bakgrund slider 1

Hur fungerar cat bonds?

bakgrund slider 2
 
5

skäl

Specialisering på försäkringsrisker

Ansvarsfulla investeringar

Nordisk hemmaplan

Oberoende

Transparens

 

Urbanisering, växthuseffekten och cat bonds

Klimatförändring kommer att öka antalet extremväderhändelser. Paradoxalt nog kan vi ändå se färre orkaner med stor påverkan på grund av urbanisering. För försäkringsbolag innebär detta en stor utmaning, där cat bonds kan vara en del av lösningen. Ta del av vår animering som förklarar "orkanparadoxen".
Läs mer...

Entropics Asset Management – Investeringar i cat bonds

Cat bonds är värdepapper som överför försäkringsrisker till kapitalmarknaden. Det skapar förutsättningar att erbjuda försäkringsskydd för dem som riskerar katastrofskador. För investerare innebär det ett tillgångsslag med låg korrelation och god historisk riskjusterad avkastning.

Fund Rate Since start One week One year Report
SEF Entropics Cat Bond Fund (Klass A) 102.72 +2.72 +0.18 +0.63 Latest report

Läs mer om våra fonder

Riskinformation:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under respektive fond.

hu_animation_sw

Klimatförändring kommer att öka antalet extremväderhändelser. Paradoxalt nog kan vi ändå se färre orkaner med stor påverkan på grund av urbanisering. För försäkringsbolag innebär detta en stor utmaning, där cat bonds kan vara en del av lösningen. Ta del av vår animering som förklarar "orkanparadoxen". Read more

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar
brexit

Ett brittiskt utträde ur EU kommer att få stor påverkan på de finansiella marknaderna. Även ILS och cat bonds kommer att påverkas. Under börsoron efter folkomröstningen har dock tillgångsslaget visat sin fundamentalt okorrelerade natur och gynnat sina investerare när traditionella portföljer drabbats. Read more

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar
hallbartkapital

Nyhetsbrevet Hållbart Kapital skriver om Entropics och cat bonds ur ett hållbarhetsperspektiv. Jag intervjuas där om varför cat bonds tillför samhällsnytta, hur vi arbetar med ESG-frågor och om varför Afrikanska Unionen gillar cat bonds. Read more

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar
bear-114542_1280

Idag skriver jag i en debattartikel på Realtid om att många investerare inte har samma ansvarsfulla förhållningssätt till alternativa investeringar som till aktier. Ska en förändring ske hos förvaltarna, så måste investerarna ställa krav. Read more

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd
Risk modelling at the Entropics office

Förvaltning av cat bondportföljer skiljer sig i centrala delar från förvaltning av andra tillgångsslag, då handeln är lågfrekvent och mer handlar om att hantera portföljrisker. Entropics portfölj tjänar in premier genom att hålla en globalt diversifierad portfölj med risker för naturkatastrofer, med låg eller ingen korrelation med traditionella tillgångsslag som aktier och obligationer. Jag får ofta frågan hur förvaltning av cat bonds skiljer sig från traditionell kapitalförvaltning och jag tänkte ta tillfället i akt att kortfattat beskriva några av skillnaderna. Read more

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd
Read our blog