, då handeln är lågfrekvent och mer handlar om att hantera portföljrisker. Entropics portfölj tjänar in premier genom att hålla en globalt diversifierad portfölj med risker för naturkatastrofer, med låg eller ingen korrelation med traditionella tillgångsslag som aktier och obligationer. Jag får ofta frågan hur förvaltning av cat bonds skiljer sig från traditionell kapitalförvaltning och jag tänkte ta tillfället i akt att kortfattat beskriva några av skillnaderna. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Börsoron i augusti 2015 blev en påminnelse om aktierisken i många portföljer. Samtidigt är alternativen för okorrelerad avkastning få, med låga räntor och problem för många hedgefunder att generera alfa. Som investerare bör du alltid se över hur din portfölj kan hantera oväntade risker. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Vad skiljer Entropics från andra? Vi är Nordens första förvaltare specialiserad på cat bonds, arbetar med ansvarsfulla investeringar och är oberoende av andra aktörer. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Oavsett tillgångsslag, måste förväntningarna på avkastning och risk grundas i dagens ekonomiska realiteter, inte på enkla tumregler. I takt med att osäkerheten om börsens framtid ökar, så söker fler efter okorrelerad avkastning. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Även om det varit uppmuntrande att få så manga förfrågningar om när fonden öppnar för investeringar, så är det också svårt att tvingas be dem som är intresserade av vår verksamhet att visa ytterligare lite tålamod. Skälet att vi inte bara öppnar fonden och bjuder in investerare är vår fasta ambition att försäkra oss om en bra start för fonden. Och det kräver att vi som förvaltare agerar noggrant. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Genom åren har jag mött många investerare som efterfrågar avkastning som verkligen är oberoende av de traditionella tillgångsklassernas värdeförändringar. Av det skälet diskuterade Gunnar Roos och jag år 2013 förutsättningarna att starta Skandinaviens första kapitalförvaltare av cat bonds. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd