Filtrera inlägg efter:

Visa alla

Vattnet hade just slutat forsa från orkanen Harvey när världen fick upp ögonen för orkanen Irma. Hur kan det komma sig att USA efter tolv års frid från kraftiga orkaner drabbas av två rekordstora orkaner inom loppet av en vecka? Läs vidare.

Martin Hedberg
Martin Hedberg
Chefsmeteorolog

Samtidigt som investerare attraheras av den okorrelerade avkastningen hos cat bonds, så är utgivarens syfte att få försäkringsskydd mot lågfrekventa och svåra katastrofer. Därmed kommer vi, förr eller senare, att se en händelse stor nog att orsaka omfattande förluster för försäkringsbranschen och cat bondmarknaden. En stor händelse, som en orkan kategori 4 eller 5 som går in över södra Florida tenderar dock att öka framtida avkastning för investerare, då branschen behöver attrahera nytt riskkapital. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

För att hantera hotet från klimatförändringar så krävs inte bara att vi minskar utsläppen av växthusgaser. Vi måste också kunna hantera tänkbara svåra konsekvenser av klimatförändringar. Därför bör vi i större utsträckning än i dag mobilisera de resurser som kapitalmarknaderna utgör, skriver Entropics chefsmeteorolog Martin Hedberg och förra finansmarknadsministern Peter Norman. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Syftet spelar roll

2017-05-02

För Entropics är det viktigaste måttet för ansvarsfulla investeringar vilket syfte den försäkring som skyddas av en cat bond har. Det är ett förbisett mått då man tittar på ansvarsfulla försäkringsaffärer. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

En oväntad fördel

2017-03-24

Hur kan man bidra till förbättrat försäkringsskydd i utvecklingsekonomier? Parametriska cat bonds och indexbaserad försäkring erbjuder möjligheter. Kritiker menar ibland att det leder till att skador och utbetalningar inte alltid korrelerar. Men är det verkligen en nackdel? Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

En traditionell värdepappersportfölj som kompletteras med cat bonds förväntas leverera en jämnare avkastning över tid. De senaste tio åren skulle en traditionell portfölj bestående av svenska, utländska aktier och obligationer ha gett en högre avkastning och lägre volatilitet om den också bestått av cat bonds. Läs vidare.

Agne Burauskaite-Harju
Agne Burauskaite-Harju
Underwriter

En av de största fördelarna med cat bonds är att de är fundamentalt okorrelerade med andra tillgångsslag. En finanskris utlöser inga jordbävningar. Vid en analys visar det sig också att stora naturhändelser inte heller påverkar bredare marknader, även om de självfallet har en stor lokal påverkan. Läs vidare.

Meryem Savas
Meryem Savas
Underwriter

Orkansäsongen 2016 var den mest aktiva sedan 2012, med en av de kostsammaste och dödligaste orkanerna på flera år. Men inga cat bonds utlöstes till följd av en orkan under säsongen. Läs vidare.

Martin Hedberg
Martin Hedberg
Chefsmeteorolog

En större standardisering kring riskrapportering kan stärka cat bonds som tillgångsslag. Även i väntan på en omfattande standard finns det flera steg branschen kan ta för att öka transparensen kring riskvärdering. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Flera faktorer – utmaningarna för diversifiering i en lågräntemiljö, väntade emissioner och ökande utbud av nya risker på marknaden – talar för att cat bonds för närvarande är en intressant möjlighet. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

För räntebärande instrument, som cat bonds, är känsligheten för ränteförändringar betydelsefull för investerare. Alla investeringar i sådana instrument, som traditionella stats- eller företagsobligationer, eller cat bonds, bär en ränterisk. Cat bonds är dock konstruerade på ett sätt, som minimerar denna risk. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

De senaste 20 åren har cat bonds haft en totalavkastning i nivå med aktiemarknaderna. Hela cat bond-sfären, mätt genom det ofta använda indexet Swiss Re Cat Bond Total Return, har historiskt avkastat goda 8,7 % per år i genomsnitt under det senaste decenniet. Det ger en totalavkastning på 130,7 % på tio år, något över totalavkastningen på aktiemarknaden. Avkastningen beror i stor utsträckning på cat bonds okorrelerade karaktär, vilket gjort att de i huvudsak inte påverkats av ett antal nedgångar som drabbat traditionella tillgångsslag, främst finanskrisen 2007-2009. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Klimatförändring kommer att öka antalet extremväderhändelser. Paradoxalt nog kan vi ändå se färre orkaner med stor påverkan på grund av urbanisering. För försäkringsbolag innebär detta en stor utmaning, där cat bonds kan vara en del av lösningen. Ta del av vår animering som förklarar "orkanparadoxen". Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Ett brittiskt utträde ur EU kommer att få stor påverkan på de finansiella marknaderna. Även ILS och cat bonds kommer att påverkas. Under börsoron efter folkomröstningen har dock tillgångsslaget visat sin fundamentalt okorrelerade natur och gynnat sina investerare när traditionella portföljer drabbats. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Nyhetsbrevet Hållbart Kapital skriver om Entropics och cat bonds ur ett hållbarhetsperspektiv. Jag intervjuas där om varför cat bonds tillför samhällsnytta, hur vi arbetar med ESG-frågor och om varför Afrikanska Unionen gillar cat bonds. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Idag skriver jag i en debattartikel på Realtid om att många investerare inte har samma ansvarsfulla förhållningssätt till alternativa investeringar som till aktier. Ska en förändring ske hos förvaltarna, så måste investerarna ställa krav. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Förvaltning av cat bondportföljer skiljer sig i centrala delar från förvaltning av andra tillgångsslag, då handeln är lågfrekvent och mer handlar om att hantera portföljrisker. Entropics portfölj tjänar in premier genom att hålla en globalt diversifierad portfölj med risker för naturkatastrofer, med låg eller ingen korrelation med traditionella tillgångsslag som aktier och obligationer. Jag får ofta frågan hur förvaltning av cat bonds skiljer sig från traditionell kapitalförvaltning och jag tänkte ta tillfället i akt att kortfattat beskriva några av skillnaderna. Läs vidare.

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Idag, den 11 mars, är det den femte årsdagen av jordbävningen i Tōhoku, den värsta katastrof sedan andra världskriget som drabbat japan. Jordbävningen var en av de kraftfullaste som någonsin uppmätts, med en magnitud på 9,0. Följderna var hisnande: Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

”Den stora jordbävningen” är en möjlig jordbävning längs San Andreasförkastningen i Kalifornien med en magnitud större än 7,0 på momentmagnitudskalan. Den skulle kosta mer än 200 miljarder dollar och illustrerar varför cat bonds behövs. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Att förlora pengar i en investering kommer alltid att vara en trist upplevelse. Men orsaken till förlusten påverkar definitivt upplevelsen. Obligationen MultiCat Mexico Class C är ett bra exempel, då resurser nu frigörs för återuppbyggnad i Mexiko efter orkanen Patricia. Läs vidare.

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar