Vilken avkastning kan jag få?

Är cat bonds och aktier verkligen oberoende?

Hur påverkas min portfölj?

När ska jag gå in?

Vad händer om räntorna går upp?

Cat bonds ur investerares perspektiv

Läs mer om cat bonds
för investerare

 
5

skäl

Specialisering på försäkringsrisker

Ansvarsfulla investeringar

Nordisk hemmaplan

Oberoende

Transparens

 

Cat bonds stabila under coronaoron

Många investerare frågar sig hur cat bonds nu påverkas av börsnedgångarna till följd av spridningen av coronaviruset. I och med att cat bonds är exponerade mot naturkatastrofrisker och inte mot aktier, så är vanliga cat bonds, precis som vid de tidigare nedgångar, i allmänhet opåverkade och utgör en attraktiv diversifiering som sänker risken i aktie-…
Läs mer...

Hur fungerar cat bonds?

Entropics Asset Management – Investeringar i cat bonds

Cat bonds är värdepapper som överför försäkringsrisker till kapitalmarknaden. Det skapar förutsättningar att erbjuda försäkringsskydd för dem som riskerar katastrofskador. För investerare innebär det ett tillgångsslag med låg korrelation och god historisk riskjusterad avkastning.

Fond Kurs Sedan start En vecka Ett år Rapport
SEF Entropics Cat Bond Fund (Klass A) 100.29 +0.29 % -0.39 % +6.43 % Senaste rapport
SEF Entropics Cat Bond Fund Klass I (institutionella investerare) 98.38 -1.62 % -0.39 % +6.63 % Senaste rapport

Läs mer om våra fonder

Riskinformation:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under respektive fond.

Många investerare frågar sig hur cat bonds nu påverkas av börsnedgångarna till följd av spridningen av coronaviruset. I och med att cat bonds är exponerade mot naturkatastrofrisker och inte mot aktier, så är vanliga cat bonds, precis som vid de tidigare nedgångar, i allmänhet opåverkade och utgör en attraktiv diversifiering som sänker risken i aktie-… Läs vidare

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Efter de värsta 18 månaderna någonsin för försäkringsrelaterade värdepapper (ILS) och cat bonds, så är det naturligt att några investerare frågar sig om marknaden underskattar risken med cat bonds sett i ljuset av klimatförändringar. Likväl, så kommer den dominerande risken för cat bonds inom den tidshorisont vi talar om inte främst från klimatförändring, utan demografi, vilket är väsentligt lättare att analysera med stor precision. Om mer opportunistiska investerare lämnar marknaden och gruppen långsiktiga investerare växer, så gynnar det återförsäkring och ILS genom att begränsa tillgången till opportunistiskt kapital efter skadehändelser och högre premier. Läs vidare

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

Värmeböljorna och skogsbränderna på norra halvklotet under sommaren 2018 har fört upp klimatförändring högt upp på medias och politikers agendor. Då vi redan sett de negativa följderna av stigande temperaturer, så är det viktigt att bedöma påverkan på försäkringsrelaterade värdepapper (insurance-linked securities, ILS). Kortfattat så innebär livslängden för en typisk cat bond på 3-5 år att priser kontinuerligt justeras för att omfatta såväl klimateffekter som en globalt ökande efterfrågan på försäkring. I och med att ILS är ett viktigt instrument för att hantera klimatrisker, så kommer vi sannolikt att se fler ILS-lösningar i framtiden. Läs vidare

Martin Hedberg
Martin Hedberg
Chefsmeteorolog

I april skakades världen åter av nyheterna om nya utbrott av den fruktade blödarfebern Ebola. Det senaste stora utbrottet i Västafrika 2014–2016 orsakade mer än 11 000 dödsfall och blev ett förödande slag mot den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i flera av regionens länder. Omfattningen berodde till stor del på långsamma och otillräckliga åtgärder från världssamfundets sida. Denna gång verkar det dock som att lärdomarna av förra händelsen har lagt grunden för ett mycket snabbare svar, byggt på försäkringsprinciper och uppbackat av cat bonds, snarare än på beroende av bistånd. Läs vidare

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Både cat bonds och företagsobligationer är värdepapper med fast avkastning (fixed income), vilket gör det relevant att jämföra riskpremien för cat bonds med företagsobligationer med likartad rating. För närvarande ger cat bonds en högre riskpremie jämfört med likartat ratade företagsobligationer. Läs vidare

Oskar Schyberg
Oskar Schyberg
Underwriter
Läs vår blogg