Klimatförändringar orsakade av människan är en avgörande utmaning för mänskligheten. Att hantera klimatförändringar kräver  kraftfulla åtgärder och påtagliga ingrepp i vardagslivet för att begränsa följderna.

Insurance-linked securities (ILS), där likvida cat bonds ingår, kan ge ett viktigt bidrag till ett mer resilitent samhälle, genom att stärka det finansiella skyddet vid naturkatastrofer och prissätta risken. I takt med att efterfrågan på försäkring ökar globalt som en följd av växande välstånd och en högre frekvens av extrema väderhändelser, ökar behovet av innovativa finansiella lösningar för att höja den finansiella resiliensen mot stora naturkatastrofer.

På kort sikt påverkar klimatförändring inte förvaltning av ILS i särskilt stor utsträckning. Löptiden för en cat bond är i detta sammanhang kort (typiskt sett 3-5 år), medan klimatförändring är en process som pågår under klart längre tidshorisonter. På kort sikt spelar alltså naturlig årlig vädervariation en större roll än klimatförändringar.

Entropics justerar dessutom analysen för årlig variation genom att ta hänsyn till ytvattentemperaturen i Atlanten och kontinuerligt använda modeller med de senaste vetenskapliga rönen som grund.

Risken för klimatförändringar, allt annat lika, återspeglas löpande i marknadens värdering av instrument.

Som ansvarsfull aktör vill Entropics bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. I vår investeringsverksamhet exkluderar vi därför instrument som specifikt erbjuder alternativ återförsäkringskapacitet för bland annat utvinning av fossila bränslen. Vi agerar också publikt för att öka medvetenheten om försäkringsmarknadens betydelse för att skydda mänskligheten mot klimatförändringar och för att investerare ska ställa högre krav på ansvarsfulla investeringar också inom alternativa tillgångsslag.

Print Friendly, PDF & Email