Filtrera inlägg efter:

Visa alla

I april skakades världen åter av nyheterna om nya utbrott av den fruktade blödarfebern Ebola. Det senaste stora utbrottet i Västafrika 2014–2016 orsakade mer än 11 000 dödsfall och blev ett förödande slag mot den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i flera av regionens länder. Omfattningen berodde till stor del på långsamma och otillräckliga åtgärder från världssamfundets sida. Denna gång verkar det dock som att lärdomarna av förra händelsen har lagt grunden för ett mycket snabbare svar, byggt på försäkringsprinciper och uppbackat av cat bonds, snarare än på beroende av bistånd. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

För att hantera hotet från klimatförändringar så krävs inte bara att vi minskar utsläppen av växthusgaser. Vi måste också kunna hantera tänkbara svåra konsekvenser av klimatförändringar. Därför bör vi i större utsträckning än i dag mobilisera de resurser som kapitalmarknaderna utgör, skriver Entropics chefsmeteorolog Martin Hedberg och förra finansmarknadsministern Peter Norman. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Syftet spelar roll

2017-05-02

För Entropics är det viktigaste måttet för ansvarsfulla investeringar vilket syfte den försäkring som skyddas av en cat bond har. Det är ett förbisett mått då man tittar på ansvarsfulla försäkringsaffärer. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

En oväntad fördel

2017-03-24

Hur kan man bidra till förbättrat försäkringsskydd i utvecklingsekonomier? Parametriska cat bonds och indexbaserad försäkring erbjuder möjligheter. Kritiker menar ibland att det leder till att skador och utbetalningar inte alltid korrelerar. Men är det verkligen en nackdel? Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Klimatförändring kommer att öka antalet extremväderhändelser. Paradoxalt nog kan vi ändå se färre orkaner med stor påverkan på grund av urbanisering. För försäkringsbolag innebär detta en stor utmaning, där cat bonds kan vara en del av lösningen. Ta del av vår animering som förklarar "orkanparadoxen". Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Ett brittiskt utträde ur EU kommer att få stor påverkan på de finansiella marknaderna. Även ILS och cat bonds kommer att påverkas. Under börsoron efter folkomröstningen har dock tillgångsslaget visat sin fundamentalt okorrelerade natur och gynnat sina investerare när traditionella portföljer drabbats. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Nyhetsbrevet Hållbart Kapital skriver om Entropics och cat bonds ur ett hållbarhetsperspektiv. Jag intervjuas där om varför cat bonds tillför samhällsnytta, hur vi arbetar med ESG-frågor och om varför Afrikanska Unionen gillar cat bonds. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Idag, den 11 mars, är det den femte årsdagen av jordbävningen i Tōhoku, den värsta katastrof sedan andra världskriget som drabbat japan. Jordbävningen var en av de kraftfullaste som någonsin uppmätts, med en magnitud på 9,0. Följderna var hisnande: Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

”Den stora jordbävningen” är en möjlig jordbävning längs San Andreasförkastningen i Kalifornien med en magnitud större än 7,0 på momentmagnitudskalan. Den skulle kosta mer än 200 miljarder dollar och illustrerar varför cat bonds behövs. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Att förlora pengar i en investering kommer alltid att vara en trist upplevelse. Men orsaken till förlusten påverkar definitivt upplevelsen. Obligationen MultiCat Mexico Class C är ett bra exempel, då resurser nu frigörs för återuppbyggnad i Mexiko efter orkanen Patricia. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Den vanligaste missuppfattningen jag stöter på angående cat bonds är att det ”är cyniskt att investera i katastrofer”. Ofta är det en bra ingång för att kunna förklara nyttan med cat bonds; genom att överföra risk till kapitalmarknaden, så kan t.ex. försäkringsbolag ta på sig risker som annars skulle vara svåra eller rentav omöjliga att försäkra. Men ibland tar sig missuppfattningen in i media, som i en artikel på Dagens Industris hemsida idag, där investeringar i försäkringsrisker framställs som cyniska. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Med början i månadsrapporten för november 2015, så redovisar Entropics nu månatliga nyckeltal för ansvarsfulla investeringar. Även om det är ett pågående arbete, så ger nyckeltalen en snabb överblick över fondens RI-resultat och, inte minst, samhällsnyttan av cat bonds. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Nyligen togs ett intressant initiativ i riksdagen. Per Åsling (C) lyfter i en motion möjligheten att göra Sverige till en attraktiv hemvist för att sätta upp cat bonds och andra försäkringsrelaterade värdepapper (insurance linked securities, ILS). I motionen, så pekar han också på att det är en möjlighet för svenska verksamheter att finna försäkringskapital för t.ex. skogsbränder, skördeskador, dammbristningar eller infrastrukturskador vid översvämningar. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Trots att nästan alla svenska kommuner ser klimatutmaningarna, så har mindre än hälften beslutat sig för att arbeta med frågan och bara en av fem har identifierat åtgärder. Inte minst är finansiella aspekter okända. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

MetroCat är en försäkringslösning med cat bonds för att försäkra New Yorks tunnelbana mot skador orsakade av stormfloder. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Även om man inte kan kalla den för "världens första cat bond", så prövade en svensk myndighet användning av försäkringsrelaterade instrument mer än tio år innan cat bonds lanserades i USA. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

2014 var ett starkt år för cat bonds. Marknadsvolymen överträffade för första gången 25 miljarder dollar efter en stark avslutning med mer än 1,5 miljarder dollar i nya emissioner under december. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Ett oklart ekonomiskt ansvar för att hantera katastrofändelser kan vara en orsak till otillräcklig katastrofberedskap i svenska kommuner. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Bristen på standardisering är ett hinder för vidgad användning av cat bonds. Det pågår ett arbete för att förenkla utgivningen och användningen, inte minst i utvecklingsekonomier, pådrivet av Världsbanken. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

En viktig och ofta förbisedd aspekt av cat bonds är den nytta som instrumentet skapar genom att öka tillgången till försäkringsskydd mot naturkatastrofer. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar