Det finns flera strategier för att implementera ansvarsfulla investeringar i en organisation. Valet av strategi kan bero på hur tillgångsslaget fungerar, marknadsdynamik, företags egna val och engagemang eller andra faktorer. Vanligen talar man om sju olika strategier för ansvarsfulla investeringar.

Exkludering

Exkludering innebär att en investerare väljer bort specifika delar av det tillgängliga investeringsuniversumet. Det kan handla om att enskilda företag, sektorer eller länder exkluderas baserat på olika kriterier. Entropics baserar exkludering baserat på det underliggande försäkringsändamålet och har angett följande huvudkriterier för exklusion i policyn för ansvarsfulla investeringar:

  • Tillverkning, distribution och marknadsföring av skadliga tobaksvaror
  • Tillverkning, distribution och marknadsföring av alkohol
  • Tillverkning, distribution och marknadsföring av pornografi
  • Tillverkning, distribution och marknadsföring av militär materiel
  • Utvinning eller onödigt omfattande användning av fossila bränslen

Dessa huvudkriterier kombineras med ett övergripande krav på att cat bonds ska tillföra samhällsnytta.

Normbaserad screening

Metoden innebär att man granskar investeringar utifrån hur väl de efterlever internationella standarder och normer. Investeraren kan själv avgöra vilka normer man granskar utifrån, men vanligt är att man tillämpar normer som fastslagits av internationella organisationer som FN. Entropics tillämpar i viss utsträckning normbaserad screening, baserat på generella principer grundade i internationell rätt. Vi tillämpar följande kriterier i analys av företag som eftersträvar försäkringsskydd via cat bonds:

  • Att inte kränka mänskliga rättigheter
  • Att inte medvetet skada lokalbefolkning, underminera demokratiska processer eller rättsstaten
  • Att inte medvetet skada miljön eller människors hälsa
  • Att inte använda sig av korruption och mutor

ESG-integrering

Integrering av ESG-faktorer i den traditionella finansiella analysen innebär att man kvantifierar ESG-aspekter och fokuserar på den möjliga påverkan av dessa faktorer (såväl positivt som negativt). Exempel kan t.ex. vara att ett företag med stort beroende av fossila bränslen är ekonomiskt känsligt för införande av utsläppshandel, eller att tillverkare av solceller gynnas av omställning av energisystemet. På det sätt som cat bonds är konstruerade fyller ESG-integrering liten eller ingen funktion för cat bondförvaltare.

Engagemang och röstning

Strategin innebär att förvaltare inte nödvändigtvis avstår från investeringar, utan utnyttjar sin rätt att påverka som andelsägare genom direkt engagemang med företag eller deltagande på bolagsstämmor. Syftet är att långsiktigt påverka företag att förbättra sig. I och med att cat bonds är obligationer är utrymmet för detta mycket begränsat. Inom det bredare området säkerställd återförsäkring, där transaktioner kan göras upp privat i samverkan mellan ett fåtal förvaltare och emittent kan utrymmet vara större. I och med att Entropics för närvarande endast förvaltar likvida cat bonds är frågan inte aktuell.

”Bäst i klassen”

Att söka efter ”bäst i klassen” innebär att man som förvaltare väljer eller viktar investeringar baserat på ESG-kriterier, där de höga poäng leder till att vissa investeringar prioriteras.  Grunden för urvalet kan dock variera, som bäst överlag, störst förändring eller bäst sektor. För närvarande är utbudet av cat bonds för litet för att möjliggöra en sådan strategi i förening med diversifiering.

Impact investment

Att investera för påverkan innebär att investeringar görs i syfte att generera såväl ekonomisk avkastning som social eller ekologisk påverkan. Ofta är investerare dock beredda att avstå från viss ekonomisk avkastning, förutsatt att den totala avkastningen (ekonomisk och annan nytta) är tillräckligt god.

Tematiska investeringar i hållbarhet

Tematiska fonder fokuserar på investeringar antingen med brett ESG-fokus eller med fokus på specifika ESG-indiktaorer. Syftet är att investeringar ska bidra till att stärka krafter som bidrar med lösningar på klimatutsläpp, eko-effektivitet eller människors hälsa, för att nämna några exempel. För närvarande är cat bondmarknaden för liten och utbudet av tematiska obligationer för litet för att möjliggöra en sådan strategi.

Print Friendly, PDF & Email