Ansvarsaspekter på cat bonds

I och med att cat bonds konstruerats för att isolera försäkringsrisken från andra risker, som motpartsrisker (se vår beskrivning av hur cat bonds fungerar), så är traditionella ESG-risker små eller mycket små för cat bonds. De risker som faktiskt existerar handlar främst om styrningsrisker, som risken för korruption vid förvaltning av säkerheten eller fallerande räntebärande instrument om en valuta skulle råka ut för svårigheter. Ifråga om likvida cat bonds som struktureras i etablerade jurisdiktioner och där säkerheten uteslutande förvaras i AAA-ratade instrument är dessa risker i praktiken obefintliga.

En mer påtaglig risk är vad som kan beskrivas som ryktesrisken. Om en obligation utlöser till följd av en händelse och andelsägare i Entropics fond förlorar värde till följd av en utbetalning till ett syfte man inte sympatiserar med, så kan det väcka frågor om tillgångsslagets legitimitet. Entropics syn på ansvarsfulla investeringar innebär därför att det underliggande försäkringssyftet är den enskilt viktigaste aspekten i en ansvarsanalys av cat bonds

Entropics huvudstrategi: exkludering

Baserat på vår grundsyn om att det underliggande försäkringssyftet ska vara vägledande för ansvarsfulla investeringar, så anser Entropics att det är naturligt att utgå från en strategi som innebär exkludering av obligationer där syftet inte är tillfredsställande. I ansvarspolicyn finns även inslag av andra strategier, främst normbaserad screening av de företag som eftersöker försäkringsskydd. Inom segmentet likvida cat bonds är detta huvudsakligen oproblematiskt och Entropics studerar för närvarande möjligheten att utvidga användningen och konsekvenser vid t.ex. investeringar i säkerställd återförsäkring.

Se även vår fördjupning om strategier för ansvarsfulla investeringar som beskriver de vanligaste strategierna och hur dessa förhåller sig till investeringar i cat bonds.

Exempel på exkluderade investeringar

De flesta obligationer inom segmentet likvida cat bonds är oproblematiska ur ansvarssynpunkt, då de omfattar generell egendomsförsäkring mot svåra naturkatastrofer, främst orkaner och jordbävningar. Det finns dock exempel på obligationer som är mer problematiska.

Av affärsmässiga skäl offentliggör Entropics inte enskilda obligationer vi erbjudits. Följande är dock exempel på konkreta transaktioner som övervägts av Entropics och som exkluderats till följd av ansvarspolicyn (i några fall skulle obligationerna eventuellt även exkluderas av andra skäl):

  • Marknadsrisk för fossil energiproduktion
  • Försäkring mot jackpotutbetalning för onlinespel
  • Anläggningar för utvinning av kol och olja
  • Fossil energiproduktion
  • Livsrisker vid life settlement (uppköp av livförsäkringar från personer i ekonomiskt utsatt situation)
Print Friendly, PDF & Email